252/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 april 2013

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 20 §, sådan den lyder i förordning 256/2009, samt

ändras del I i bilaga 1, sådan denna del lyder ändrad i förordningarna 256/2009, 694/2009 och 584/2010 som följer:

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2013.

Förordningens 20 § tillämpas dock till den 31 oktober 2014 på fordon på vilket kraven enligt punkt 43 i del I i bilaga 1 inte tillämpas och vilket tas i bruk för första gången senast den 31 oktober 2014.

Helsingfors den 5 april 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Maria Rautavirta

Bilaga 1

I DEL

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA TEKNISKA ENHETER

1. Denna tabell tillämpas vid typgodkännande och enskilt godkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning på fordon i kategorierna M, N och O som tagits i bruk 1993 eller därefter eller som skall tas i bruk. De nationella bestämmelser som i tabellen nämns som parallella krav tillämpas inte på EG-typgodkännandet. På EG-typgodkända fordon som har ändrats efter typgodkännandet tillämpas, då det gäller ändringarna, kraven i denna bilaga eller i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion (779/1998).

2. När datum för typgodkännande- eller överensstämmelsekravens ikraftträdande anges

a) i fråga om ett direktiv,

b) i fråga om en ändring av ett direktiv,

c) i fråga om ett direktiv och en eller flera ändringar av det, eller

d) i fråga om flera ändringar,

skall ifrågavarande direktiv med ändringar, ändringen eller ändringarna träda i kraft och tillämpas från och med detta datum på fordon som skall typgodkännas eller enskilt godkännas eller registrerings- eller ändringsbesiktigas i Finland.

3. De E-reglementen som nämns i förteckningen över bilagor i FN/ECE-föreskriften i del II i bilaga IV till ramdirektivet för bilar och släpvagnar motsvarar särdirektiv eller särförordningar i tabellen.

Europeiska kommissionen informerar om tillämpningen av de direktiv som markerats med (A) efter de datum som anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 661/2009.

4. I denna tabell och i fotnoterna till tabellen avses med fordonets massa och fordonets maximimassa fordonets tekniskt högsta tillåtna massa med last.

5. EG-rättsakterna markerade med asterisk i tabellen är EG-förordningar som ska tillämpas direkt utan nationell reglering.

6. Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen anses följande direktiv kompletterade av direktiv 2006/96/EG som gäller fri rörlighet för varor genom de ändringar till dessa som det innehåller: 70/156/EEG, 2000/40/EG, 2001/56/EG, 2001/85/EG, 2005/66/EG, 70/157/EEG, 70/220/EEG, 70/221/EEG, 70/388/EEG, 71/127/EEG, 2003/97/EG, 71/320/EEG, 72/245/EEG, 74/61/EEG, 74/408/EEG, 74/483/EEG, 76/114/EEG, 76/757/EEG, 76/758/EEG, 76/759/EEG, 76/760/EEG, 76/761/EEG, 76/762/EEG, 77/538/EEG, 77/539/EEG, 77/540/EEG, 77/541/EEG, 2000/3/EG, 78/318/EEG, 78/932/EEG, 91/226/EEG och 95/28/EG.

