1080/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om besvärsnämnden för studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Besvärsnämndens uppgifter och medlemmar

1 §
Uppgifter och behörighet

Besvärsnämnden för studiestöd (besvärsnämnden) är första besvärsinstans i ärenden enligt lagen om studiestöd (65/1994) samt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

Besvärsnämnden verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Sammansättning

Besvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, en vice ordförande med uppdraget som bisyssla samt fyra andra medlemmar med uppdraget som bisyssla. Vice ordföranden och medlemmarna har personliga suppleanter. Vad som i denna lag föreskrivs om medlemmarna, ska också tillämpas på de personliga suppleanterna.

Medlemmarna handlar under domaransvar.

3 §
Behörighetsvillkor för medlemmarna

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordföranden ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

Av de övriga medlemmarna ska två vara förtrogna med högskolestudier och två med allmänbildande studier eller yrkesinriktade studier efter den grundläggande utbildningen.

4 §
Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla

Statsrådet utnämner ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare på framställning av undervisnings- och kulturministeriet.

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla leder besvärsnämnden och svarar för verksamheten, övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden och svarar för besvärsnämndens administrativa ärenden i enlighet med vad som närmare anges i arbetsordningen.

5 §
Utnämningen av medlemmarna

Statsrådet utnämner vice ordföranden och de övriga medlemmarna med uppdraget som bisyssla för tre år i sänder på framställning av undervisnings- och kulturministeriet. Om en plats som medlem med uppdraget som bisyssla blir ledig under mandatperioden, utnämns en ny medlem för återstoden av perioden.

På medlemmarnas rätt att kvarstå i sitt uppdrag tillämpas de bestämmelser som gäller innehavare av domartjänst.

6 §
Domared och domarförsäkran

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla, vice ordföranden och medlemmarna ska avlägga domared eller avge domarförsäkran, om de inte har gjort det tidigare. Bestämmelser om avläggande av domared och avgivande av domarförsäkran finns i 1 kap. 6 a och 7 § i rättegångsbalken.

7 §
Föredragande

Besvärsnämnden ska ha ett tillräckligt antal föredragande. Föredragandena ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

2 kap.

Hur ärenden behandlas i besvärsnämnden

8 §
Avgörande av ärenden

Rättskipningsärenden avgörs på föredragning i en sektion, i en sammansättning med en domare eller i plenum.

Övriga ärenden avgörs i plenum, om det inte bestäms något annat i arbetsordningen.

9 §
Sektioner

En sektion består av tre medlemmar. Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordföranden är ordförande i sektionen och övriga medlemmar är två av de medlemmar som är förtrogna med studier. Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla förordnar sektionernas ordförande och övriga medlemmar.

En sektion är beslutför när samtliga sektionsmedlemmar är närvarande.

10 §
Ärenden som ska avgöras av en ordförande

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordförande ska avgöra ärenden som gäller

1) återtagande av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut,

2) lämnande av besvär och ansökningar utan prövning i enlighet med 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996),

3) återförvisande eller överföring av ärenden i sin helhet till Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden med anledning av ny utredning, eller

4) ansökan om rätt att ta del av uppgifter eller handlingar med stöd av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) eller begäran om utlämnande av uppgifter ur handlingar med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Ärenden som avses i 1 mom. får dock också avgöras i en sektion som avses i 9 §, om ärendets art förutsätter det.

11 §
Plenum

Om ett ärende som ska avgöras av besvärsnämnden är av principiell betydelse för tillämpningen av lag i andra liknande fall eller om avgörandet i en sektion skulle komma att avvika från tidigare praxis, kan ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordföranden eller sektionen bestämma att ärendet ska behandlas i plenum.

Plenum är beslutfört när besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordföranden, såsom ordförande i plenum, och minst fyra övriga medlemmar är närvarande.

12 §
Tillämpning av förvaltningsprocesslagen

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Bestämmelserna i 38 § i förvaltningsprocesslagen om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller också muntlig förhandling i besvärsnämnden. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen tillämpas i besvärsnämnden också de bestämmelser i 37 och 39—50 § i den lagen som gäller behandling och utredning av ärenden.

Bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 11 kap. i förvaltningsprocesslagen tillämpas inte på ärenden som hör till besvärsnämndens behörighet. På förfarandet när beslut undanröjs tillämpas vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om besvär.

13 §
Offentlighet vid behandlingen

På offentlighet vid rättegång i besvärsnämnden och besvärsnämndens sammansättning vid avgörande av ärenden som gäller offentlighet vid rättegång tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

14 §
Delgivning av beslut

Ett beslut av besvärsnämnden får delges så att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress som han eller hon har uppgett. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades, om inte något annat visas.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet i besvärsnämnden meddelas i arbetsordningen som fastställs i besvärsnämndens plenum.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 99/2012
KuUB 7/2012
RSv 147/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.