803/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 10 § 2 mom., 11 § och 22 § 4 mom., av dem 11 § sådan den lyder i lag 917/2010, som följer:

10 §
Rätt till ålderspension

Den som fyllt 63 år kan få ålderspension i förtid. Ålderspensionen minskas då permanent med 0,4 procent för varje månad som pensionen tidigareläggs.


11 §
Rätt till ålderspension för den som får arbetslöshetsdagpenning

Den som på grundval av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar har rätt att vid 63 års ålder få ålderspension utan någon minskning enligt 10 § 2 mom. i denna lag.

22 §
Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

Om en person ansöker om ålderspension enligt denna lag efter att ha fyllt 65 år eller förtida ålderspension efter att ha fyllt 63 år och om han eller hon inte ansöker om ålderspension från arbetspensionssystemet, ska den ovan nämnda arbetspensionen när folkpensionen beräknas dock beaktas till det belopp den skulle uppgå till om han eller hon började få arbetspension omedelbart efter att ha fyllt 63 år (förväntad arbetspension).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född persons rätt att gå i förtida ålderspension och på pensionens belopp tillämpas dock 10 § 2 mom. och 22 § 4 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På rätten för en före 1958 född person, som får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar med stöd av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att få ålderspension utan förtidsminskning tillämpas 11 § sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.