Krav på fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet EU-rättsakt E-reglemente Fordonskategorier som kravet gäller Datum för ikraftträdande
- ändringsrättsakter Krav på typgodkännande för Krav på överensstämmelse med direktiv, EU-förordning eller E-reglemente för
ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången
0. Typgodkännan de av bil och dess släpvagn (fordonstyper i kategorierna M, N och O) 70/156/EEG1 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009) M, N, O kategori M1: 1.1.19962 kategori M1: 1.1.19982 1993
-78/315/EEG3
-78/547/EEG4
-80/1267/EEG5
-87/358/EEG6
-87/403/EEG7
-92/53/EEG8
-93/81/EEG9 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009) 1.10.1993
-95/54/EG10 10 M, N, kategori M1: 1.1.1998 kategori M1: 1.10.2002 1.1.1998 1.10.2002
-96/27/EG11 (A) 95 M1, N1 (R-punktens höjd ≤ 700 mm) 1.10.1998 1.10.2003
-96/79/EG12 (A) 94 M1 ≤2500 kg 1.10.1998 1.10.2003
-97/27/EG13 (A) M2, M3, N, O 1.8.1997
-98/14/EG14 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009) M, N, O kategori M1: 1.10.1998 gäller inte; tidigare intyg över överensstämmelse kan användas t.o.m. 30.9.1999 1.10.1998 gäller inte; tidigare intyg över överensstämmelse kan användas t.o.m. 30.9.1999
-98/91/EG15 (A) 105 N, O 1.12.1999
-2000/40/EG16 (A) 93 N2, N3 10.8.2003
-2001/56/EG17 (A) 122 M, N, O kategori M1: 9.5.2004 kategori M1: 9.5.2005 9.5.2004 gäller inte
-2001/85/EG18 (A) 36, 52, 66, 107 M2, M3 13.2.2004 (gäller EG-typgodkännande för fordonstyp eller karosserityp som separat teknisk enhet) gäller inte 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning; upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a) 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning; upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
-2001/92/EG19 43 M, N, O kategori M1: 1.10.2002 kategori M1: 1.7.200319a 1.10.2002 gäller inte
-2001/116/EG20 (upphävt fr.o.m. 29.4.2009) M, N, O kategori M1: 1.7.2002 kategori M1: 1.7.2003 (gäller mallar för intyg om överensstämmelse) övriga fordonskategor ier: 1.7.2002 övriga fordonskategorier: 1.7.2003 (gäller mallar för intyg om överensstämmelse)
-2003/102/EG20a M1, N1 1.10.2005/ 1.9.2010 31.12.2012/ 1.9.2015
-2003/97/EG20b (A) 46 M, N 26.1.2006/ 26.1.2007 26.1.2007/ 26.1.2010
-2004/3/EG20c (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) M1, N1 kategori M1: 19.2.2005; kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori N1, undergrupp I: 1.1.2005; kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2008
kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
-2004/78/EG20d M, N, O 1.1.2006 1.1.2007
-2004/104/EG20e 10 M, N, O kategori M1: 1.7.2006 kategori M1: 1.1.2009 övriga fordonskategor ier: 1.7.2006 övriga fordonskategorier : 1.1.2009
-2005/49/EG20e 10 M, N, O kategori M1: 1.7.2006 kategori M1: 1.8.2006 övriga fordonskategor ier: 1.7.2006 övriga fordonskategorier : 1.8.2006
-2005/64/EG20f M1, N1 kategorierna M1 och N1: 15.12.2008 kategorierna M1 och N1: 15.7.2010
-2005/66/EG20g M1, N1 kategori M1 ≤ 3500 kg och kategori N1: 25.11.2006 kategori M1 ≤ 3500 kg och kategori N1: 25.5.2007
-2006/28/EG20e 10 M, N, O kategori M1: 1.7.2006 övriga fordonskategor ier: 1.7.2006
-2006/40/EG20h M1, N181 21.6.2008/ 1.1.2011/ 21.6.2008 21.6.2009/ 1.1.2017/ 21.6.2009
-2007/37/EG M1, N181 21.6.2008 21.6.2009
-EG nr 715/200720i* M1, M2, N1, N226b 1.9.2009 1.1.2011
2007/46/EG1a M, N, O 29.04.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 1060/2008* 29.04.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 78/200920a* M1,N1 24.11.2009 24.2.2011
-EG nr 79/200920n* M, N 24.11.2011 24.2.2012
-EG nr 385/2009* M, N, O 29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 595/200920j* M, N 31.12.2012 31.12.2013
-EG nr 661/2009* M, N, O 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 371/2010* M, N 29.4.2010
-2010/19/EU20k N, O 9.4.2011
-EU nr 183/2011* M1, N1 26.2.2012
-EU nr 582/201120j* M, N, O 31.12.2012 31.12.2013
-EU nr 678/2011* M, N, O 29.10.201220l
-EU nr 65/201220m* M1 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 1229/2012* M, N, O M1, N1 små serier: 1.11.2016
-EU nr 1230/201213* M2, M3, N, O
-EU nr 143/201320i* M1, N1
-EU nr 171/2013* (upphävt) M1, N1
-EU nr 195/201320i* M1, N1
1. Tillåten ljudnivå och avgassystemet 70/157/EEG 51, 59 (reservdelslj uddämpare) M, N 1993
-73/350/EEG
-77/212/EEG
-81/334/EEG
-84/372/EEG
-84/424/EEG
-89/491/EEG
-92/97/EEG (reservdelsljudd ämpare m.m.)21 1.10.1995 1.10.1996
-96/20/EG ´ 1.1.1997 gäller inte
-1999/101/EG 1.10.2000 gäller inte
-2007/34/EG21a 6.7.2008 gäller inte
2. Avgaser/Information 70/220/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 49, 83, 103 (reservdelskatalysator) M1, N1 På fordon med förbränningsmotor som hör till kategori M1 tillämpas fr.o.m. 1.1.1992 Förenta staternas federala krav i fråga om personbilar som tagits i bruk 1985 eller senare (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) eller motsvarande krav som tillämpas i Schweiz, Österrike, Sverige, Norge eller Tyskland. Kravet gällande personbilar med dieselmotor som hör till kategori M1 och paketbilar som tas i bruk för första gången tillämpas fr.o.m. 1.1.1993 som alternativ till kraven i direktiv 91/441/EEG.
-74/290/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-77/102/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) I fråga om personbilar som tagits i bruk 1992 och vilkas bärförmåga överstiger 760 kg, terrängpersonbilar, personbilar som skall exportregistreras, som är förtullade som flyttgods eller som innehas av en främmande stats representation eller en medlem av diplomatkåren, personbilar som skall användas i hastighetstävlingar, då bilarna används i tävling samt under färd till och från tävlingen, bilar som erhållits som arv eller genom testamente och bilar som skaffats på en tullaktion eller någon annan av staten ordnad auktion tillämpas dock kraven i direktiv 83/351/EEG eller krav på motsvarande nivå.
-78/665/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-83/351/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-88/76/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-88/436/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-89/458/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-89/491/EEG (bilaga II upphävd fr.o.m. 2.1.2013)
-91/441/EEG22 (EURO 1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.1995
-93/59/EEG (kategori N1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.1995
-94/12/EG23 (EURO 2) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.1996; 1.1.1997;
avvikelser för dieselmotorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999 avvikelser för dieselmotorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999
-96/44/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.1997 gäller inte
-96/69/EG24 (kategori N1) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) kategori N1, undergrupp I: 1.10.1997; Kategori N1, undergrupp I 1.10.1998;
undergrupperna II och III: 1.10.1998 undergrupperna II och III 1.10.1999,
avvikelser för diesel motorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999 avvikelser för diesel motorer med direktinsprutning t.o.m. 30.9.1999
-98/69/EG25 (EURO 3 och 4) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.2000/01/05/06 1.1.2001/02/06/07
-98/77/EG (reservdelskatalysator) (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.10.1999
-1999/102/EG26 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.2000/01/03/05/06 1.1.2001/02/04/06/07
-2001/1/EG26 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.2003/06 1.1.2004/07
-2001/100/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.1.2002/0327 gäller inte
-2002/80/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.7.200328 kategori M1 ≤ 2500 kg, kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori M1 > 2500 kg, kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
-2003/76/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 4.9.2004
EG nr 715/200726a* 83 M1, M2 N1, N226b Euro 5: 1.9.2009/2010; Euro 5: 1.1.2011/2012
-EG nr 595/2009* (tillämpning 31.12.2012) Euro 6: 1.9.2014/2015 Euro 6: 1.9.2015/2016
-EG nr 692/200826c*
-EU nr 566/2011*
-EU nr 459/2012* Euro 6c: 1.9.2017/2019
-EU nr 630/201226d*
-EU nr 143/201326e* Färdigbyggda fordon:
-EU nr 171/2013* (upphävt) 1.1.2014
-EU nr 195/2013* (miljöinnovationer)
3. Tankar för flytande gränsle och bakre underkörningsskydd29,29a 70/221/EEG (A) 34, 58 M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-79/490/EEG30 (underkörningsskydd) (A)
-81/333/EEG (underkörningsskydd) (A)
-97/19/EG (bränsletankar) (A) kategori M1: 1.10.1997 gäller inte 1.10.1997 gäller inte
-2000/8/EG (bränsletankar av plast) (A) kategori M1: 3.5.2002 kategori M1: 3.5.2003 3.5.2002 gäller inte
-2006/20/EG (underkörningsskydd) (A) kategori M1: 11.9.2007 kategori M1: 11.3.2010 11.9.2007 11.3.2010
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
4. Monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar 70/222/EEG (upphävt) M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 Kategorierna N och O, övriga fordon i kategori M: 1.1.1999
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012
-EU nr 1003/2010*
5. Styrinrättningar31 70/311/EEG (A) 79 M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 dragfordon för påhängsvagn: 1993
-92/62/EEG (A) annat fordon i kategori M: 1.1.2000 dragfordon för påhängsvagn: 1.1.1998;
fordon i kategori O: 1.1.2000
-1999/7/EG (A) kategori M1: 1.10.2000 gäller inte 1.10.2000 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
6. Dörrar 70/387/EEG32 (A) 11 M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-98/90/EG (A) M1, N kategori M1: 1.10.2000 gäller inte 1.10.2000 gäller inte
-2001/31/EG (A) kategori M1: 1.12.2001 gäller inte 1.12.2001 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 130/2012* M, N 1.11.2012 1.11.2014
7. Ljudsignalanordningar 70/388/EEG (A) 28 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
8. Anordningar för indirektsikt33 71/127/EEG34 (A) 46 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-79/795/EEG34 (A)
-85/205/EEG34 (A)
-86/562/EEG34 (A)
-88/321/EEG34 (A)
2003/97/EG34a (A) 46 M, N 26.1.2006/26.1.200734b, 34c kategorierna M2, M3, N2, N3: 26.1.2007; kategorierna M2, M3, N2, N3: 26.1.200734d; kategorierna M2, M3: 26.1.2007;
-2005/27/EG (A) kategorierna M1, N1: 26.1.2010 kategori N1: 26.1.2007 kategorierna N2, N3: 26.1.2007, 1.1.200034e;
kategori N1: 26.1.2010
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
9. Bromsutrustning35 71/320/EEG (A) 13, 13-H, 90 (ersättningsb romsbelägg) M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-74/132/EEG (A)
-75/524/EEG (A)
-79/489/EEG (A)
-85/647/EEG36 (A)
-88/194/EEG (A)
-91/422/EEG (A) (innehåller krav på låsningsfria bromsar) Kategori N3 > 16 t, dragfordon för släpvagn i kategori O4, kategori M3 > 12 t, TFÄ -fordon (tankbil i kategori N3, tankbilssläp > 6 t och dess dragfordon): 1.12.1994
-98/12/EG (A) (innehåller krav på ersättningsbromsbel ägg) kategori M1: 1.10.1999 kategori M1: 31.3.2001 (gäller även bromsbelägg som skall tas i bruk) 1.10.1999 31.3.2001
-2002/78/EG (A) (bromsbeläggs märkning och förpackning) Bromsbelägg och förpackningar som uppfyller kraven i direktivet erkänns från och med 1.1.2003
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
10. Radiostörningar för orsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet 72/245/EEG (A) 10 M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 med ottomotor: 1993
-89/491/EEG (A)
-95/54/EG37 (A) kategori M1: 1.1.1998 kategori M1: 1.10.2002 1.1.1998 1.10.2002
-2004/104/EG (A) kategori M1: 1.7.2006 kategori M1: 1.1.2009 övriga fordonskategorier: 1.7.2006 övriga fordonskategorier: 1.1.2009
-2005/49/EG37b (A) kategori M1: 1.7.2006 kategori M1: 1.8.2006 övriga fordonskategorier: 1.7.2006 övriga fordonskategorier: 1.8.2006
-2005/83/EG (A) kategori M1: 1.10.2006 övriga fordonskategorier: 1.10.2006
-2006/28/EY37b (A) kategori M1: 1.7.2006 övriga fordonskategorier: 1.7.2006
-2009/19/EG (A) kategori M1: 2.10.2009 övriga fordonskategorier: 2.10.2009
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
11. Dieselmotorns röktäthet 72/306/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 24 M, N 1993
-89/491/EEG38 (upphävt fr.o.m. 2.1.2013 när det gäller ändringarna i direktivet 72/306/EEG) 1.1.1997
-97/20/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 1.10.1997 gäller inte
-2005/21/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 9.3.2006 gäller inte
12. Passagerarutrymmets inre delar frånsett backspeglar, manöverorganens utformning, taket, taklucka, ryggstöd och sätenas baksida 74/60/EEG39 (A) 21 M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-78/632/EEG (A)
-2000/4/EG (A) (elstyrda fönster, takluckor och skiljeväggar) 8.4.2002 8.4.2003
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
13. Anordningar för att förhindra olovligt nyttjande 74/61/EEG40 (A) 18, 97 (anordning som förhindrar körning och alarmanordning) M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-95/56/EG40 (A) inkl. anordning som förhindrar körning och alarmanordning 116 M1, N1 anordning som förhindrar körning i fordon i kategori M1: 1.1.1997 anordning som förhindrar körning i fordon i kategori M1: 1.10.1998 kategori N1: 1.10.1998
M, N 29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
14. Styranordningens uppförande inhädelse av en sammanstötning 74/297/EEG41 (A) 12 M1, N1 < 1500 kg 1993
-91/662/EEG42 (A) 1.10.1996 1.10.1997
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
15. Hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa43a 74/408/EEG44 17, 80 (kategorierna M2 och M3) M, N < 1500 kg 1993
14 (om säkerhetsbältet är fäst i sätet)
-81/577/EEG kategori M1: 1.1.1993
-96/37/EG M, N kategori M1: 1.10.1997 kategori M1: 1.10.1999 kategori N och i kategorierna M2 och M3 andra fordon än M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1997; kategori N och i kategorierna M2 och M3 andra fordon än M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.1999 kategori M2 ≤ 3,5 ton: 1.10.2001
-2005/39/EG43b kategori M1: 20.10.2006 kategori M1: 20.10.2007 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
16. Utskjutande delar 74/483/EEG (A) 26 M1 1.1.1996 1.1.1998
-79/488/EEG (A) 1.1.1999 gäller inte
-2007/15/EG (A) 4.4.2009 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
17. Hastighetsmäta rutrustningar och backväxeln45 75/443/EEG 39 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-97/39/EG kategori M1: 1.10.1998 Övriga fordon: 1.10.1998
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012
