798/2013

Utfärdat i Åbo den 9 november 2011

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen (1055/1993) 6 kap. mellanrubrik C, 14–18 §, mellanrubrik D, 19–27 §, 33 § 1 mom. och 36 §, sådana de lyder i kyrkomötets beslut 5.11.2009, som följer:

6 kap.

Personal

 C. Indirekt kyrkoherdeval och kaplansval
14 §

När en kyrkoherdetjänst blivit ledig i en församling där kyrkoherden väljs genom indirekt val eller när en kaplanstjänst blivit ledig, skall domkapitlet på sin anslagstavla offentligt förklara tjänsten ledig med en ansökningstid om 30 dagar. Dessutom skall platsannonsen publiceras i åtminstone en riksomfattande tidning eller i en webbtjänst.

Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att kyrkoherde- eller kaplanstjänsten inte förklaras ledig om

1) behandlingen av frågan om anslutning av en församling till en annan församling har inletts,

2) domkapitlet anser att en omorganisering av församlingen kan leda till att tjänsten blir onödig,

3) det finns en annan särskild orsak för detta.

15 §

När ansökningstiden för en kyrkoherde- eller kaplanstjänst löpt ut skall domkapitlet utan dröjsmål granska de sökandes behörighet för tjänsten och ge ett utlåtande om dem till församlingen, om domkapitlet inte beslutar att förfara i enlighet med 6 kap. 10 § 2 mom. i kyrkolagen. I utlåtandet skall de sökandes behörighet konstateras och de skall bedömas utifrån den förmåga och skicklighet som de visat samt med beaktande av församlingens behov.

Behörig för en kyrkoherde- eller kaplanstjänst är inte en sökande som

1) inte uppfyller de behörighetsvillkor som anges i 10 § i detta kapitel,

2) har avstängts från utövandet av prästämbetet,

3) söker någon annan kyrkoherdetjänst som tillsätts genom direkt val, förutom i de fall som avses i 27 § i detta kapitel,

4) uppenbart saknar förutsättningar att sköta tjänsten.

Domkapitlet utser den person som bereder ett indirekt kyrkoherdeval i en församling.

16 §

Domkapitlet sänder till församlingen de sökandes ansökningar och sina utlåtanden om de sökande. Därefter utser kyrkofullmäktige eller församlingsrådet till tjänsten någon av de sökande som domkapitlet konstaterat vara behöriga för tjänsten. Kapellrådet utser dock kaplanen i en kapellförsamling.

Om ingen vid ett indirekt kyrkoherdeval fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas vid samma sammanträde ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som erhållit de flesta rösterna i detta val blir vald.

Är antalet röster lika vid kaplansvalet eller den avgörande röstningen vid kyrkoherdevalet, skall domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för någon av de sökande som erhållit de flesta rösterna med beaktande av grunderna i 15 § i detta kapitel.

17 §

Om tjänsten har sökts av endast en behörig sökande eller om det ligger i församlingens intresse skall domkapitlet på begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet eller kapellrådet på nytt förklara kyrkoherde- eller kaplanstjänsten ledig.

Om nya sökande till kyrkoherde- eller kaplanstjänsten som uppfyller behörighetsvillkoren inte anmäler sig under den nya ansökningstiden, skall domkapitlet på begäran av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet utfärda tjänsteförordnande för den enda sökande. I annat fall kan domkapitlet av grundad anledning besluta att tjänsten inte skall tillsättas.

Efter beslutet om att tjänsten inte skall tillsättas skall tjänsten förklaras ledig inom ett år från det att ansökningstiden löpt ut.

18 §

Ansökningshandlingarna för tjänsten som kyrkoherde eller kaplan och ett utdrag ur kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets protokoll skall utan dröjsmål sändas till domkapitlet. Till utdraget ur protokollet skall fogas ett meddelande om när beslutet jämte besvärsanvisning har delgivits de sökande.

Om den som utsetts till en tjänst får tjänsteförordnande till flera tjänster skall han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot. Om han eller hon återtar sin ansökan skall tjänsten på nytt förklaras ledig om inte kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet handlar i enlighet med 6 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten i kyrkolagen.

Efter att kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets beslut fått laga kraft skall domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för den som utsetts till tjänsten.

D. Direkt kyrkoherdeval
19 §

När en kyrkoherdetjänst blivit ledig i en församling där kyrkoherden väljs genom indirekt val skall domkapitlet på sin anslagstavla offentligt förklara tjänsten ledig eller besluta att tjänsten inte förklaras ledig, på det sätt som föreskrivs i 14 § i detta kapitel.

