797/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 1 kap. 3 § 3 mom., 3 kap. 2 § 2 mom., 8 kap. 1 och 3 §, 16 kap. 2 § 3 mom., 17 b kap. 1 § 1 mom. 5 punkten, 19 kap. 4 § 2 och 3 mom., 24 kap. 3 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 7 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 1 mom. 4 och 6 punkten och 15 § samt 25 kap. 10 §,

sådana de lyder, 1 kap. 3 § 3 mom. i lag 587/2006, 3 kap. 2 § 2 mom. i lag 619/1998, 8 kap. 1 § i lagarna 1691/1995 och 236/2006, 8 kap. 3 § i lagarna 236/2006 och 689/2008, 16 kap. 2 § 3 mom. i lag 787/2010, 17 b kap. 1 § 1 mom. 5 punkten och 19 kap. 4 § 3 mom. i lag 1274/2003, 19 kap. 4 § 2 mom. i lagarna 1274/2003 och 236/2006, 24 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten, 11 § 2 mom. och 14 § 1 mom. 4 och 6 punkten i lag 1008/2012, 24 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten, 7 § 1 mom. och 15 § i lag 236/2006 samt 25 kap. 10 § delvis ändrad i lag 1008/2012, samt

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1279/2003 och 587/2006, ett nytt 4 mom. och till kapitlet en ny 4 §, till 17 b kap. en ny 4 a §, samt till 24 kap. 14 §, sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 1008/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Kyrkans bekännelse, uppgift och medlemmar

3 §
Medlemmar

Finska medborgare och utlänningar som har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994), kan inträda som medlemmar i kyrkan. En utlänning som bor i Finland men saknar hemkommun kan inträda som medlem i kyrkan, om han eller hon har deltagit i församlingens verksamhet under tre månader.

Den som inträder som medlem i kyrkan kan inte samtidigt vara medlem av något annat religionssamfund. Med annat religionssamfund avses i detta kapitel inte ett sådant religionssamfund med vilket kyrkomötet har godkänt ett avtal om ömsesidiga förutsättningar för medlemskap.

4 §
Medlemskapets upphörande

Medlemskapet i kyrkan upphör när

1) medlemmen utträder ur kyrkan,

2) medlemmen inträder som medlem i något annat religionssamfund,

3) medlemmen inte längre har hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland,

4) en utländsk medlem utan hemkommun inte längre bor i Finland. 

3 kap.

Kyrkans administrativa och språkliga indelning

2 §
Församlingen och dess medlemmar

Varje medlem av kyrkan är medlem av den församling på vars område han eller hon har hemkommun och bostad där eller folkbokföringskommun enligt lagen om hemkommun. En sådan utländsk medlem av kyrkan som saknar hemkommun är medlem av den församling på vars område han eller hon bor. Kyrkostyrelsen kan dock meddela föreskrifter om när en medlem av kyrkan kan vara medlem av någon annan församling inom sin egen hemkommun.


8 kap.

Kyrkoherdeval och församlingsval

1 §
Kyrkoherdeval

Församlingens kyrkoherde väljs av församlingens röstberättigade medlemmar (direkt kyrkoherdeval).

På begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan domkapitlet besluta att kyrkoherden ska utses genom ett val som förrättas av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet (indirekt kyrkoherdeval).

Domkapitlet kan besluta att en gemensam kyrkoherde utses genom indirekt val om någon av de församlingar som delar på den gemensamma kyrkoherdetjänsten begär det.

Beslut om förrättande av indirekt val ska fattas innan tjänsten ledigförklaras.

3 §
Rösträtt

Rösträtt vid församlingsval har alla de medlemmar av kyrkan som senast den första valdagen fyller 16 år och som har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun. Rösträtten utövas i den församling där den röstberättigade har antecknats som medlem senast den 15 augusti valåret. Vid församlingsval som förrättas på nytt på grund av besvär och vid undantagsval i församlingen enligt 5 § samt vid direkt kyrkoherdeval utövas rösträtten i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast 70 dagar före den första valdagen.

Rösträtt vid direkt kyrkoherdeval har alla de medlemmar av kyrkan som senast den första valdagen fyller 18 år, som har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun och som har antecknats som medlemmar i församlingen i fråga senast 70 dagar före den första valdagen.

Varje röstberättigad har lika rösträtt. Närmare föreskrifter om vallängden, förrättande av val och uträknande av valresultatet finns i valordningen för kyrkan.

16 kap.

Kyrkböckerna och församlingens arkiv

2 §
Kyrkböckernas användningsändamål

Kyrkostyrelsen får använda uppgifterna i medlemsregistret vid statistikföring och genomföring av undersökningar som anknyter till kyrkans verksamhet. Domkapitlet får använda uppgifterna i medlemsregistret vid skötseln av uppgifter som regleras i denna lag eller med stöd av den.

17 b kap.