-EG nr 130/2012*
18. Föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt46 76/114/EEG (A) - M, N, O kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-78/507/EEG märkningar angående massor på tillverkningsskylten dock i kategori N1: 21.5.1998
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EG nr 19/2011*
-EG nr 249/2012*
19. Fästpunkter för bilbälten 76/115/EEG 14 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 kategori M1 och N1 samt kategori M2 ≤ 3500 kg: 1993
-81/575/EEG
-82/318/EEG kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 kategori M1: 1993
-90/629/EEG kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.7.1997 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1993 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1.7.1997
-96/38/EG kategori M1: 1.10.199747 kategori M1: 1.10.199947 kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1997; kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.1999 kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2005/41/EG47a kategori M1: 20.10.2006 kategori M1: 20.10.2007 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
20. Montering av ljus och ljussignalanordningar48 76/756/EEG (A) 48 M, N, O kategori M1: 1.10.1998 kategori M1: 1.10.2000 1993
-83/276/EEG (A)
-80/233/EEG (A)
-82/244/EEG (A)
-84/8/EEG (A)
-89/278/EEG (A) 1.10.1994
-91/663/EEG (A)
-97/28/EG (A) 1.10.1998 1.10.2000
-2007/35/EG48a (A) kategori M1: 10.7.2011 kategori M1: 10.7.2011 10.7.2011
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-2008/89/EG (A) kategorierna M1 och N1: 7.2.2011; kategori N1: 7.2.2011;
kategorierna M2, M3, N och O: 7.8.201248b kategorierna M2, M3, N och O: 7.8.201248b
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
21. Reflexanordningar 76/757/EEG 3 M, N, O 1993
-97/29/EEG 1.10.1998 1.10.1999
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
22. Fram-, bak-, broms-, sido-, kontur- och varsellyktor49 76/758/EEG 7, 87, 91 M, N, O 1993
-89/516/EEG 1.10.1995
-97/30/EG 1.10.1998 1.10.1999
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
23. Körrikt ningsvisare 76/759/EEG 6 M, N, O 1993
-89/277/EEG 1.10.1995
-1999/15/EG 1.4.2000 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
24. Lykta för registreringsskylt 76/760/EEG 4 M, N, O 1993
-97/31/EG 1.10.1998 1.10.1999
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
25. Huvudstrålkastare, inkl. glödlampa 76/761/EEG 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 123 M, N, O 1993
-89/517/EEG 14.6.1995
-1999/17/EG 1.4.2000 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
26. Främre dimljus 76/762/EEG 19 M, N 1993
-1999/18/EG 1.4.2000 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
27. Bogseringsanor dningar 77/389/EEG (kumottu) - M, N kategori M1: 1.10.1997 1.1.1997
-96/64/EG kategori M1: 1.10.1997 gäller inte 1.10.1997 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 1005/2010* 1.11.2012
28. Bakre dimljus 77/538/EEG 38 M, N, O 1993
-89/518/EEG
-1999/14/EG 1.4.2000 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
29. Backningsstrålkastare 77/539/EEG 23 M, N,O 1993
-97/32/EG 1.10.1998 1.10.1999
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
30. Parkeringsljus 77/540/EEG 77 M, N 1993
-1999/16/EG 1.4.2000 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
31. Bilbälten50a 77/541/EEG 16, 44 (i fråga om bilbältet i säkerhetsanordningen för barn) M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 kategorierna M1, N1 och M2 ≤ 3500 kg: 1993
-81/576/EEG
-82/319/EEG kategori M1: 1993
-90/628/EEG kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.7.1997 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1993 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1.7.1997
-96/36/EG kategori M1: 1.10.1997 kategori M1: 1.10.1999 kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1997; kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.1999 kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EG51 kategori M1: 1.10.2001 kategori M1: 1.10.2002 kategorierna N1 och M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2002; övriga fordonskategorier se 96/36/EG
-2005/40/EG50b kategori M1: 20.10.2006 kategori M1: 20.10.2007 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
32. Sikt framåt52 77/649/EEG (A) 125 M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1997
-81/643/EEG (A)
-88/366/EEG (A)
-90/630/EEG (A)
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
33. Märkning av manöverorganen 78/316/EEG 121 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1.1.1997
-93/91/EEG
-94/53/EG
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
34. Avfrostnings och avimningsanordningar 78/317/EEG53 (upphävt fr.o.m. 1.11.2012) M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993, anordningen skall finnas, inga specialkrav
-EG nr 661/2009* kategori M1: 1.11.2012
EU nr 672/2010*
35. Vindrutespolare och torkare 78/318/EEG54 (upphävt fr.o.m. 1.1.2012) M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993, anordningen skall finnas, inga specialkrav
-94/68/EG
24.9.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* kategori M1: 1.11.2012
EU nr 1008/2010*
36. Värmesystem 78/548/EEG (upphävt fr.o.m. 9.5.2004) 122 M1 1.1.1996 1.1.1998
2001/56/EG55 (A) M, N, O 9.5.2004 9.5.2005
-2004/78/EG (A) 1.1.2006 1.1.2007
-2006/119/EG (A) 1.4.2008 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
37. Stänkskärmar 78/549/EEG (upphävt) M1 kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 kategori M1: 1993;
-94/78/EG övriga fordon i kategorierna M, N och O: se 20 § i förordningen (upphävt fr.o.m. 1.11.2012)
-EG nr 661/2009* 1.11.2012
EU nr 1009/2010*
38. Huvudstöd 78/932/EEG56 17, 25, 80 M1 1.10.1996 1.10.1998 1993 1993
(-96/37/EG, se punkt 15, när huvudstödet är integrerat i sätet) M, N kategori M1: 1.10.1997 kategori M1: 1.10.1999 kategori N och i kategori M2 och M3 övriga än M2 ≤ 3,5 t: 1.10.1997; kategori N och i kategori M2 och M3 övriga än M2 ≤ 3,5 t: 1.10.1999;
kategori M2 ≤ 3,5 tons: 1.10.1999 kategori M2 ≤ 3,5 tons: 1.10.2001
M1 kategori M1: 29.4.2009-29.4.20111a kategori M1: 29.4.20121a
-EG nr 661/2009* M, N 1.11.2012 1.11.2014
39. Mätning av bränsleförbrukningen57 80/1268/EEG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 101 (alternativ) M1 1.1.1996 1.1.1997
-89/491/EEG (bilaga V upphävd fr.o.m. 2.1.2013)
-93/116/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-1999/100/EG (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) kategori M1 ≤ 2500 kg: 1.1.2000; kategori M1 ≤ 2500 kg: 1.1.2001;
kategori M1 > 2500 kg: 1.1.2001 kategori M1 > 2500 kg: 1.1.2002
-2004/3/EG57a (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) - M1, N1 kategori M1: 19.2.2005; kategori N1, undergrupp I: 1.1.2006;
kategori N1, undergrupp I: 1.1.2005; kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2008
kategori N1, undergrupperna II och III: 1.1.2007
40. Mätning av motoreffekten58 80/1269/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) 85 (alternativ) M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1997 1.1.1997
-88/195/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)
-89/491/EEG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013)
-97/21/EG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) 1.10.1997 gäller inte 1.10.1997 gäller inte
-1999/99/EG (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) 1.6.2000 gäller inte 1.6.2000 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 595/2009* 31.12.2012/31.12.2013
-EU nr 64/2012*
41. Avgaser av tunga fordon 88/77/EEG59 (upphävt fr.o.m. 9.11.2006) 49 (alternativ) M2, M3, N2, N3 1993
-89/491/EEG (bilagorna II och V upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
-91/542/EEG60, tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I (upphävt fr.o.m. 9.11.2006) rad A (EURO I): 1993 1.10.1993
rad B (EURO II): 1.10.1995 1.10.1996
-96/1/EG (upphävt fr.o.m. 9.11.2006) 1.7.1996
-1999/96/EG (EURO III, IV och V)60, 61, tabellen i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktivet (upphävt fr.o.m. 9.11.2006) se fotnot 60, 61 se fotnot 60, 61
-2001/27/EG61 (upphävt fr.o.m. 9.11.2006) 1.10.2001 dieselmotorer: 1.10.2001;
gasmotorer: 1.10.2003
2005/55/EG61a, 61b (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) - M1 > 3500 kg, M2, M3, N1, N2, N3 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-2005/78/EG61a (upphävt fr.o.m. 31.12.2012) 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-2006/51/EG61a (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) 1.10.2005/2008 1.10.2006/2009
-EG nr 715/2007* 3.1.2009
-2008/74/EG 61c (upphävt fr.o.m. 31.12.2013) M, N61d 3.1.2009
41 a. Utsläpp från tunga fordon (EURO VI)/tillgång till information EG nr 595/2009* M, N61a 31.12.2012 31.12.2013
-EU nr 64/2012*
42. Sidoskydd 89/297/EEG62 (A) 73 N2, N3, O3, O4 1993
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
43. Stänkskyddsanordningar63 91/226/EEG63 (upphävt) - N2, N3, O3, O4 1993
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-2010/19/EG63a N, O 9.4.2011
-EG nr 661/2009* 1.11.2012
-EU nr 109/2011*
-2011/415/EU63b
44. Massa och dimensioner för fordon i kategori M1 92/21/EEG M1 1.1.1996 1.1.1998
-95/48/EG 1.8.1997 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 1230/2012*
45. Säkerhetsglas 92/22/EEG64 (A) 43 M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 1993
-2001/92/EG (A) M, N, O kategori M1: 1.10.2002 kategori M1: 1.7.200365 1.10.2002 gäller inte
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
46. Däck 92/23/EEG66 (upphävt fr.o.m. 1.11.2017) 30, 54, 64, 108, 109 (regummeradedäck) M, N, O 1993
-2001/43/EG (vägbanebuller)67 (upphävt fr.o.m. 1.11.2017) 117 M, N, O nya däcktyper: 4.8.2003; nya fordonstyper: 4.2.2004 (se dessutom fotnot 66) nya fordon: 4.2.2005 (se dessutom fotnot 66)
-2005/11/EG (upphävt fr.o.m. 1.11.2017) 1.1.2006 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2013/1.11.2017 1.11.2014/1.11.2015/1.11.2016/1.11.2018/1.11.2020
-EU nr 458/2011*
-EU nr 523/2012* (övervakning av däcktryck) 64 M1, N1 1.11.2012 1.11.2014
47. Hastighetsbegränsande anordningar 92/24/EG (A) 89 M2, M3, N2, N3 M3 > 10 t, N3: 1.1.1994 nya;
gamla fordon som tas i bruk efter 1.1.1988: 1.1.1995 i fordon som används i internationell trafik och 1.1.1996 i fordon som används i nationell trafik; kategorierna M2, M3 ≤ 10 t, N2: se 16 §
-2004/11/EG (A) 1.1.2005
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
48. Massa och dimensioner (övriga kategorier än M1) 97/27/EG M2, M3, N, O 1.8.1997; krav som gäller förhållandet motoreffekt/massa, manövreringsförmåga och det bakre hörnets förskjutning i sidled dock för nya typer 22.7.1999 och krav som gäller manövreringsförmåga och det bakre hörnets förskjutning för nya fordon i kategori M3 som är högst 14,5 meter långa 1.1.2004
-2001/85/EG (bussarnas karosseristomme) 36, 52, 66, 107 M2, M3 13.2.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosserityper som separat teknisk enhet) gäller inte 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a) 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
-2003/19/EG M2, M3, N, O 1.10.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosserityper som separat teknisk enhet) gäller inte 1.10.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a) 1.10.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 1230/2012*
49. Utskjutande delar på förarhytter 92/114/EEG (A) 61 N 1.1.1997
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
50. Kopplingsanordningar för släpvagnar 94/20/EG68 (A) 55, 102 (kortkopplings anordning) M, N, O kategori M1: 1.1.2005 kategori M1: 1.1.2005 1.8.1997, kravet på kortkopplingsanordning dock 1.1.1999
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
51. Brandsäkerhet 95/28/EG (A) 118 M3 (fordon i kategori M3 som är avsedda för transport av fler än 22 personer) 1.10.1999
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
52. Karosseristommen på bussar69 2001/85/EG 36, 52, 66 (karosseristommens hållbarhet), 107 M2, M3 13.2.2004 (gäller beviljande av EG-typgodkännande för fordonstyper eller karosseri typer som separat teknisk enhet) gäller inte 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.4.2009-29.10.2012, se fotnot 1a) 13.2.2004 (se fotnot 69: alternativ nationell författning) (upphävt fr.o.m. 29.10.2010-29.10.2014, se fotnot 1a)
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
53. Frontalkollision 96/79/EG70 94 M1 ≤ 2500 kg 1.10.1998 1.10.2003
-1999/98/EG 1.4.2001 gäller inte
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
54. Sidokollision 96/27/EG71 95 M1, N1 (R-punktens höjd ≤ 700 mm) 1.10.1998 1.10.2003
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
56. Fordon avsedda för transport av farligt gods73 98/91/EG 105 N, O godkänns fr.o.m. 1.12.1999
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
57. Främre underkörnings skydd 2000/40/EG (A) 93 N2, N374 10.8.2003
29.4.2009-29.10.20121a 29.10.2010-29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014
58. Skydd för fotgängare 2003/102/EG75 (upphävt fr.o.m. 24.11.2009) - M1, N176 1.10.2005/1.9.2010 31.12.2012/1.9.2015
EG nr 78/2009* - M1, N1 24.11.2009 24.02.2011
-EG nr 631/2009*
59. Materialåtervinning 2005/64/EG77 M1, N1 15.12.2008 15.7.2010
-2009/1/EG 1.1.2012
60. Frontskydd 2005/66/EG (upphävt fr.o.m. 24.11.2009) M1 ≤ 3500 kg, N1 25.11.2006 25.5.2007
EG nr 78/2009*
61. Luftkonditioneringssystem 2006/40/EG M1, N178 21.6.2008/1.1.201179 21.6.2009/1.1.201779
-2007/37/EG 21.6.2008 21.6.2009
-EG nr 706/2007* 21.6.2008 21.6.2009
62. Vätgassystem EG nr 79/2009* M, N 24.2.2011 24.2.2012
-EU nr 406/2010*
63. Allmän säkerhet80a EG N:o 661/2009* M, N, O 1.11.2012 1.11.2014
-EU N:o 407/2011* (Bilaga IV80b)
-EU N:o 523/2012* (Bilaga IV80b)
64. Växlingsindikatorer EG nr 661/2009* M181 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 65/2012*
65. Avancerade nödbromssystem EG nr 661/2009* M2, M3, N2, N382
-EU nr 347/2012* 1.11.201383/1.11.201684 1.11.201583/1.11.201884
66. Varningssystem vid avvikelse ur körfält EG nr 661/2009* M2, M3, N2, N385 1.11.2013 1.11.2015
-EU nr 351/2012*
67. Specifik utrustning för användning av motorgaser och installering av sådan utrustning i motorfordon EG nr 661/2009* 67 M, N 1.11.2012 1.11.2014
68. Fordonslarmsystem EG nr 661/2009* 97 M1, N1 1.11.2012 1.11.2014
69. Elsäkerhet EG nr 661/2009* 100 M, N 1.11.2012 1.11.2014
-EU nr 407/2011* 1.5.201186 /4.12.201287 1.1.201286
70. Specifika komponenter för komprimerad naturgas (CNG) och installation av sådana komponenter i motorfordon EG nr 661/2009* 110 M, N 1.11.2012 1.11.2014

