1073/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012):

1 kap.

Anskaffning av offentlig arbetskrafts- och företagsservice

1 §
Myndighet som anskaffar offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för anskaffningarna av offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbets- och näringsbyråerna kan göra anskaffningar av offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom de gränser som närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna kan även sköta anskaffningarna gemensamt.

2 §
Innehållet i anbudsförfrågan om arbetskraftsutbildning

Utöver vad som bestäms om innehållet i anbudsförfrågan i lagen om offentlig upphandling (348/2007) och i statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007) ska i anbudsförfrågan om arbetskraftsutbildning ingå en begäran om en specifikation som behövs för bedömningen av förhållandet mellan utbildningens pris och kvalitet information om att

1) sådana allmänna villkor för utbildningsanskaffningar som arbets- och näringsministeriet fastställt ska tillämpas på anskaffningen,

2) grunderna för studerandens rättsliga ställning ska framgå av anbudet,

3) studiematerial och läromedel som används under utbildningstiden ingår i anskaffningspriset.

I anskaffningspriset inkluderas inte sådana kostnader som omedelbart hänför sig till erhållande eller inlösning av handlingar eller som föranleds av avgifter till myndigheterna för handlingar, när det är fråga om tillstånd, licenser och motsvarande handlingar som krävs för utövande av det yrke som är målet för utbildningen.

Om avsikten är att anskaffa arbetskraftsutbildning som gemensam anskaffning av utbildning enligt 5 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska av anbudsförfrågan framgå att arbetsgivaren, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna deltar i utbildningsanskaffningen.

3 §
Beslut om gemensam anskaffning av utbildning och anskaffningsavtal

Om arbetskraftsutbildning anskaffas som gemensam anskaffning av utbildning, får arbetsgivaren, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna delta i jämförelserna och utvärderingen av anbuden. Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån beslutar om ett anbud ska antas eller avslås.

Avtal om anskaffning av utbildning kan vid behov uppgöras i flera delar.

2 kap.

Sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

4 §
Strukturen för sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Sysselsättningsplanen och den plan som ersätter sysselsättningsplanen består av en kartläggning och en handlingsplan. Kartläggningen innehåller arbetssökandens uppskattade servicebehov och en sammanfattning av arbetssökandens situation. I handlingsplanen antecknas en sammanfattning av arbetssökandens mål samt specificerade överenskomna åtgärder och tjänster för att målet ska kunna nås, en tidtabell för åtgärderna och tjänsterna samt uppföljningssättet.

5 §
Godkännande och arkivering av sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Parterna i planen godkänner handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Arbetssökanden godkänner planen elektroniskt i den för ändamålet avsedda webbtjänsten eller genom att underteckna planen. Om planen godkänns genom underskrift, ges den undertecknade planen till arbetssökanden. Arbets- och näringsbyråns exemplar godkänns och arkiveras elektroniskt i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om en företrädare för kommunen har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen på begäran rätt att få en kopia av planen.

3 kap.

Arbetsförmedling från Finland till utlandet och från utlandet till Finland

6 §
Internationell arbetsförmedling från avtalsslutande stat till Finland eller från Finland till avtalsslutande stat

Arbets- och näringsbyrån tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetssökande som söker sig till arbete i Finland från en stat vars medborgare på basis av de internationella avtal som binder Finland och gäller arbetskraftens fria rörlighet har rätt att utan arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska prövning komma till Finland för att söka arbete och ta emot arbete (avtalsslutande stat), eller arbetssökande som från Finland söker sig till arbete i en avtalsslutande stat.

Arbets- och näringsmyndigheten tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en avtalsslutande stat enligt 1 mom. till arbete i Finland eller från Finland till arbete i en avtalsslutande stat.

7 §
Internationell arbetsförmedling från stat som inte är avtalsslutande till Finland eller från Finland till stat som inte är avtalsslutande

Arbets- och näringsbyrån kan tillhandahålla arbetsförmedlingsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en stat som inte är avtalsslutande enligt 6 § till arbete i Finland, om tillhandahållandet av service är ändamålsenligt med tanke på tillgången på arbetskraft.

