623/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Lag om ändring av 2 kap. 14 § och 9 a kap. 11 § i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken (540/1995) 2 kap. 14 § 2 mom. och 9 a kap. 11 § 3 mom., av dem 9 a kap. 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 96/2011, som följer:

2 kap.

Fastighetsköp

14 §
Nyttjande av fastigheten före äganderättens övergång

Före äganderättens slutliga övergång får köparen dock inte utan säljarens samtycke avverka skog eller ta marksubstanser eller något annat som hör till fastigheten på ett sådant sätt att fastighetens värde sjunker avsevärt. Upplåter köparen panträtt eller särskilda rättigheter i fastigheten utan säljarens samtycke, är dessa inte bindande för säljaren, om inte äganderätten slutligt övergår till köparen.

9 a kap.

Elektroniska ärendehanteringssystem och deras användning

11 §
Begränsningar som gäller bearbetning av utkast till köpebrev

Utkastet till köpebrev anses ha återkallats när 30 dagar har gått sedan det senast bearbetades.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 43/213
LaUB 10/2013
RSv 76/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.