1 Fordonet anses uppfylla kraven i denna förordning med de undantag gällande kraven i fråga om avgasutsläpp som avses i punkt 2 och 41, om det är en typ som typgodkänts i enlighet med direktiv 70/156/EEG.

2 Direktiv 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 92/53/EEG, gäller dock fordon i kategori M1 som typgodkänns i flera etapper samt fordon som i en EES-stat godkänt som fordon i kategori N och som ändras till fordon i kategori M1 i typgodkännandet från och med 1.1.1998 och ibruktagandet från och med 1.1.2000.

3 Möjlighet till typgodkännande av en separat teknisk enhet.

4 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats värmeanordning i passagerarutrymmet och stänkskärmar.

5 Till förteckningen över kontrollmoment har fogats effekt, vridmoment och bränsleförbrukning.

6 Ändringar av definitionerna, det tekniska underlaget och av intyget samt sändandet av det.

7 Definitioner av terrängfordon har lagts till.

8 Reform av typgodkännandet och dess nödvändighet för fordon i kategori M1.

9 Undantaget för de sista fordonen i en serie utvidgas till att gälla alla fordonsklasser.

10 Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet, se punkt 10.

11 Sidokollision, se punkt 54.

12 Frontalkollision, se punkt 53.

13 Massa och dimensioner, övriga kategorier än M1, se punkt 48.

14 Utvecklande av typgodkännande för farandet.

15 Godkännande av fordon transport avsedda för av farligt gods, se punkt 56.

16 Främre underkörningsskydd, se punkt 57.

17 Revidering av direktivet om värmeanordningar, se punkt 36.

18 Särskilda bestämmelser för bussar, se punkter 48 och 52.

19 Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45.

19a På säkerhetsglas som säljs enbart i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk får säkerhetsglas som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG fortsättningsvis tillverkas, importeras, säljas och tas i bruk.

20 Det första skedet i totalrevideringen av typgodkännandedirektivet: revidering av bilagorna till direktivet.

20a Skydd för fotgängare, se punkt 58.

20b Sikt bakåt, se punkt 8.

20c Mätning av bränsleförbrukningen, se punkt 39.

20d Värmesystem, se punkt 36.

20e Radiostörningar förorsakade av fordon och elektromagnetisk kompatibilitet, se punkt 10.

20f Materialåtervinning, se punkt 59.

20g Frontskydd, se punkt 60.

20hLuftkonditioneringssystem, se punkt 61.

20i Utsläpp/Tillgång till information, se punkt 2.