Om en arbetsgivare söker arbetstagare från Finland till arbete i en stat som inte är avtalsslutande enligt 6 §, kan arbets- och näringsmyndigheten av särskilda skäl publicera och förmedla information om jobb som anmälts vara ledigt.

4 kap.

Maximitid för träning och prövning

8 §
Maximitid för träning och utbildningsprövning

Träning enligt 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice pågår under 12 månader högst:

1) 20 dagar, när det är fråga om jobbsökarträning,

2) 40 dagar, när det är fråga om karriärträning, och

3) 50 timmar, när det är fråga om arbetsträning.

Utbildningsprövning enligt 4 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice pågår högst 10 dagar åt gången.

5 kap.

Antagning av studerande till arbetskraftsutbildning

9 §
Ansökan till arbetskraftsutbildning

Till arbetskraftsutbildning söks elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten. Till arbetskraftsutbildning kan också sökas med arbets- och näringsministeriets blankett, som undertecknas och lämnas in till arbets- och näringsbyrån.

Om utbildningen genomförs som gemensam anskaffning av utbildning och utbildningen i huvudsak ordnas för anställda eller inhyrda arbetstagare i ett visst företag, söks till arbetskraftsutbildning med en av arbets- och näringsministeriet fastställd gruppansökningsblankett, någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter eller genom ett elektroniskt förfarande.

Den som söker till arbetskraftsutbildning ska på begäran som bilaga till sin ansökan tillställa sådana kompletterande redogörelser och betyg som behövs för antagningen av studerande och genomförandet av utbildningen.

10 §
Antagning av studerande till arbetskraftsutbildning

Den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för antagningen av studerande ska säkerställa att sökanden uppfyller de allmänna kraven för utbildning och övriga inträdeskrav som uppställts särskilt för respektive utbildning.

Vid antagningen av studerande kan sakkunniga utanför arbets- och näringsförvaltningen anlitas, intervjuer göras samt lämpliga testmetoder användas.

Om utbildningen genomförs som gemensam anskaffning av utbildning, kan den arbetsgivare som deltar i finansieringen av utbildningen, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna delta i antagningen av studerande som medlem i antagningsgruppen.

11 §
Beslut om antagning

Den arbets- och näringsbyrå som namngetts i anskaffningsavtalet fattar beslut om antagning. Av beslutet om antagning ska framgå:

1) de som sökt till utbildningen,

2) grunderna för och förfarandet vid antagningen,

3) de som blivit antagna, de som står i reserv och de vilkas ansökan har avslagits, och

4) motiveringen till avslaget.

Om det är fråga om utbildning till vilken det sökts med gruppansökan enligt 9 § 2 mom., bekräftar den arbets- och näringsbyrå som namngetts i anskaffningsavtalet antagningen genom att godkänna ansökan.

12 §
Information om antagningsbeslutet

Den arbets- och näringsbyrå som beslutat om antagningen ska förutom sökanden också delge den arbets- och näringsbyrå som skickat ansökan beslutet samt även informera utbildningsproducenten om dem som antagits till utbildningen och dem som står i reserv.

Det beslut som ska ges en sökande vars ansökan har avslagits ska innehålla en uppgift om det totala antalet sökande, en motivering till avslaget och kontaktuppgifter till den som ger ytterligare information.

Utbildningsproducenten skickar en kallelse och annat material som behövs för inledandet av utbildningen till dem som har antagits, om inte något annat har avtalats i anskaffningsavtalet.

6 kap.

Lönesubvention

13 §
Förutsättningar för beviljande av lönesubvention i vissa fall

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 kap. 2 § 3 mom. 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kan arbetsgivaren beviljas

1) lönesubvention, även om arbetsgivaren får utbildningsersättning med stöd av läroavtal,

2) lönesubvention såsom högsta förhöjda lönesubvention, även om arbetsgivaren för lönekostnaderna för en person som anställs med lönesubvention får understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel.

