267/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2013

Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för att bevilja det anslag för statsunderstöd för kollektivtrafiken som anvisas i statsbudgeten.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) behörig myndighet de i 14 § 1 mom. i kollektivtrafiklagen (869/2009) avsedda myndigheterna med undantag för de stora stadsregioner eller medelstora stadsregioner som anges i 2 och 3 punkten,

2) stor stadsregion samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo,

3) medelstor stadsregion städerna Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Tavastehus, Vasa och Villmanstrand,

4) servicelinje sådan trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen, och som har en särskilt planerad rutt och ett fordon som har valts och en förare som har utbildats eller valts med beaktande av de behov som äldre och handikappade kunder har,

5) anropsstyrd kollektivtrafik sådan trafik enligt trafikavtalsförordningen som bedrivs utifrån beställningar på förhand och körs inom ett på förhand bestämt område, som är av fortgående karaktär och vars rutt och tidtabell bestäms på basis av beställningarna eller på åtgärd av en i 6 punkten avsedd reseservicecentral eller någon annan samordningstjänst,

6) reseservicecentral ett serviceställe, anordnat av kommunen själv eller som köpt tjänst, som

a) tar emot transportbeställningar från kunder och offentliga samfund,

b) kan dirigera kunderna till sådan kollektivtrafik som lämpar sig för deras behov,

c) samordnar resor till reskedjor eller planerar rutter på basis av beställningar från kunder eller offentliga samfund, och

d) förmedlar de samordnade trafikhelheterna till den som kör trafiken,

7) resecentral en gemensam station för olika trafikformer inom persontrafiken eller helheten av separata samarbetande stationer som

a) är en viktig knutpunkt för persontrafiken, och

b) tillhandahåller trafiktjänster åtminstone i fråga om järnvägstrafik, lokal- och fjärrtrafik med bussar och taxitrafik och andra tjänster i anslutning till användningen av trafiktjänster, åtminstone biljettförsäljning och uppgifter om rutter och tidtabeller,

8) stadsmässig lokaltrafik sådan trafik enligt trafikavtalsförordningen som i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde och som omfattar minst sex turer per dag med högst två timmar mellan turerna, eller som är en servicelinje som integrerats i den ovan avsedda trafiken,

9) regionbiljett en personlig resebiljett som

a) är en säsongbiljett som säljs till alla kommuninvånare till samma pris eller till ett pris som varierar enligt priszonerna i kommunen,

b) är giltig inom en stad och inom den omkringliggande pendlingsregionen, och

c) gäller i all eller nästan all trafik inom giltighetsområdet,

10) stadsbiljett en personlig resebiljett som

a) är en säsongbiljett eller en seriebiljett som säljs till alla kommuninvånare eller en viss boendegrupp och vars pris är detsamma för alla eller hela kundgruppen eller vars pris varierar enligt priszonerna i kommunen,

b) är giltig inom en stad eller en tätort med stadsmässig lokaltrafik,

c) gäller i all eller nästan all intern trafik inom giltighetsområdet, och

d) kan gälla även i annan trafik som körs inom området,

11) arbetsresebiljett en personlig resebiljett som

a) är en säsongbiljett eller en seriebiljett,

b) gäller för två resesträckor per arbetsdag mellan biljettinnehavarens bostad och arbetsplats i all eller nästan all trafik, och

c) även kan omfatta omstigning,

12) huvudstadsregionens anslutningsbiljett en personlig resebiljett som

a) är en säsongbiljett,

b) på basis av avtalet om biljettsamarbete mellan samkommunen Helsingforsregionens trafik och en kommun som inte tillhör samkommunen säljs till kommuninvånare till ett sänkt pris,

c) gäller i intern trafik inom samkommunen Helsingforsregionens trafik,

d) främjar funktionella reskedjor inom kollektivtrafiken eller samarbetet mellan olika kollektivtrafikformer, och med

13) mobilitetsstyrning verksamhet vars syfte är att påverka människors val av färdsätt genom kunskapsmässig styrning, marknadsföring och utvecklande av tjänsterna.

3 §
Allmänna förutsättningar för statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas för

1) ordnande av trafik enligt trafikavtalsförordningen,

2) sänkta priser på resebiljetter och ersättningar för fullgörande av prisskyldigheterna,

3) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken,

4) projekt för planering av och forskning om kollektivtrafiken,

5) förbättring och utvecklande av kollektivtrafikens servicenivå i de stora stadsregionerna,

6) förbättring, utvecklande och upprätthållande av kollektivtrafikens servicenivå i de medelstora stadsregionerna.

Som sådana projekt för utvecklande av kollektivtrafiken som avses i 1 mom. 3 punkten betraktas

1) inrättande av servicelinjer och inledande av anropsstyrd kollektivtrafik,

2) inrättande av reseservicecentraler,

3) utvecklande av informationssystem för kollektivtrafiken,

4) planering av resecentraler, andra stationer för persontrafik och byteshållplatser.

