922/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i jordabalken (540/1995) 6 kap. 2 § 2 mom. och 9 kap. 1 § 2 mom., av dem 9 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 572/2009, och

ändras 5 kap. 2 § 1 och 2 mom., 6 kap. 3 § 1 mom., 7 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom., 9 kap. 3 § samt 16 kap. 2 §,

av dem 5 kap. 2 § 1 och 2 mom., 7 kap. 1 a § 2 mom. och 3 § 2 mom. samt 9 kap. 3 § sådana de lyder i lag 572/2009 och 16 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 572/2009, som följer:

5 kap.

Allmänna bestämmelser om inskrivningsärenden och elektroniska ärendehanteringssystem

2 §
Inskrivningsmyndighet

Inskrivningsmyndigheten är Lantmäteriverket.

Inskrivningsärendena avgörs av en inskrivningsjurist som är anställd i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket eller av en annan anställd vid Lantmäteriverket som har förordnats till uppgiften. Om ett inskrivningsärende är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra, ska det avgöras av inskrivningsjuristen.


6 kap.

Inskrivningsansökningar och behandlingen av dem

3 §
Anhängiggörande

Ett inskrivningsärende blir anhängigt när ansökan har gjorts hos eller lämnats in till inskrivningsmyndigheten.


7 kap.

Lagfarts- och inteckningsregister

1 a §
Syftet med lagfarts- och inteckningsregistret

Registeransvarig för lagfarts- och inteckningsregistret är Lantmäteriverket.

2 §
Uppgifter som ges ur registret

Bestämmelser om innehållet i intyg ur lagfarts- och inteckningsregistret samt om rätt för andra än inskrivningsmyndigheten att utfärda sådana intyg utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om avgifter för intygen utfärdas särskilt.

3 §
Inskrivningens offentlighetsverkan

Om förandet eller användningen av lagfarts- och inteckningsregistret förhindras annat än tillfälligt, kan Lantmäteriverket genom sitt beslut förlänga den frist enligt 1 mom. inom vilken en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anses ha kommit parterna till kännedom.

9 kap.

Sökande av ändring i inskrivningsärenden

3 §
Besvärstid

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från det att beslutet fattades. Ändringssökanden ska senast den dag då besvärstiden löper ut ge in sin besvärsskrift till den behöriga jorddomstolen före tjänstetidens utgång.

16 kap.

Fastighetsinteckning

2 §
Gemensam inteckning

Gemensam inteckning får fastställas i två eller flera fastigheter endast om de tillhör en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar och de inte belastas av några inteckningar eller endast av inteckningar med samma belopp och företräde.

I gemensamt intecknade fastigheter får separata inteckningar inte fastställas så länge de tillhör en och samma ägare.

Inteckning får fastställas i hela fastigheten även om den ägs i kvotdelar, såvida inte något avtal om besittningen till fastigheten har inskrivits och ingen separat inteckning tidigare har fastställts i någon kvotdel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.