För att lönesubvention ska beviljas på basis av läroavtal, förutsätts att en behörig utbildningsinspektör har gett ett utlåtande om att utbildningen lämpar sig att genomföras som läroavtalsutbildning.

14 §
Beviljande av lönesubvention till flera arbetsgivare

Lönesubvention för att anställa en och samma arbetstagare kan beviljas och betalas till flera arbetsgivare samtidigt, förutsatt att den sammanlagda arbetstiden för den som ska anställas med subventionen under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är minst 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen. Den högsta förhöjda lönesubventionen kan dock beviljas och betalas, även om arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är kortare än 85 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

15 §
Högsta förhöjda lönesubventionen

Till en registrerad förening eller stiftelse, som inte betraktas som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet i enlighet med 7 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, kan högst lönekostnaderna för den som anställts med lönesubvention betalas såsom högsta förhöjda lönesubvention. Till andra arbetsgivare, med undantag av arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, kan som högsta förhöjda lönesubvention betalas högst den lön som betalas till den som anställts med lönesubvention före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter.

Den högsta förhöjda lönesubventionen får inte tillsammans med utbildningsersättning för läroavtalsutbildning, understöd från Penningautomatföreningen, understöd som betalats av tipsmedel eller övriga stöd som beviljats för lönekostnaderna överstiga maximibeloppet enligt 1 mom.

Vid betalningen av den högsta förhöjda lönesubventionen görs avdrag i första hand från stödets tilläggsdel, om det beviljade stödet överstiger det maximibelopp som avses i 1 och 2 mom.

16 §
Ansökan om och utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention betalas ut i efterskott i perioder på en månad, två månader eller tre månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Utbetalningsansökan om lönesubvention ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

17 §
Kontroll av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av sysselsättningsanslag för lönekostnaderna för de personer som har sysselsatts med anslagen och för andra kostnader för att ordna arbete. De månatliga uppgifterna ska lämnas till arbets- och näringsbyrån inom en månad från utgången av den period som de använda sysselsättningsanslagen riktat sig till.

7 kap.

Service för inledande och utvecklande av företagsverksamhet

18 §
Ansökan om och utbetalning av startpeng

Startpeng betalas för de dagar då en enskild kund som får startpeng arbetar i sitt företag.

Startpeng betalas ut månatligen i efterskott. Utbetalningsansökan om startpeng ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

19 §
Statens finansieringsandel av service för utvecklande av företagsverksamhet

Statens finansieringsandel av kostnaderna för service för utvecklande av företagsverksamhet som erbjuds SMF-företag är

1) 80 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för bedömning av utvecklingsbehov i SMF-företag eller för att utarbeta en utvecklingsplan,

2) 75 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för att stödja genomförandet av en utvecklingsplan som utarbetats för ett SMF-företag eller sakkunnigservice för att stödja nätverksbildningen mellan SMF-företag,

3) 70 procent, när det är fråga om utbildningsservice som erbjuds SMF-företag.

20 §
Maximitiden för sakkunnigservice som erbjuds åt SMF-företag

Sakkunnigservice för att stödja genomförandet av en utvecklingsplan som utarbetats för ett SMF-företag erbjuds högst 15 dagar under loppet av tre år.

Maximitiden för sakkunnigservice som tillhandahålls för att stödja nätverksbildning mellan SMF-företag är högst 15 dagar under loppet av tre år för varje SMF-företag som deltar i nätverksbildningsprojektet.

Den i 1 eller 2 mom. avsedda granskningsperioden på tre år börjar löpa, när företaget för första gången har fått sakkunnigservice.

8 kap.

Kostnadsersättning

21 §
Kostnadsersättningens belopp

Om servicen i huvudsak ordnas på ett ställe inom arbetssökandens pendlingsregion, anses det att servicen i sin helhet ordnas inom arbetssökandens pendlingsregion.