För utvecklande av övrig kollektivtrafik kan beviljas statsunderstöd så som föreskrivs i 13 §.

4 §
Statsunderstöd för trafik enligt trafikavtalsförordningen

 Statsunderstöd kan beviljas för ordnande av trafik enligt trafikavtalsförordningen, om trafiken är

1) stadsmässig lokaltrafik,

2) trafik som överskrider kommungränserna och ordnas med buss eller taxibilar, eller

3) kommunintern trafik mellan kommuncentret och tätorter.

Vid beviljande av statsunderstöd för ordnande av trafik som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten ska det vara fråga om regionala basservicekommunikationer som tillgodoser olika befolkningsgruppers behov att färdas.

Behöriga myndigheter kan beviljas statsunderstöd för intern trafik inom deras behörighetsområde förutsatt att trafiken uppfyller kraven i 1 mom. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas nettokostnaderna för upphandling av trafiktjänsten. Om det gäller upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande, ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningarna för nettokostnader i enlighet med artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen.

5 §
Statsunderstöd för sänkning av priserna på resebiljetter

Statsunderstöd kan beviljas för sänkning av priserna på region-, stads- och arbetsresebiljetter samt huvudstadsregionens anslutningsbiljetter, förutsatt att

1) kommunen deltar i finansieringen av prissänkningen åtminstone med en andel som motsvarar statsunderstödet,

2) biljetten är avsedd för regelbundna resor,

3) som betalningsmedel används smartkort eller något motsvarande digitalt biljettsystem som stöder de elektroniska betalsystemens öppenhet och kompatibilitet.

Avvikelse från kravet i 1 mom. 3 punkten kan göras i det försökssamarbete som gäller biljettsystemen för busstrafik och järnvägstrafik.

Statsunderstöd kan beviljas behöriga myndigheter, kommuner och samkommuner. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

I statsunderstöd kan beviljas högst 48 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas ersättningar som betalas för fullgörande av prisskyldigheten enligt trafikavtalsförordningen. Som godtagbara kostnader för huvudstadsregionens anslutningsbiljetter betraktas kostnader som föranleds av sänkningar av priserna enligt avtalet om biljettsamarbete.

Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

6 §
Statsunderstöd för inrättande av servicelinjer och inledande av anropsstyrd kollektivtrafik

Statsunderstöd kan beviljas för högst tre år för inrättande av en servicelinje och inledande av anropsstyrd kollektivtrafik, förutsatt att tjänsten är allmänt tillgänglig.

Statsunderstöd kan beviljas kommuner, samkommuner och behöriga myndigheter. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas nettokostnaderna för trafikplanering och produktion av trafiktjänster.

7 §
Statsunderstöd för inrättande av reseservicecentraler

Statsunderstöd kan beviljas för högst två år för inrättande av reseservicecentraler, förutsatt att reseservicecentralen

1) i första hand styr kunderna till sådan existerande trafik som lämpar sig för deras behov,

2) i andra hand styr kunderna till samordnade transporter,

3) i sista hand styr kunderna till enskilda transporter om de alternativ som avses i 1 och 2 punkten inte lämpar sig till följd av kundens specialbehov eller på grund av att beställningarna inte resulterar i en trafikhelhet.

Statsunderstöd kan beviljas kommuner, samkommuner och behöriga myndigheter. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. I statsunderstöd kan beviljas högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för samordning av resorna.

8 §
Statsunderstöd för utvecklande av informationssystemen inom kollektivtrafiken

Statsunderstöd kan beviljas för högst tre år för utvecklande av informationssystemen inom kollektivtrafiken.

Statsunderstöd kan beviljas kommuner, samkommuner, behöriga myndigheter och andra sammanslutningar. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för planering och projektledning samt för anskaffning av programvara och apparatur. Som godtagbara kostnader betraktas därutöver kostnader som föranleds av  lösningar som lämpar sig för funktionshindrade eller rörelsehindrade.

9 §
Statsunderstöd för utvecklande av ett riksomfattande betalsystem inom kollektivtrafiken

Statsunderstöd kan beviljas för högst tre år för utvecklande av ett riksomfattande betalsystem inom kollektivtrafiken.

Statsunderstöd kan beviljas kommuner, samkommuner, behöriga myndigheter och andra sammanslutningar. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för planering och projektledning samt för anskaffning av programvara.

10 §
Statsunderstöd för planering av resecentraler samt för planering av byteshållplatser och andra stationer för persontrafik

Statsunderstöd kan beviljas kommuner, samkommuner och behöriga myndigheter för planering av resecentraler för kollektivtrafik. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för ändamål som avses i 1 mom. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för planering och projektledning samt kostnader som föranleds av lösningar som förbättrar passagerarinformationen och infartsparkeringen samt underlättar elimineringen av hinder.