20 §

När ansökningstiden löpt ut skall domkapitlet utan dröjsmål granska de sökandes behörighet för tjänsten och göra upp ett valförslag, om domkapitlet inte beslutar att förfara i enlighet med 6 kap. 10 § 2 mom. i kyrkolagen eller 17 § i detta kapitel. Innan valförslaget görs upp kan domkapitlet av kyrkorådet eller församlingsrådet begära ett utlåtande om de sökande som är behöriga för tjänsten.

I valförslaget skall domkapitlet placera tre av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för tjänsten med beaktande av de särskilda behoven i tjänsten.

21 §

Bestämmelser om behörighetsvillkor för valkandidater finns i 10 § och 15 § 2 mom. i detta kapitel.

En sökande får återta sin ansökan innan valförslaget upprättats. Domkapitlet kan av särskilda skäl godkänna att ansökan återtas senare.

22 §

När valförslaget har upprättats bestämmer domkapitlet när valet skall förrättas och börjar också i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att förrätta valet. Om endast en valkandidat uppförts på valförslag skall domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för honom eller henne.

Domkapitlet bestämmer att valkandidaterna under på varandra följande söndagar som valprov skall förrätta högmässogudstjänsten i en kyrka som domkapitlet bestämmer. I en tvåspråkig församling skall gudstjänsten förrättas på vartdera språket.

Domkapitlet kan av särskilda skäl befria en valkandidat från att förrätta gudstjänsten.

23 §

Domkapitlet skall tillställa kyrkoherden en kungörelse, i vilken församlingen meddelas valkandidaterna, deras meriter, dagen då de skall förrätta gudstjänst som valprov samt dagen då valet börjar.

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla två veckor före det första valprovet och finnas där tills valförrättningen avslutats.

24 §

Om en valkandidat inte förrättat den gudstjänst som utgör valprov och inte senast därpå följande tisdag för domkapitlet lägger fram en godtagbar orsak för detta skall valkandidaten strykas i valförslaget. Har det funnits en godtagbar orsak för förfarandet skall kandidaten utan att förrätta gudstjänst alltjämt kvarstå som valkandidat.

Domkapitlet skall avbryta valet om någon av valkandidaterna förlorar sin valbarhet innan tjänsteförordnande har utfärdats. Domkapitlet skall då ändra valförslaget om inte röstningen redan har ägt rum och någon annan skall få tjänsteförordnande enligt valresultatet.

25 §

Om valförslaget blir ofullständigt och sådana sökande som uppfyller behörighetsvillkoren har ställts utanför valförslaget och dessa meddelar att de håller fast vid sina ansökningar skall domkapitlet upprätta ett nytt valförslag.

26 §

När ett direkt val fått laga kraft skall domkapitlet utfärda tjänsteförordnande till kyrkoherdetjänsten för den som vid valet har fått de flesta rösterna.

27 §

En valkandidat som enligt valets utgång skall få tjänsteförordnande till kyrkoherdetjänsten har rätt att söka en annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst, om tjänsteförordnandet inte har utfärdats inom tre månader efter att valet förrättades. Om den kandidat som valts skall få tjänsteförordnande till flera tjänster skall han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot.

Övriga valkandidater har rätt att söka andra kyrkoherde- eller kaplanstjänster efter att valet har förrättats. Kandidaten kvarstår dock på förslag till den tjänst han eller hon först sökt till dess ärendet är slutligt avgjort. Om sökanden skall få tjänsteförordnande till flera tjänster skall i ärendet förfaras enligt 1 mom.

F. Lektorstjänster
33 §

Vid tillsättandet av en ordinarie lektorstjänst tillämpas vad som i 14–18 § i detta kapitel föreskrivs om tillsättandet av en kaplanstjänst.


G. Gemensamma tjänster i församlingarna
36 §

Direkt val av gemensam kyrkoherde förrättas med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om direkt val. Röstningen förrättas och valprov ges i alla de församlingar där kyrkoherdetjänsten är gemensam.

Indirekt val av gemensam kyrkoherde förrättas vid församlingarnas kyrkofullmäktiges och församlingsråds gemensamma sammanträden, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 14–18 § i detta kapitel.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 9 november 2011, varigenom ändras 8, 19, 24 och 25 kap. i kyrkolagen.

  Åbo den 9 november 2011

För kyrkomötet


Kari Mäkinenärkebiskop


Katri Kuuskoski kyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.