Om servicen i huvudsak ordnas på ett ställe utanför arbetssökandens pendlingsregion, anses det att servicen i sin helhet ordnas utanför arbetssökandens pendlingsregion.

Om det inte finns något huvudsakligt ställe där servicen ordnas, anses det att servicen ordnas inom eller utanför arbetssökandens pendlingsregion, beroende på var arbetssökanden varje gång faktiskt deltar i servicen.

22 §
Kostnadsersättning i samband med utbildning som anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Till en arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och som under utbildningen bor i Finland betalas kostnadsersättning för högst fem dagar per kalendervecka.

23 §
Information och uppgifter i anslutning till utbetalning av kostnadsersättning

För utbetalning av kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten lämna följande uppgifter:

1) om arbetssökanden deltar i service inom sin pendlingsregion, utanför pendlingsregionen eller inom sin pendlingsregion, men utanför sin hemkommun,

2) ferieperioder under tiden för arbetskraftsutbildning, arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration (1386/2010),

3) deltagardagar i jobbsökarträning, karriärträning och prövning,

4) om en arbetssökande under 25 år som deltar i arbetsprövning inte har genomfört yrkesutbildning, uppgift om det.

Arbets- och näringsbyrån får med hjälp av elektronisk linjeöverföring lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten.

24 §
Kostnadsersättning som söks hos arbets- och näringsbyrån och utbetalning av ersättningen

Kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas ut månatligen i efterskott. Kostnadsersättning ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att utbetalningsperioden gick ut.

9 kap.

Förmåner enligt prövning i anslutning till service och sakkunnigbedömningar

25 §
Resor och flyttningskostnader som ersätts

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för följande rese- och inkvarteringskostnader i samband med resor tur och retur i Finland:

1) resa till anställningsintervju eller för att ingå arbetsavtal, om arbetet pågår i minst två veckor och arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar per vecka,

2) resa till antagning av studerande till arbetskraftsutbildning eller till lämplighetsprov,

3) resa till läroanstalt eller i syfte att bekanta sig med förhållandena på platsen, om en enskild kund har en skada eller sjukdom som förutsätter en möjlighet att bekanta sig med läroanstaltens lämplighet och tillgänglighet innan arbetskraftutbildningen inleds,

4) resa till serviceanordnare för att avtala om prövning,

5) resa för att delta i sakkunnigbedömning,

6) resa till arbets- och näringsbyrån för utarbetande eller revidering av sysselsättningsplan eller plan som ersätter sysselsättningsplanen, eller för att få personlig yrkes- och karriärvägledning, om det är fråga om en enskild kund enligt 10 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för flyttningskostnader som föranleds av flyttning av bostadslösöre inom Finland, om arbetet pågår i minst sex månader och arbetstiden i genomsnitt är minst18 timmar per vecka. Ett villkor för att flyttningskostnader ersätts är att flyttningen skett inom sex månader från det att anställningsförhållandet inleddes.

26 §
Ersättningsgrund för rese-, inkvarterings- och flyttningskostnader

Ersättningsgrunden för resekostnader enligt 25 § är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro. Resekostnader ersätts till fullt belopp till den del de överstiger 9 euro.

När resans längd fastställs, anses resan ha börjat i den arbetslösa arbetssökandens faktiska bostad. Om det inte är befogat att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den adress som antecknats för personen i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Inkvarteringskostnaderna ersätts på basis av de kostnader som föranletts, dock högst 80 euro per dygn.

Flyttningskostnaderna ersätts på basis av de kostnader som föranletts, dock högst 700 euro.

27 §
Ansökan om och utbetalning av ersättning för rese-, inkvarterings- och flyttningskostnader

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att resan avslutades och ersättning för flyttningskostnader inom en månad från flyttningen. Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att ersättningen betalas helt eller delvis i förskott.