Statsunderstöd kan även beviljas för planering av byteshållplatser eller andra stationer för persontrafik. Statsunderstöd kan beviljas andra behöriga myndigheter än stora och medelstora stadsregioner, kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på den ort där byteshållplatsen eller stationen är belägen.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara planeringskostnaderna för ändamål som avses i 3 mom.

11 §
Statsunderstöd för förbättrande och utvecklande av kollektivtrafikens servicenivå i de stora stadsregionerna

Statsunderstöd kan beviljas för förbättrande och utvecklande av kollektivtrafikens servicenivå i de stora stadsregionerna. Stödet är avsett för förbättrande och utvecklande av kollektivtrafiken i de kommuner som hör till samkommunen Helsingforsregionens trafik samt i behörighetsområdet för kommunerna i Tammerfors, Uleåborgs och Åbo stadsregioner. En förutsättning för statsunderstödet är att den statliga finansieringen kopplas till sådana långsiktiga utvecklingsprogram och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafik som i enlighet med programmets mål kan garantera finansieringens effektivitet. Syftet med finansieringen är att höja kollektivtrafikens servicenivå i regionerna och på så sätt öka användningen av kollektivtrafiken, öka dess marknadsandel och förbättra dess konkurrenskraft. Som grund för fördelningen av understödet används i första hand de stora stadsregionernas invånarantal. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklande av trafikutbudet, förbättrade förutsättningar för anslutningstrafik, effektiverad skötsel av trafiken, utvecklande av biljettsystemet, sänkta priser på biljetterna och bättre tjänster för passagerarna.

Städerna Tammerfors och Åbo kan i statsunderstöd beviljas högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för planering av en snabbspårväg. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av konsultarbete i samband med planeringen av spårvägen.

Som godtagbara kostnader betraktas också kostnader som föranleds av användning för de ändamål som avses i 4–10 §.

12 §
Statsunderstöd för förbättrande, utvecklande och upprätthållande av kollektivtrafikens servicenivå i de medelstora stadsregionerna  

Statsunderstöd kan beviljas för förbättrande, utvecklande och upprätthållande av kollektivtrafikens servicenivå i de medelstora stadsregionerna, förutsatt att staden i fråga har ingått en avsiktsförklaring med Trafikverket och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om att genomföra ett sådant utvecklingsprogram för kollektivtrafiken som syftar till en attraktiv servicenivå. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklande av trafikutbudet, förbättrade förutsättningar för anslutningstrafik, effektiverad skötsel av trafiken, utvecklande av biljettsystemet, sänkta priser på biljetterna och bättre tjänster för passagerarna.

Som godtagbara kostnader betraktas också kostnader som föranleds av användning för de ändamål som avses i 4–10 §.

13 §
Statsunderstöd för annat utvecklande av kollektivtrafiken och för mobilitetsstyrning

Statsunderstöd för annat utvecklande av kollektivtrafiken kan beviljas kommuner, samkommuner, behöriga myndigheter och andra sammanslutningar. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket. I fråga om utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken som är av strategisk betydelse kan beslut om beviljande av statsunderstöd fattas även av kommunikationsministeriet.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för ändamål som avses i 1 mom. Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för planering och projektledning. Som godtagbara kostnader i projekt för vilka Europeiska unionen beviljar stöd betraktas de nationella kostnader som projekten föranleder.

Statsunderstöd för mobilitetsstyrning kan beviljas kommuner, samkommuner, behöriga myndigheter och andra sammanslutningar. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för ändamål som avses i 3 mom. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av planeringen av mobilitetsstyrningsverksamheten, projektledningen och genomförandet av verksamheten.

14 §
Statsunderstöd för planering av och forskning om kollektivtrafiken

Statsunderstöd kan beviljas för planering av kollektivtrafiken och planering av en reseservicecentral. Detta statsunderstöd kan dock inte beviljas stora eller medelstora stadsregioner.

Statsunderstöd enligt 1 mom. kan beviljas en eller flera av kommunerna inom regionen. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Stadsunderstöd kan beviljas för uppgörande av trafiksystemplaner för de stora stadsregionerna. Statsunderstöd kan även beviljas kommuner och andra sammanslutningar för planering och forskning som syftar till att underlätta elimineringen av hinder för kollektivtrafiken och att förbättra kvaliteten på den. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafikverket.

I statsunderstöd kan beviljas högst 50 procent av planerings- och forskningskostnaderna och av kostnaderna för reseservicecentralens projektledning.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (124/2012).

Kommunikationsministeriet kan fortfarande i den omfattning det bestämmer av anslagen för 2012 bevilja sådana statsunderstöd som avses i 8, 9 och 11 § till den del anslagen i fråga inte har bundits till ett visst ändamål eller ministeriet inte beslutar att överföra anslagen på Trafikverket.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 11 april 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.