1a

Tidpunkten för ikraftträdandet
Fordonskategorier Valbar Nya fordonstyper Fordonstyper som finns
Kategori M1 - 29.4.2009 -X
Fordon i kategori M1 som är avsedda för särskilt ändamål 29.4.2009 29.4.2011 29.4.2012
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori N1 29.4.2009 29.10.2010 29.10.2011
Färdiga fordon i kategori N1 29.4.2009 29.10.2011 29.4.2013
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori N2-3- och O1-4 29.4.2009 29.10.2010 29.10.2012
Halvfärdiga och färdiga fordon i kategori M2-3 29.4.2009 29.4.2009 XX 29.10.2010
Fordon i kategori N1-3,M2-3 och O1-4 som är avsedda för särskilda ändamål 29.4.2009 29.10.2012 29.10.2014
Färdiga fordon i kategori N2 och N3 29.4.2009 29.10.2012 29.10.2014
Färdiga fordon i kategori M2 och M3 29.4.2009 29.4.2010 XX 29.10.2011
Färdiga fordon i kategori O1-4 29.4.2009 29.10.2011 29.10.2013
X) Fordon i kategori M1 som hör till en fordonstyp som EG-typgodkänts före 29.4.2009 godkänns i trafik efter 29.4.2009 utan krav på typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG.
XX) På tillverkarens begäran som alternativ till EG-typgodkännande av hela fordonet nationellt typgodkännande av fordonet under en tid av 12 månader efter ikraftträdandet, om fordonstypen, dess system, komponenter och separata tekniska enheter är typgodkända enligt rättsakterna i bilaga IV del I i direktiv 2007/46/EG.

20j Utsläpp från tunga fordon (Euro VI) tillgång till information, se punkt 41a

20k Stänkskyddsanordningar, se punkt 43.

20l Kraven i bilaga II och i punkt 1 och 2 i bilaga IV tillämpas från och med 9.4.2011.

20m Fordon i kategori M1 med en manuell växellåda och med en referensvikt på högst 2 610 kg eller för vilka typgodkännandet har utsträckts att gälla i enlighet med artikel 2.2. i förordning (EG) nr 715/2007.

21 Reservdelsljuddämpare som tillverkats i EES-stater och som uppfyller de lagstadgade kraven i dessa anses motsvara de krav som ställts upp, trots att de inte har försetts med en märkning om godkännande.

21a Trafiksäkerhetsverket överlämnar i enlighet med artikel 2 i direktivet till kommissionen resultaten av provningen av fordon som ska typgodkändas från tiden fr.o.m. den 6 juli 2008 t.o.m. den 6 juli 2010.

22 a) Alternativ fram till 31.12.1995 US-nivå, se punkterna ovan

b) fordon kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 91/441/EEG om fordonets motor har EG-godkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49.

23 a) Gäller dock inte fordon som konstruerats för fler än sex passagerare föraren inberäknad och vars största massa överstiger 2500 kg. På dessa fordon tillämpas kraven i direktiv 91/441/EEG

b) fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla kraven i direktiv 94/12/EEG, om fordonets motor är EG-typgodkänd enligt i 41 punkten nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG, eller E -typgodkänd enligt E- reglementet nr 49.

24 a) Gäller även fordon som konstruerats för fler än sex passagerare föraren inberäknad och vars största massa överstiger 2500 kg.

b) fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla kraven i direktiv 96/69/EG, om fordonets motor är EG-typgodkänd enligt i 41 punkten nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller E- typgodkänd enligt E-reglementet nr 49.

25 Kraven enligt direktiv 98/69/EG tillämpas som följer:

a) de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på nya fordonstyper i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M1 vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt alla sådana fordon som första gången tas i bruk för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2001, från och med 1.1.2002,

b) de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på nya typer av fordon i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2005, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M, vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006, samt alla fordon som första gången tas i bruk och för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2006, från och med 1.1.2007,

c) de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktivet på sådana fordon i kategorierna M1 och N1, klass I, som första gången tas i bruk och som avses i direktiv 96/69/EG, utom fordon som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och vars största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001, samt fordon i kategori N1, klasserna II och III, som första gången tas i bruk och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren samt vars största massa överstiger 2500 kg, från och med den 1.1.2002,

d) med dieselmotor försedda fordon i kategori M1 vars totala massa överstiger 2000 kg och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren eller som är terrängfordon jämställs vid tillämpningen av a-punkten med fordon i kategori N1,

e) Typ VI-prov (kontroll av genomsnittliga utsläpp av kolmonoxid och kolväten från avgasrör efter kallstart vid låg temperatur) enligt punkt 5.3.5 i bilaga I till direktivet fr.o.m. 1.1.2002 på nya fordonstyper i kategorierna M1 och N1, klass I, med motor med styrd tändning, med undantag av fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2500 kg, samt fr.o.m. 1.1.2003 på nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, nya fordonstyper i kategori M1 som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och nya fordonstyper i kategori M1 vars största vikt är minst 2500 kg men högst 3500 kg,

f) fordon i kategori M1 och N1 anses även uppfylla kraven i direktiv 98/69/EG om fordonets motor har EG-typgodkänts i enlighet med i punkt 41 nämnda direktiv 88/77/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 91/542/EEG och 96/1/EG, eller direktiv 2005/55/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 2005/78/EG och 2006/51/EG, eller E-godkänts enligt E-reglementet nr 49.

26 Det system för omborddiagnos (OBD) som kontrollerar utsläpp och som avses i direktiv 1999/102/EG skall monteras på:

a) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med 1.1.2000,

b) alla fordon avsedda i a-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2001,

c) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder bensin som bränsle samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2001,

d) alla fordon med ottomotor avsedda i c-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2002,

e) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, och fordonstyper i kategori N1 klass I, från och med 1.1.2003,

f) alla fordon med ottomotor avsedda i e-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004,

g) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006,

h) alla fordon med ottomotor avsedda i g-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2007,

i) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, utom

- fordonstyper som har konstruerats för flera än sex personer föraren inberäknad,

- fordonstyper vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2003,

j) alla fordon med dieselmotor avsedda i i-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2004,

k) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, som i-punkten inte gäller, utom fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2500 kg, samt fordonstyper i kategori N1, klass I, med dieselmotor, från och med 1.1.2005,

l) alla fordon med dieselmotor avsedda i k-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2006,

m) nya fordonstyper i kategorierna N1, klasserna II och III, och M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2500 kg, från och med 1.1.2006,

och

n) alla fordon med dieselmotor avsedda i m-punkten som första gången tas i bruk, från och med 1.1.2007.

26a I EG-förordningen föreskrivs att förordningen tillämpas från och med den 3 januari 2009, utom artikel 10.1 och artikel 12 som ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.

26b Fordon med en referensvikt på högst 2610 kg. I EG-förordningen föreskrivs att förordningen på tillverkarens begäran kan tillämpas på fordon med en referensvikt på högst 2840 kg.

26c Gränsvärdet på 4,5 mg/km för partikelmassa och gränsvärdet för antal partiklar tillämpas fr.o.m. 1.9.2011 på nya fordonstyper och fr.o.m. 1.1.2013 på alla nya fordon som tas i bruk för första gången.

26d Utsläpp för motorfordon som drivs av vätgas.

26e Fastställandet av koldioxidutsläpp från fordon med etappvis typgodkännande (se också EU N:o 510/2011).

27 Provet för utsläpp vid låga temperaturer tillämpas fr.o.m. 1.1.2002 på nya typer av fordon i kategori M1 och N1 klass I med undantag av fordon som konstruerats för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2500 kg, och fr.o.m. 1.1.2003 på nya typer av fordon i kategori N1 klasserna II och III, och på nya typer av fordon i kategori M1 som konstruerats för fler än sex passagerare samt på nya typer av fordon i kategori M1 vars största vikt är minst 2500 kg men högst 3500 kg.

28 Nya typgodkännanden får beviljas och nya fordon godkännas då det gäller typgodkännande av små serien, sista fordon i serien eller tillämpning av ny teknologi. Se även direktivets 4 artikel. Reservdelskatalysatorer gäller enbart typgodkännandekrav, tidigare typgodkänd får fortfarande tas i bruk. Typgodkännandemyndigheten underrättar kommission uppgifter som avses i direktivets bilaga I, 4 tillägg 3 punkten, första fotnot.

29 Fordon som använder flytgas eller naturgas och som godkänts enligt E-reglementen nr 67 eller 110 godkänns.

29a I väntan på en relevant ändring i direktiv 70/221/EEG ska antas så att även LPG- och CNG- tankar omfattas, krävs för LPG- eller CNG-fordon fordonsgodkännande i enlighet med ECE-föreskrifter nr 67, ändringsserie 01, eller ECE-föreskrifter nr 110.

30 Utöver de fordon som enligt direktiv 70/221/EEG är befriade från skyldigheten att förses med underkörningsskyd:

a) en dolly avsedd för koppling av en påhängsvagn,

b) ett fordon i kategori N som är avsett för ett särskilt syfte och som får framföras på väg endast då det flyttas från en arbetsplats till en annan,

c) ett fordon i kategori N2G eller N3G eller en släpvagn som kopplas till detta, eller

d) ett fordon utrustat med annan växelflakanordning än stödbensflak.

31 Finns det en kulkrans under vändskivan till en dolly, skall den kunna låsas i mittläget. Kulkransens vridrörelse skall begränsas åt båda hållen så att den är högst 30°.

32 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 206.

33 a) Kraven angående sikt i direktiv 71/127/EEG eller E-reglementet nr. 46 gäller inte extra backspeglar på fordon i kategorierna M1 och N1 som är avsedda för att dra släpvagnar eller de speglar för läraren som krävs på en skolbil.

b) Om sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av fordonets konstruktion eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall fordonet förses med behövliga tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se längs fordonets sidor och ge akt på den övriga trafiken.

34 a) Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 111 eller SFS 4418.

b) Vid bakrutor på en bil i kategori M1 får inte hängas eller fästas märken eller anordningar som kan hindra sikten bakåt genom den inre backspegeln mera än vad som tillåts i direktiv 71/127/EEG och E-reglementet nr 46.