28 §
Kostnader som ersätts med stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja högst 4000 euro i stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen per person för följande kostnader:

1) arbetsredskap, möbler eller ändringar av förhållandena på arbetsplatsen som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför,

2) kostnader för anskaffning av ett nytt arbetsredskap eller en möbel, om kostnaderna understiger kostnaderna för ändring enligt 1 punkten.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att ersätta den hjälp en annan arbetstagare ger högst 20 timmar i månaden under högst 18 månader. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen betalas enligt de faktiska timmarna 20 euro per timme.

Om arbetsgivaren har ansökt om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för kostnader som föranleds av en arbetstagares skada eller sjukdom enligt 1 mom., förutsätter beviljandet av stöd att arbetsgivaren deltar i finansieringen av kostnaderna med ett belopp som anses vara rimligt.

Arbetsgivaren ska tillställa arbets- och näringsbyrån de redogörelser som behövs för att bedöma behovet av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

29 §
Ansökan om och utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för kostnader som avses i 28 § 1 mom. ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att ändringsarbetet gjordes eller arbetsredskapet eller möbeln anskaffades. Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen betalas helt eller delvis i förskott.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att ersätta den hjälp en annan arbetstagare ger betalas månatligen i efterskott. Utbetalningsansökan om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen ska lämnas in inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

10 kap.

Sysselsättningsskyldigheten och tilläggsstöd som beviljas kommuner

30 §
Information om möjligheten till rehabilitering, utbildning och arbete

Arbets- och näringsbyrån ska informera personer som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om deras rätt till:

1) sysselsättningsfrämjande rehabilitering,

2) sysselsättningsfrämjande arbetskraftsutbildning, eller

3) vid behov möjlighet till arbete som kommunen ordnar, om det inte kan ordnas lämplig arbetskraftsutbildning eller rehabilitering för honom eller henne.

31 §
Sysselsättningsförfarande

Arbets- och näringsbyrån ska informera den sysselsättningsskyldiga kommunen om kommunens sysselsättningsskyldighet. Av sysselsättningsanmälan ska framgå grunden för sysselsättningsskyldigheten, den utbildning och arbetserfarenhet som den som ska sysselsättas har samt övriga uppgifter som behövs med tanke på sysselsättandet.

Sysselsättningsanmälan ska göras senast två veckor före utgången av maximitiden för dagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Om arbetet som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten ingås ett arbetsavtal för viss tid som arbetstagaren får upphäva under avtalsperioden för att övergå till ett nytt anställningsförhållande.

32 §
Tilläggsstöd som beviljas kommuner

Kommunen ska till arbets- och näringsbyrån lämna in för godkännande en redogörelse för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för varje kvartal.

11 kap.

Delegation för arbetskrafts- och företagsservice

33 §
Uppgifter och sammanträden för delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice

Delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice har till uppgift att regionalt stödja:

1) förverkligandet av principen om en snabb övergång från ett arbete till ett annat,

2) en kontinuerlig förnyelse av närings- och arbetslivet,

3) tillvaratagandet av hela arbetskraftspotentialen.

I syfte att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. gör delegationen följande:

1) avtalar om handlingsmodeller, med hjälp av vilka förändringar på arbetsmarknaden kan hanteras,

2) ger utlåtanden som anknyter till deras uppgiftsområde till myndigheter och andra aktörer i syfte att trygga tillgången på arbetskraft och främja sysselsättningen,

3) kontrollerar hur de mål som satts upp för arbets- och näringsbyråerna nås samt bedömer verkningsfullheten och kvaliteten av arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Delegationen avtalar årligen om en preliminär arbetsplan. Delegationen sammanträder minst fyra gånger om året.

34 §
Sammansättningen för delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice

Direktören för arbets- och näringsbyrån är medlem i delegationen. Om det i samband med arbets- och näringsbyrån finns flera delegationer, kan även andra tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån vara medlemmar.

