882/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteuppbörd (609/2005) 32 § 3 mom. och 41 §,

av dem 32 § 3 mom. sådant det lyder i lag 240/2008, och

fogas till lagen en ny 35 a § och ett nytt 7 a kap. som följer:

32 §
Sökande av ändring i skattekvittning

En skattskyldig, en i 1 mom. avsedd ansvarig för skatt eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett omprövningsbeslut genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde då kvittningen verkställdes. Besvärstiden är 60 dagar räknat från delfåendet av omprövningsbeslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från den dag då omprövningsbeslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt 69 § i lagen om beskattningsförfarande samt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


35 a §
Förutsättningar för vidtagande av betalningsarrangemang

Skatteuppbördsmyndigheten kan som specialindrivningsåtgärd vidta betalningsarrangemang enligt 35 §, om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga har försämrats tillfälligt på grund av underhållsskyldighet, arbetslöshet, sjukdom eller försämrad likviditet eller av något annat särskilt skäl.

Betalningsarrangemang görs på villkor att det inte utgör hinder för skattekvittning till betalning av det belopp som betalningsarrangemanget gäller samt av ränta som eventuellt tas ut på detta belopp.

Av synnerligen vägande billighetsskäl kan betalningsarrangemang göras också så att ränta inte tas ut.

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om vidtagande av betalningsarrangemang, om betalningstid, om säkerhet för tryggande av betalningsarrangemang och om övriga förfaranden som ska iakttas vid betalningsarrangemang.

7 a kap.

Befrielse från skatt

38 a §
Befrielse från skatt

Skatteuppbördsmyndigheten kan på ansökan bevilja befrielse från skatter och avgifter som bärs upp med stöd av denna lag samt från dröjsmålspåföljder och andra påföljder. Befrielse kan dock inte beviljas från förskott på inkomstskatten, källskatt på ränteinkomst eller skogsvårdsavgift. Befrielsen kan vara partiell eller fullständig.

Befrielse kan beviljas, om

1) den skatt- eller avgiftsskyldiges skattebetalningsförmåga har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet eller av något annat motsvarande skäl eller om det med anledning av den skattskyldiges skuldsanering finns särskilda skäl till befrielse, eller om

2) det av någon annan särskild orsak är uppenbart oskäligt att driva in skatten.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan befrielse från arvs- och gåvoskatt beviljas, om

1) indrivningen av skatten uppenbart skulle äventyra den fortsatta verksamheten inom jord- eller skogsbruket eller något annat företag eller bevarandet av arbetsplatser, eller om

2) värdet av en andel i ett bo eller av en gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat och det finns särskilda skäl med anknytning till detta för att bevilja befrielse.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan befrielse från den fastighetsskatt som påförts enligt 12 a § i fastighetsskattelagen (654/1992) beviljas, om ett byggprojekt är försenat av någon annan orsak än byggplatsens ägares eget förfarande.

Om befrielse från skatt har beviljats, gäller befrielsebeslutet även dröjsmålspåföljder och andra påföljder. Skatteuppbördsmyndigheten kan särskilt bevilja befrielse från dröjsmålspåföljder och andra påföljder även då de ska redovisas till en annan skattetagare än staten och även då kommunen i enlighet med 38 b § har meddelat att den avgör ärenden som gäller befrielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteuppbördsmyndigheten.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om skattskyldiga ska på motsvarande sätt tillämpas på dem som enligt lag är ansvariga för skatt.

Beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får inte överklagas genom besvär.

38 b §
Kommunens beslutsrätt

Kommunen kan lämna skatteuppbördsmyndigheten en anmälan om beslutsrätt som gäller kommunalskatt och fastighetsskatt. I enlighet med anmälan avgör kommunen då ärenden som gäller befrielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt eller från vardera, med iakttagande av 38 a §.

Kommunens beslutsrätt är i kraft tre kalenderår. Kommunen ska lämna in anmälan till skatteuppbördsmyndigheten innan treårsperioden börjar. Tidpunkten för anmälan anges genom beslut av Skatteförvaltningen. Kommunens beslutsrätt gäller sådana ansökningar om kommunalskatt eller fastighetsskatt som anhängiggjorts under perioden i fråga.

Om statsrådet med stöd av 21 § i kommunindelningslagen (1698/2009) har beslutat om en sådan ändring i kommunindelningen under den treårsperiod som avses ovan i 2 mom. att kommuner upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun, ska Skatteförvaltningen om det behövs ge den nya kommunen tillfälle att lämna anmälan om beslutsrätt för den återstående tiden.

38 c §
Särskild befrielse från skatt

Skatteuppbördsmyndigheten kan, på ansökan av den skatt- eller avgiftsskyldige eller utan ansökan, bevilja partiell eller fullständig befrielse från skatt eller avgift, från skatteförhöjning och från dröjsmålspåföljder och andra påföljder, om

1) Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har överklagat beskattningen av en skatt- eller avgiftsskyldig eller ett beslut av en besvärsinstans, om ärendet lämnar rum för tolkning och det inte finns någon vedertagen rättspraxis,

2) ändringssökandet har medfört att den berörda skatt- eller avgiftsskyldiga har påförts skatt eller avgift,

3) högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i det aktuella ärendet, och om

4) det är viktigt att befria från skatt med tanke på tryggandet av ett likvärdigt bemötande av de skatt- eller avgiftsskyldiga.

Om kommunen på det sätt som anges i 38 b § avgör ärenden som rör kommunalskatt, ska skatteuppbördsmyndigheten dock avgöra också ärenden som avses i denna paragraf, efter att ha hört kommunen och församlingen.

41 §
Sökande av ändring i åläggande av ansvar

I fråga om omprövning av åläggande av ansvar och sökande av ändring gäller vad som föreskrivs om omprövning och sökande av ändring i fråga om beskattningen. I beslut om åläggande av ansvar enligt 40 § 2 mom. får ändring dock alltid sökas hos förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas tiden för sökande av ändring från det att beslutet fattades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana ansökningar om befrielse från skatt som är anhängiga när denna lag träder i kraft tilllämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 38 b § ska kommunen första gången lämna en anmälan om beslutsrätt senast den 31 mars 2013. På ansökningar som inlämnas mellan den 1 januari 2013 och den 31 maj 2013 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet av denna lag. Anmälan om beslutsrätt gäller ansökningar som inlämnas mellan den 1 juni 2013 och den 31 december 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.