34a a) Direktivet tillämpas inte på delar och separata tekniska enheter som är avsedda att vara reservdelar till fordonstyper som före den 26 januari 2007 typgodkänts enligt direktiv 71/127/EEG.

b) Direktivet tillämpas inte på kraven på förarens siktfält i 5 punkten i bilaga III till direktivet utom när det gäller nya typer av ledade fordon i undergrupp I i kategori M2 och M3 med minst tre ledade delar.

34b Det senare datumet gäller frontspeglar av klass VI.

34c I fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3 gäller kraven på typgodkännande för system, komponenter och separata tekniska enheter.

34d Överensstämmelsekravet gäller installation av system, komponenter och separata tekniska enheter.

34e Fordon i kategorierna N2 och N3 som tagits i bruk för första gången den 1.1.2000 eller senare och som inte är EG-typgodkända enligt direktiv 2003/97/EG eller inte motsvarar kraven i direktivet skall senast den 31.3.2009 på passagerarsidan utrustas med en vidvinkelspegel av klass IV och med en närzonsspegel av klass V, vilka fyller kraven för indirekt sikt enligt direktiv 2007/38/EG.

35 Släpfordon i kategori O1 behöver inte vara försedda med färdbromssystem. Men om ett släpfordon i denna kategori är försett med ett färdbromssystem skall detta uppfylla samma krav som gäller för kategori O2.

36 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 105.

37 Kravet gäller inte fordon som före 1.1.1996 typgodkänts i enlighet med det i punkt 11 avsedda direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24.

37b För fordon i vilka kortdistansradarutrustning som sänder på frekvensbandet 24 GHz eller 79 GHz inte har installerats behöver typgodkännandet inte förnyas enligt bestämmelserna i detta direktiv. Fr.o.m. 1.7.2013 är det förbjudet att ta i bruk nya fordon försedda med kortdistansradarutrustning som sänder på frekvensbandet 24 GHz.

38 Kravet gäller inte fordon som typgodkänts enligt ändringsdirektiv 88/436/EEG jämte senare ändringar till i punkt 2 avsedda direktiv 70/220/EEG, eller ändringsdirektiv 91/542/EEG jämte senare ändringar till det i punkt 41 avsedda direktivet 88/77/EEG, eller motsvarande E-reglemente.

39 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 201.

40 a) Alternativ för nya typer till utgången av 1995 och för nya bilar till utgången av 1997: FMVSS 114.

b) I andra fordon än fordon i kategorierna M1 och N1 godkänns strömlås som anordning som förhindrar olovligt nyttjande.

c) Om ett annat fordon än ett fordon i kategori M1 förses med en anordning som förhindrar körning eller en alarmanordning, skall anordningen uppfylla kraven i direktiv 95/56/EG eller E-reglementet nr 97.

41 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 203 och 204, fordon utrustade med krockkuddar FMVSS 204 och 208.

42 Ett fordon som typgodkänts i enlighet med direktiv 96/79/EG, som avses i punkt 53, anses uppfylla kraven i direktiv 74/297/EEG.

43a Gäller inte hopfällbara säten eller säten som är vända åt sidan eller bakåt i nya fordonstyper t.o.m. 19.10.2006 och i fordon som tas i bruk för första gången t.o.m. 19.10.2007.

43b Gäller inte säten som är vända bakåt. Montering av säten som är vända åt sidan är inte tillåten i fordon i kategorierna M1, N1, M2 (undergrupp III eller B) och M3 (undergrupp III eller B). Förbudet tillämpas inte på ambulanser eller på fordon som är avsedda att användas av försvaret, civilförsvaret, brandförsvaret eller av enheter som sköter upprätthållandet av den allmänna ordningen. Förbudet tillämpas inte heller på fordon i kategori M3 (undergrupp III eller B) med en högsta tekniskt tillåten massa på över 10 ton, i vilka säten vända åt sidan är placerade i fordonets bakre del och bildar en integrerad avdelning med högst tio säten. Sådana säten som är vända åt sidan skall utrustas med åtminstone huvudstöd och ett sådant tvåpunktsbälte med upprullningsmekanism som är typgodkänt i enlighet med direktiv 77/541/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 2000/3/EG. Fästpunkterna för bilbältena för dessa säten skall uppfylla kraven i direktiv 76/115/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 96/38/EG. Undantaget i fråga om säten vända åt sidan i fordon i kategori M3 gäller t.o.m. 19.10.2010 för såväl nya fordonstyper som fordon som tas i bruk för första gången.

44 Alternativ för nya typer till utgången av 1995 och för nya bilar till utgången av 1997: FMVSS 207.

45 Hastighetsmätare krävs inte i bilar som försetts med färdskrivare.

46 a) Om fordonet ändras så att de uppgifter som anges på skylten ändras, skall bredvid den obligatoriska skylten fästas en skylt av vilken framgår de ändrade uppgifterna och att den till denna del ersätter originalskylten. De upplysningar som förutsätts på skylten får vara märkta på någon annan än fordonstillverkarens skylt, som avses i direktiv 76/411/EEG.

b) Utöver eller i stället för tillverkarskylten skall fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 samt släpvagnar i kategorierna O3 och O4 vara försedda med:

i) en skylt om dimensionerna fäst så nära tillverkarskylten enligt direktiv 76/114/EEG som möjligt.

ii) en skylt som har utformats och fästs i enlighet med direktivet och som innehåller samma uppgifter som de två skyltarna som avses i i-punkten, eller

iii) ett intyg av förrättaren av besiktningen, vilket har samma rubriker och samma uppgifter som de skyltar som nämns i ipunkten; dokumentet skall förvaras på en plats där det är lättåtkomligt för kontroll och det skall skyddas på lämpligt sätt.

c) Skylten eller intyget om dimensioner skall innehålla följande:

i) tillverkarens namn,

ii) fordonets tillverkningsnummer,

iii) längd på motorfordonet eller släpvagnen,

iv) bredd på motorfordonet eller släpvagnen,

v) uppgifter för mätning av fordonskombinationens längd.

d) De uppgifter som avses i c-punkten underpunkt v skall uppges som följer:

i) avståndet mellan dragbilens framkant och draganordningens kopplingspunkt (kopplingstapp eller vändskiva); för vändskiva med flera kopplingspunkter skall det minsta och det högsta värdet anges, samt

ii) avståndet mellan mittpunkten på draganordningens kopplingspunkt för släpvagnen (dragögla) eller påhängsvagnen (kopplingstapp) och bakkanten på släpvagnen eller påhängsvagnen; för en släpvagn eller påhängsvagn med justerbar längd, flera kopplingspunkter, flyttbar draganordning eller dragstång med justerbar längd skall det minsta och det högsta värdet anges; för en dolly avsedd att dra en påhängsvagn skall på motsvarande sätt anges avståndet från dragögla till vändskiva samt för en påhängsvagn avsedd att dra en släpvagn avståndet från kopplingstapp till draganordningens kopplingspunkt i bakre delen av släpvagnen.

47 Om fästpunkterna för bilbältena, förutom fästpunkterna i framsätena, i ett fordon som ändrats från fordon i kategori N1 till fordon i kategori M1 inte har typgodkänts, skall fästpunkterna motsvara kraven i direktiv 76/115/EEG eller E-reglementet nr 14.

47a Fästpunkter för bilbälten krävs inte för säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående eller för säten i sådana fordon i kategori M2 och M3 som är anpassade både för tätortstrafik och för stående passagerare. Om de fordonssäten som avses ovan är utrustade med fästpunkter för bilbälten skall fästpunkterna uppfylla kraven i direktivet. Fästpunkter som endast är avsedda att användas tillsammans med en funktionshindrad persons bälte eller andra fasthållningsanordningar i enlighet med artikel 2 i direktiv 77/541/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 2000/3/EG, behöver dock inte uppfylla kraven i direktivet.

48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/756/EEG och E-reglementet nr 48 är obligatoriska krävs:

i) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som används i taxitrafik (krav: se 25 §),

ii) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i tillståndspliktig persontrafik (krav: se 26 §); när det är fråga om en bil som används i lokal och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

iii) en blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bogserbil, en bil som används för väghållning eller en mjölkbil som måste stannas på vägens vänstra sida (krav: se del II, punkt 4),

iv) en blinkande blå varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon (krav: se del II, punkt 4),

v) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

b) Utöver vad som tillåts i direktivet får ett fordon ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

i) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som används för snöplogning,

ii) en polisbil och en bil som används för polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag kan ha en blinkande blå varningslykta (krav: se del II, punkt 4) och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta (krav: se 27 §) samt en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" eller tullens eller gränsbevakningsväsendets symbol på karosseriets eller förarhyttens tak (krav: se 26 §),

iii) blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, en bil som används för arbete på eller bredvid vägen, en vägservicebil och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av Trafiksäkerhetsverket, också när det är fråga om någon annan bil (krav: se del II, punkt 4),

iv) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil och ett fordon som används i förstahjälpverksamhet (användningsrätt och krav: se 29 §),

v) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av fordonet, när det är fråga om ett fordon i kategori N eller O och när det är fråga om en räddningsbil, ambulans och servicebil, ett fordon i kategori M som används i annat specialsyfte samt en bil som används för polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag,

vi) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transport idkaren, transport köparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbelagt (krav: se 26 §),

vii) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar som syns från sidan och bakifrån när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1 och O2 samt reflekterande reklam när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N, O2, O3 och O4 (krav: se del II, punkt 8),

viii) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil eller på en släpvagn som används för specialtransport eller på dess last,

ix) högst tre igenkänningslyktor på ett fordon i kategori N2 och N3 som används för att dra en släpvagn och som är i internationell trafik på Ryssland (krav: de 28 §).

x) fordon i kategori M1 som går i trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s trafikavtalsförordning) får ha en belyst skylt som visar bestämmelseorten och som inte äventyrar trafiksäkerheten.

c) På bestämningen av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i a- och b-punkten tillämpas bestämmelserna i det direktiv och E-reglemente som avses här.

d) När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, extra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhållandena, men halvljusstrålkastarna skall dock vara riktade så, att de inte i onödan stör mötande förare. Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna skall ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna eller tvärtom.