Arbets- och näringsbyrån utser högst nio andra medlemmar till delegationen och en personlig suppleant för varje medlem. Sex medlemmar, av vilka hälften företräder arbetsgivare och företagare och hälften arbetstagare, samt deras personliga suppleanter utses på framställning av de viktigaste arbetslivsorganisationerna. En medlem och en suppleant för denna utses på förslag av kommunerna inom området. Dessutom kan arbets- och näringsbyrån till delegationen utse högst två medlemmar som företräder andra centrala aktörer inom området samt deras suppleanter.

Delegationen utser bland sig en ordförande och en vice ordförande. Till ordförande och vice ordförande får inte utses en företrädare för arbets- och näringsbyrån. Ordförandens och vice ordförandens mandattid är ett år eller, om det återstår en kortare tid av delegationens mandatperiod, den resterande mandatperioden för delegationen.

Delegationen kan anlita sakkunniga. Delegationen har en sekreterare som förordnas av arbets- och näringsbyrån.

35 §
Mötesarvoden och ersättning för kostnader

Till ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren i delegationerna betalas ersättning för resekostnader i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader och arvode för arbetet i delegationen enligt finansministeriets rekommendation.

12 kap.

Privat arbetskraftsservice

36 §
Skyldighet att lämna uppgifter för privat arbetskraftsservice

Tillhandahållare av privat arbetskraftsservice ska på begäran lämna följande uppgifter till arbets- och näringsministeriet:

1) antalet personer per yrkesgrupp som fått arbete via förmedlingen,

2) de uthyrda personernas antal och den genomsnittliga längden på de uthyrda personernas anställningsförhållanden,

3) antalet kunder som anlitat arbetsförmedlingsservice och hyrt in arbetskraft,

4) annan service i samband med jobbsökning som de tillhandahållit.

En sammanslutning som representerar tillhandahållare av privat arbetsförmedlingsservice får enligt avtal lämna in de uppgifter som anges 1 mom. på tillhandahållarnas vägnar.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska tillställas arbets- och näringsministeriet på ett sätt som ministeriet närmare bestämmer. Arbets- och näringsministeriet publicerar regelbundet ett sammandrag av uppgifterna.

37 §
Samarbete

Arbets- och näringsministeriet behandlar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna frågor om samarbete mellan arbets- och näringsmyndigheterna och privat arbetskraftsservice samt frågor om verkställigheten av skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i 36 §.

13 kap.

Ansökan om, beviljande av och utbetalning av stöd och ersättningar

38 §
Beslut som gäller flera år

Om arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller denna förordning fattar beslut som gäller flera år om beviljande av stöd eller ersättning, anskaffning av service eller anvisande eller beviljande av sysselsättningsanslag och det i statsbudgeten inte har anvisats fullmakt eller reservationsanslag för att fatta ett sådant beslut, ska beslutet fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande.

I beslutet tas inte in villkoret enligt 1 mom., om det är fråga om sysselsättningsskyldigheten eller den regionala garantin enligt 11 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

14 kap.

Sysselsättningspolitiskt understöd

39 §
Avsikten med sysselsättningspolitiskt understöd och verksamhet som stöds

Genom verksamhet som ordnas med sysselsättningspolitiskt understöd förbättras arbetslösa arbetssökandes arbetsmarknadsfärdigheter och främjas deras sysselsättning. Understöd kan beviljas för verksamhet där det för arbetslösa arbetssökande ordnas och utvecklas arbetsmöjligheter eller arbetsprövningar samt service och handlingsmodeller som hänger samman med dessa.

Dessutom kan understöd beviljas i det syfte som anges i 3 § 1 mom. i lagen om sociala företag (1351/2003).

Den myndighet som beviljar understödet kan vid beviljandet ställa villkor som är behövliga med tanke på uppnåendet av syftet med understödet.

40 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner. Dessutom kan understöd beviljas sammanslutningar för grundande av sociala företag och etablering av deras verksamhet samt för sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

41 §
Beviljande av understöd till social företagsverksamhet

Understödet beviljas som de minimis-stöd till sammanslutningar som har för avsikt att grunda eller etablera ett socialt företag eller att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

42 §
Begränsningar för beviljande och användning av understödet

Understöd beviljas inte för och får inte användas till

1) kostnader med anknytning till näringsverksamhet,

2) tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna,

4) investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar,

5) hyreskostnader.