Stiftsfullmäktige

1 §
Uppgifter

Stiftsfullmäktige skall


5) behandla initiativ som har lagts fram för stiftsfullmäktige,


4 a §
Initiativrätt

Rätt att lägga fram initiativ för stiftsfullmäktige har

1) medlemmarna av stiftsfullmäktige,

2) domkapitlet,

3) kyrkoråden,

4) de gemensamma kyrkoråden,

5) församlingsråden,

6) minst tio församlingsmedlemmar som är röstberättigade i församlingsval i en församling som hör till stiftet (medlemsinitiativ).

Varje initiativtagare ska vid sin egenhändigt tecknade underskrift tydligt anteckna sitt namn, födelsedatum och den församling där han eller hon har rösträtt. Initiativdokumentet ska dessutom innehålla avsändarens namn och behövliga kontaktuppgifter för behandlingen av initiativet.

19 kap.

Domkapitlet

4 §
Beslutförhet

Fulltaligt domkapitel ska behandla ett ärende som gäller huruvida en präst eller lektor hållit fast vid kyrkans bekännelse.

När ett valförslag för direkt kyrkoherdeval görs upp ska omröstning förrättas separat om varje förslagsrum.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande enligt följande, om inte något annat bestäms i denna lag:


4) hos domkapitlet i fråga om sådana beslut av domkapitlet som gäller huruvida en präst håller fast vid kyrkans bekännelse enligt 5 kap. 3 § och en lektor enligt 6 kap. 29 § eller huruvida en präst handlat i strid med de skyldigheter som är förenade med prästämbetet, försummat att fullgöra dem eller uppträtt olämpligt samt i fråga om beslut av ett organ eller en tjänsteinnehavare som är underställd domkapitlet,


6) hos valnämnden i fråga om den vallängd som används vid direkt kyrkoherdeval eller församlingsval.


7 §
Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt i fråga om vallängd

Kyrkoherden får yrka rättelse i och anföra kyrkobesvär över vallängden för direkt kyrkoherdeval och församlingsval på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur vallängden eller att det i den oriktigt antecknats att någon saknar eller har rösträtt.


11 §
Delgivning

En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet eller underställnings- eller besvärsmyndighetens beslut har lagts fram offentligt.


14 §
Begränsning av rätten att yrka rättelse och att anföra besvär

Ändring får inte sökas genom rättelseyrkande eller besvär i


4) beslut av domkapitlet i ärenden som avses i 6 kap. 11 § 2 och 3 mom. och 8 kap. 1 § 2 och 3 mom. i denna lag, 2 kap. 3 § och 9 § 2 mom., 6 kap. 14 § 2 mom., 17 § 2 mom., 22 § 3 mom., 24 § 1 mom., 30 § 1 mom. och 38 §, 9 kap. 7 § och 19 kap. 11 § i kyrkoordningen samt 2 kap. 30 § 3 mom., 62 § 1—4 mom. och 63 § 3 mom. i valordningen för kyrkan och inte heller i beslut som gäller avläggande av en sådan pastoralexamen, högre pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete som avses i 6 kap. 12 § i kyrkoordningen,


6) förvaltningsdomstolens beslut som gäller vallängden vid direkt kyrkoherdeval eller församlingsval,


Ändring får inte sökas särskilt genom rättelseyrkande eller besvär i fråga om sådana valförslag för direkt kyrkoherdeval som anges i 6 kap. 20 § 1 mom. i kyrkoordningen.

15 §
Rättelse av valresultat

Om förfarandet vid val av förtroendevalda eller tjänsteinnehavare har varit lagstridigt ska valet upphävas. Om felet enbart ligger i beräkningen av valresultatet ska det bestämmas att det ska rättas. Om förfarandet varit lagstridigt vid biskopsval, direkt kyrkoherdeval, församlingsval eller vid val av ombud till kyrkomötet eller av medlem av stiftsfullmäktige och denna omständighet har kunnat påverka valresultatet ska det bestämmas att valet ska förrättas på nytt, om inte besvärsmyndigheten kan rätta valresultatet.

25 kap.

Kompletterande stadganden

10 §
Lika röstetal

Faller rösterna vid omröstning lika, gäller som beslut den åsikt för vilken ordföranden gett sin röst. I ärenden som gäller uppsägning eller hävning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande eller konstaterande av att tjänsteförhållandet förfallit samt i ärenden som gäller en prästs prästämbete enligt 5 kap. 3 § 2—4 mom. och en lektorstjänst enligt 6 kap. 29 § avgör dock den åsikt som är lindrigare.

Om rösterna eller jämförelsetalen faller lika vid val, avgör lotten. När det gäller indirekt kyrkoherdeval och val av kaplan eller ordinarie lektor kan det i kyrkoordningen bestämmas att domkapitlet, om rösterna faller lika, ska utnämna någon av de sökande som fått de flesta rösterna till tjänsten.

Besätts en tjänst eller ett förtroendeuppdrag på tjänsteförslag och faller rösterna därvid lika, blir den vald som uppförts på förslag framom den andra.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Vid tillsättandet av en tjänst som ledigförklarats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2013
FvUB 13/2013
RSv 100/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.