48a Enhetlig konturmarkering på fordonets bakre del är obligatorisk för fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som är över 2 100 mm breda. Partiell konturmarkering på sidorna är obligatorisk för fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som är över 6 000 mm långa. I fråga om släpvagnar räknas dragstången in i längden. I stället för partiell konturmarkering får det finnas enhetlig konturmarkering. På fordon i kategori N2 är konturmarkeringen obligatorisk endast när fordonets totala massa är minst 7,5 ton. Konturmarkeringen är inte obligatorisk för följande fordon i kategorierna N2 och N3: Fordon utan karosseri- eller flakkonstruktioner, icke-färdigbyggda fordon och dragfordon för påhängsvagn. På fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som inte omfattas av obligatorisk konturmarkering är bandliknande markeringar eller konturmarkeringar tillåtna. Om det i dragfordon för påhängsvagn monteras valfria reflekterande markeringar, ska de placeras åtminstone i förarhytten på fordonet. Om fordonets form, kon truktion, design eller krav som gäller fordonets funktion utgör hinder för den obligatoriska konturmarkeringen, ska bandliknande markering användas. Vita reflekterande bakåtriktade markeringar får inte användas på fordonet.

48b Övergång från överensstämmelsekrav till typgodkännandekrav enligt tiderna för ikraftträdande för fordonskategorierna 1a.

49 Alternativ för kraven gällande extra bromsljus t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 108.

50a Krav som gäller nya fordonstyper t.o.m. 19.10.2006 och fordon som tas i bruk för första gången t.o.m. 19.10.2007:

a) I ett fordon i kategori M eller N skall alla framåt- eller bakåtriktade säten vara försedda med bilbälten.

Bilbälten krävs dock inte för

i) hopfällbara säten,

ii) säten som är avsedda att användas endast då fordonet står stilla,

iii) säten i ett sådant fordon i kategori M2 eller M3 som avsett för användning i stadstrafik och som har plats för stående passagerare.

b) Som säkerhetsstol eller säkerhetsanordning godkänns också en säkerhetsanordning som utformats och utrustats individuellt på det sätt som en persons sjukdom eller handikapp förutsätter och som tillverkats som enskilt exemplar, liksom även en säkerhetsanordning som utformats och utrustats så att två eller flera personer samtidigt kan sitta på den.

50b Alla säten i fordon i kategori M1, M2 (undergrupp III eller B), M3 (undergrupp III eller B) och N skall vara utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning. Säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående behöver inte vara utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning. Om säten i fordon i undergrupp I, II eller A i kategorierna M2 eller M3 är utrustade med bilbälte och/eller fasthållningsanordning skall bältet och/eller anordningen uppfylla kraven i direktivet. Bilbälten och/eller fasthållningsanordningar som är avsedda för funktionshindrade behöver inte uppfylla kraven i direktivet. Kraven i direktivet tillämpas inte på de fasthållningsanordningar som uppfyller kraven i bilaga VII i direktiv 2001/85/EG.

51 a) Typgodkännandekravet gäller skyddsanordningar för barn i fordon i kategori M1 och montering av bilbälten på samtliga sittplatser i fordon i kategori M1, inbegripet inbyggda skyddsanordningar för barn, om sådana har monterats. Kravet i fråga om trepunktsbälte på samtliga sittplatser i ett fordon i kategori M1 gäller dock fr.o.m. 1.4.2002. Fram till detta datum är monteringskraven för bilbälten i fordon i kategori M1 de krav som föreskrivs i bilaga XV till direktiv 77/541/EEG.

b) Kraven gällande trepunktsbälten på samtliga sittplatser i ett fordon i kategori M1 i fråga om fordon som tas i bruk för första gången skall gälla fr.o.m. 1.10.2004. Fram till detta datum är monteringskraven för bilbälten i fordon i kategori M1 de krav som föreskrivs i bilaga XV till direktiv 77/541/EEG.

c) Kraven i fråga om sådana inbyggda skyddsanordningar för barn som monterats i ett fordon som en del av fordonets standardutrustning skall gälla fr.o.m. 1.1.2001.

52 Vindrutan i en bil samt förarhyttens sidoglas eller sidoskydd skall till konstruktion och skick vara sådana att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför bilen får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar som kan störa sikten. En parkeringsskiva som uppfyller Trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva (924/1990) får dock fästas vid vindrutans högra sida. Likaså får ett barnsäte fästas vid sätet bredvid föraren förutsatt att barnsätet inte oskäligt begränsar sikten (fr.o.m. 29.4.2009 gällande alla bilkategorier se 31 b §).

53 Avfrostnings- och avimningsanordningen i fordon i kategori M1 skall ha testats i en temperatur på -18±3 °C.

54 Alternativ t.o.m. 31.12.1995: FMVSS 104. Spolvätskebehållaren i bilar i kategorierna M2 och M3 skall rymma minst fem liter.

55 a) Typgodkännande krävs hos förbränningsvärmare fr.o.m. 9.5.2005,

b) Värmeanordning är obligatorisk endast i passagerarutrymmet i fordon i kategorierna M och N,

c) Om ett fordon i kategori O är försett med värmeanordning, skall värmeanordningen vara godkänd enligt direktivet.

56 Om huvudstödet är integrerat i sätet skall det motsvara kraven i det i punkt 15 nämnda direktivet 74/408/EEG eller E-reglementet nr 17, eller om det är fråga om fordon i kategori M2 eller M3, kraven i reglementet nr 80/01.

57 Se även statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar (938/2000), genom vilken direktiv 1999/94/EG genomförts.

57a a) Kraven i direktiv 2004/3/EG tillämpas på fordon byggda i flera etapper i kategori N1 som följer:

i) nya fordonstyper i undergrupp I i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2006, nya fordonstyper i undergrupperna II och III i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2008,

ii) fordon som tas i bruk för första gången i undergrupp I i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2007 samt fordon som tas i bruk för första gången i undergrupperna II och III i kategori N1 fr.o.m. 1.1.2009.

b) Direktiv 2004/3/EG tillämpas dock inte på fordon i kategori N1 som är typgodkända enligt direktiv 88/77/EEG, om det antal fordon i kategori N1 som tillverkaren framställer årligen understiger 2000 st.

58 I reklam eller liknande som gäller bilar med förbränningsmotor och som riktar sig till konsumenter eller i tekniska uppgifter om bilarna skall motorns nettoeffekt uttryckas uppmätt i enlighet med direktiv 80/1269/EEG.

59 Alternativ fram till 31.12.1995: US-nivå (Code of Federal Regulations § 86.085-11).

60 a) Alternativ för fordon i kategori N2 och M2: godkännande enligt direktiv 70/220/EEG, som avses i punkt 2.

b) Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte har typgodkänts i enlighet med direktiv 88/77/EEG, skall motorn vara EG-typgodkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2001/63/EG och parlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG. Kraven i direktiv 2002/88/EG tillämpas från och med den 10 augusti 2004.

61 Kraven i direktiv 1999/96/EG och 2001/27/EG tillämpas på:

a) de gränsvärden som anges i rad A (EURO III) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer samt fordonstyper som är försedda med sådana, från och med den 1 oktober 2000, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2001,

b) de krav i direktiv 2001/27/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt alla fordon som första gången tas i bruk och som avses ovan, från och med 1.10.2001, och alla fordon med gasmotor som första gången tas i bruk, från och med 1.10.2003, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift; på fordon som första gången tas i bruk dessa krav tillämpas dock från och med 1.4.2002 om motorn eller fordonet har typgodkänts enligt direktiv 1999/96/EG,

c) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med 1.10.2005, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2006,

d) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med 1.10.2008, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med 1.10.2009,

e) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp, från och med 1.10.2005, och fordon som första gången tas i bruk, från och med 1.10.2006.

61a Kraven i direktiv 2005/55/EG och 2005/78/EG tillämpas enligt följande:

a) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2005 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2006 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon i drift,

b) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG tillämpas från och med 1.10.2008 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2009 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon i drift,

c) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp vilket uppfyller kraven i punkt 3.2 i bilaga IV till direktiv 2005/78/EG, från och med 1.10.2005, och fordon som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2006, samt kraven i punkt 3.3 i bilaga IV, från och med 1.10.2008 och fordon som tas i bruk för första gången, från och med 1.10.2009. Kraven i punkterna 6.5.3, 6.5.4 och 6.5.5 i bilaga I till direktiv 2005/55/EG gällande NOx-rening tillämpas från och med 9.11.2006 på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt från och med 1.10.2007 på alla ovan nämnda fordon som tas i bruk för första gången, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredjeland och ersättningsmotorer till fordon drift.