43 §
Understödets belopp

Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

Sociala företag och andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, med undantag av kommuner och samkommuner, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

Vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp och behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den understödda verksamheten beaktas.

44 §
 Beloppet av understöd som beviljas kommuner och samkommuner i vissa fall

Sådana kommuner eller samkommuner som deltar i bedömningen av servicebehovet hos samt planeringen och uppföljningen av serviceprocessen för dem som fått arbetslöshetsförmån på basis av arbetslöshet för minst 500 dagar eller som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst 12 månader och som inom sitt område koordinerar ordnandet av tjänster för arbetslösa arbetssökande som avses i denna paragraf kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

45 §
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering

Understödet får tillsammans med övrig statlig finansiering som beviljats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalats av ett anslag i statsbudgeten och ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

46 §
Understödets varaktighet

Understöd kan beviljas för högst tre år i sänder. För kostnaderna för att inleda och etablera företagsverksamheten i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.

47 §
Information om möjligheten att ansöka om understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på lämpligt sätt informera om möjligheten att ansöka om understöd och om ansökningsförfarandet samt lämna uppgifter om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd och villkoren för understödet.

48 §
Ansökan om understöd

Av understödsansökan ska framgå verksamhetens innehåll och mål, kostnadskalkyl och finansieringsplan. Av ansökan ska dessutom framgå en uppskattning av de inkomster som fås från den understödda verksamheten, sådana redan fattade beslut som hänför sig till genomförandet av finansieringsplanen, en redogörelse för eventuell annan statlig finansiering för samma kostnader samt andra uppgifter som behövs med tanke på beviljandet av understödet och behandlingen av ansökan.

49 §
Beviljande av understöd

Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. För att understöd ska beviljas, förutsätts att den arbets- och näringsbyrå inom vars område verksamheten bedrivs, förordar beviljandet av understödet.

50 §
Förskott på understöd

Understöd kan betalas i förskott. Förskottet utgör högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan hela det understöd som hänför sig till en understödsperiod betalas i förskott.

51 §
Utbetalning av understöd

Understödet eller, om understöd har betalats i förskott, den del av understödet som överskrider förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på en ansökan om utbetalning som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utbetalningsansökan ska grunda sig på faktiska kostnader.

För registrerade föreningar som har grundats av andra än arbetslösa är betalningsperioden tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av understöd. För registrerade föreningar som har grundats av arbetslösa är betalningsperioden en kalendermånad.

Utbetalningsansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom två månader från utgången av den betalningsperiod som ansökan gäller. Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod som förskottet hänför sig till. I utbetalningsansökan ska mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.

52 §
Bokföring

En mottagare av understöd är, med undantag för ett socialt företag, skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över verksamhet som understöds, om inte finansieringen av den understödda verksamheten bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och om övervakning inte kan ske utan svårigheter.

Om en mottagare av understöd är skyldig att föra separat bok i enlighet med 1 mom. ska hela den bokföring som gäller den verksamhet som understöds och de verifikationer som hänför sig till den förvaras så att de lätt kan granskas. Bestämmelser om hur bokföringsmaterialet ska förvaras finns i 2 kap. 10 § i bokföringslagen.

53 §
Övervakning och kontroll

Mottagare av understöd ska årligen inom den tid som bestäms i beslutet om beviljande av understödet ge den berörda närings-, trafik- och miljöcentralen en redogörelse för den understödda verksamheten och användningen av understödet.

54 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Förordningens 19 och 20 § träder dock i kraft först den 1 januari 2014. 44 § i förordningen gäller till och med den 31 december 2015.

Sysselsättningspolitiskt understöd som beviljats med stöd av 44 § i förordningen kan betalas högst till och med den 31 mars 2016.

  Helsingfors den 28 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.