61bSom alternativ för kategori M2 och N2 är EG-typgodkännandet enligt direktiv 70/220/EEG.

61c För fordon med en referensvikt under 2610 kg får typgodkännanden beviljas enligt direktiv 2005/55/EG för kategori N1 viktklass I och kategori M2 fram till 1.9.2009, för kategori N1 viktklass II och III samt kategori N2 fram till 1.9.2010, för utvidgningar av typgodkännanden i kategori N1 viktklass I och kategori M2 fram till 1.1.2011 och för kategori N1 viktklass II och III samt kategori N2 fram till 1.1.2012.

61d Fordon med en referensvikt som överstiger 2610 kg.

61a Fordon med en referensvikt som överstiger 2610 kg och som inte är typgodkända (på tillverkarens begäran och förutsatt att deras referensvikt är ögst 2840 kg) enligt förordning EG nr 715/2007.

62 Utöver de fordon som i direktiv 89/297/EEG befriats från skyldigheten att förses med sidoskydd krävs inget sidoskydd på

a) en bil i kategori N2G eller N3G eller en släpvagn som kopplats till en sådan,

b) en dolly som är avsedd för koppling av en påhängsvagn.

63 På ett fordon i kategori N2, N3, O3 eller O4 skall bakhjulens stänkskärmar alternativt vara försedda med stänkskydd som har samma bredd som stänkskärmarna och som är placerade på ett avstånd som inte är större än 1,2 meter från hjulaxeln. Avståndet från stänkskyddens nedre kant till marken då bilen är olastad får vara högst en fjärdedel av avståndet mellan stänkskyddet och hjulaxeln eller 200 mm, om fjärdedelen är mindre än detta, om inte bilens och fjädringens konstruktion förutsätter annat. De ovan nämnda tillåtna kraven på stänkskydden vilka är alternativa till direktiven 91/226/EEG och 2010/19/EU får tillämpas på nya fordonstyper och fordon som tas i bruk första gången tills att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier. Stänkskydd krävs inte på terrängfordon eller i andra fordon som tillverkats för särskilda ändamål där stänkskydd på ett väsentligt sätt försvårar användningen av fordonet.

63a Alternativt kan på fordon i kategori N1 och N2 vars maximimassa är högst 7500 kg tillämpas kraven i direktiv 78/549/EES. Stänkskyddsanordning krävs inte på terrängfordon, fordon i kategori N, O1 och O2 vars maximimassa är högst 7500 kg, och inte på fordon som tillverkats för särskilda ändamål där användningen av stänkskyddsanordningar väsentligt försvårar användningen av fordonet. Vid ansökan om EG-typgodkännande av hela fordon enligt direktiv 2007/46/EG ska fordonstyper som beviljats nationellt typgodkännande eller EG-typgodkännande med avseende på stänkskydd inte behöva uppfylla kraven på stänkskydd i direktiv 91/226/EEG.

63b Kommissionens beslut att utgå artikel 2 i direktivet 2010/19/EU.

64 Som alternativ till säkerhetsglas enligt direktiv 92/22/EEG eller E-reglementet nr. 43 i andra fordon än fordon i kategori M1 godkänns på lämpligt sätt märkt säkerhetsglas som motsvarar Förenta staternas standard ANSI Z. 26.1-1983 eller en senare version av den.

65 På säkerhetsglas som säljs i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk får säkerhetsglas som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG fortsättningsvis tillverkas, importeras, säljas och tas i bruk.

66 a) Som däck för andra än EG-typgodkända fordon i kategori M1 godkänns även DOT-märkta däck som överensstämmer med FMVSS 109. Sådana får godkännas för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 254 mm men högst 635 mm, dock högst fram till de datum som anges i artikel 10a och tabellerna i punkt 4.2 i bilaga V till direktiv 2001/43/EG.

b) På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu - Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

c) På slitbanan på en personbils däck som används på en bil eller en släpvagn får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

d) På dubbade däck tillämpas dessutom kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).

67 Direktiv 2001/43/EG gäller däcktyper som är avsedda för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 254 mm men högst 635 mm. Kraven i direktivet tillämpas enligt tidtabellerna för ikraftträdande i artikel 10 a i direktivet och 4.2 i bilaga V.

68 Kraven i direktiv 94/20/EG tillämpas endast på fordon utrustade med kopplingsanordning.

69 En buss i kategori M3, vars bredd är större än 2,55 meter eller längd är större än 12,00 meter i fråga om en annan buss än en ledbuss, skall fr.o.m. 1993 motsvara kraven i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990). På små bussar, och fr.o.m. 4.4.2002 (då 15,0 m långa bussar tilläts) på alla bussar, tillämpas antingen nämnda beslut av trafikministeriet eller E-reglementena nr 36, 52 eller 107, eller kraven i det i punkt 52 nämna direktivet 2001/85/EG. Om kraven i nämnda ministeriebeslut inte tillämpas vid typgodkännande av bussar skall karosserikonstruktionens hållfasthet motsvara kraven i E-reglementet nr 66. En tvåvåningsbuss skall fr.o.m. 1.10.1998 uppfylla kraven i E-reglementet nr 107 eller direktiv 2001/85/EG, som avses i punkt 52.

70 Kravet gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG, eller fordon som före 1.10.1998 har typgodkänts enligt i punkt 14 nämnda direktiv 74/297/EEG.

71 Kravet gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG, eller fordon som före 1.10.1998 har typgodkänts enligt två av direktiven 70/387/EEG, 74/483/EEG och 76/115/EEG, vilka avses i punkt 6, 16 och 19.

73 Kraven i direktiv 98/91/EG tillämpas endast när en tillverkare ansöker om godkännande för ett fordon som är avsett för transport av farligt gods.

74 Utöver de fordon som i direktiv 2000/4/EG befriats från skyldigheten att förses med främre underkörningsskydd krävs inte främre underkörningsskydd på ett fordon vars karosseri, chassi eller fasta del eller anordning till sin konstruktion och placering uppfyller kraven på främre underkörningsskydd. Fordon i kategori N2 vars största vikt är högst 7,5 ton skall uppfylla kravet på en frihöjd på 400 mm, vilket föreskrivs endast i detta direktiv.

75 Kraven enligt direktiv 2003/102/EG tillämpas som följer:

a) kraven på nya typer av fordon i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I från och med den 1.10.2005, tillämpas dock inte på fordon som, med avseende på väsentliga aspekter av karosseriets konstruktion och utformning framför vindrutestolparna, inte skiljer sig från fordonstyper som har beviljats EG-typgodkännande före den 1.10.2005, från och med den 31.12.2012 på alla fordon som tas i bruk för första gången,

b) kraven i punkt 3.2 i bilaga I från och med den 1 september 2010 för nya typer av fordon, från och med den 1 september 2015 på alla ovan avsedda fordon som tas i bruk för första gången.

76 Gäller bara fordon i kategori M1 med en högsta vikt på 2500 kg. Gäller fordon i kategori N1 som bygger på fordon i kategori M1.

77 Kraven gällande återanvändning av komponenter i artikel 7 i direktiv 2005/64/EG tillämpas från och med 15.12.2006.

78 Gäller endast fordon i kategori N1 klass I.

79 Gäller även luftkonditioneringssystem som monterats i efterhand och fyllande av luftkonditioneringssystem med fluorerade växthusgaser.

80a På tillverkarens begäran får typgodkännande beviljas enligt denna punkt som ett alternativ till typgodkännande enligt punkterna 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A samt 64-70 I förordningen 661/2009.

80b I bilagan IV anges de FN/ECE-föreskrifter vars tillämpning är obligatorisk.

81 Fordon i kategori M1 med en manuell växellåda och med en referensvikt på högst 2 610 kg eller för vilka typgodkännandet har utsträckts att gälla i enlighet med artikel 2.2. i förordning (EG) nr 715/2007.

82 Med undantag av följande:

1) dragfordon med påhängsvagn av kategori N2 med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 8 ton,

2) fordon av kategorierna M2 och M3 av klass A, klass I och klass II,

3) ledade bussar av kategori M3 av klass A, klass I och klass II,

4) terrängfordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

5) fordon avsedda för särskilda ändamål av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

6) fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar..

83 Med undantag av de provningskrav för godkännandenivå 2 som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 347/2012 och de värden för godkänt/underkänt som fastställs i tillägget till samma förordning, och med undantag av fordon vars fjädringssystem för bakaxeln inte är pneumatisk.

84 Inklusive de provningskrav för godkännandenivå 2 som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 347/2012 och de värden för godkänt/underkänt som fastställs i tillägget till samma förordning.

85 Med undantag av följande:

1) dragfordon med påhängsvagn av kategori N2 med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 8 ton,

2) fordon av kategorierna M2 och M3 av klass A, klass I och klass II,

3) ledade bussar av kategori M3 av klass A, klass I och klass II,

4) terrängfordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 4.2 och 4.3 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

5) fordon avsedda för särskilda ändamål av kategorierna M2, M3, N2 och N3 som avses i punkt 5 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG,

6) fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 med fler än tre hjulaxlar.

86 E-reglemente 100 ändringsserie 00

87 E-reglemente 100 ändringsserie 01

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.