560/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 110 a och 110 b §, sådana de lyder, 110 a § i lagarna 944/2002 och 252/2005 samt 110 b § i lagarna 944/2002 och 1590/2009, samt

fogas till lagen nya 110 c—110 f § som följer:

110 a §
Statsrådets beslut om en nationell övergångsplan för att minska utsläppen från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsle-effekt på minst 50 megawatt

Statsrådet kan på ansökan av verksamhetsutövare i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), nedan direktivet om industriutsläpp, besluta om en gemensam skyldighet för verksamhetsutövarna att minska utsläppen till luften linjärt mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2020 (statsrådets beslut). En förutsättning är att utsläppen under åren 2019 och 2020 är lika stora som om man i dessa anläggningar iakttog utsläppsgränsvärdena enligt del 1 i bilaga V till direktivet om industriutsläpp. I beslutet bestäms dessutom hur utsläppsminskningarna i detalj ska gälla var och en av anläggningarna.

Genom statsrådets beslut befrias anläggningarna under beslutets giltighetstid från skyldigheten att i fråga om de föroreningar som omfattas av beslutet iaktta utsläppsgränsvärdena enligt kapitel III i och bilaga V till direktivet om industriutsläpp. En anläggning som avses i statsrådets beslut ska senast den 1 juli 2020 iaktta de tillståndsvillkor för begränsning av utsläpp som fastställts i ett miljötillstånd och som grundar sig på direktivet om industriutsläpp eller åtminstone de utsläppsgränsvärden som anges i del 1 i bilaga V till direktivet om industriutsläpp.

I statsrådets beslut fastställs för anläggningarna utsläppstak per år i fråga om var och en av de föroreningar som omfattas av beslutet. Beslutet ska innehålla den information som avses i Europeiska kommissionens genomförandebestämmelser som antagits med stöd av artikel 41 första stycket b i direktivet om industriutsläpp.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de föroreningar som beslutet ska omfatta, om den information som ska anges i beslutet samt om grunderna för fastställande av utsläppstak för de utsläpp som beslutet omfattar och om beräkning av utsläppstaken.

110 b §
Tillämpningsområdet för statsrådets beslut

Statsrådets beslut kan gälla sådana förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt som avses i artikel 28 i direktivet om industriutsläpp och som före den 27 november 2002 har beviljats tillstånd att inleda verksamhet samt anläggningar vars miljötillståndsansökan har kungjorts före den dagen och vars verksamhet har inletts senast den 27 november 2003.

Om rökgaserna från två eller flera pannor eller gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 15 megawatt släpps ut genom en gemensam skorsten som innehåller en eller flera pipor, ska den kombination som dessa enheter utgör betraktas som en enda förbränningsanläggning och deras bränsleeffekt räknas samman när det bestäms vad som är en förbränningsanläggning enligt 1 mom. Statsrådets beslut kan endast gälla en sådan förbränningsanläggning som helhet.

Statsrådets beslut kan inte gälla

1) de anläggningar för vilka artikel 33 i direktivet om industriutsläpp är tillämplig,

2) de anläggningar för vilka artikel 35 i direktivet om industriutsläpp är tillämplig,

3) de anläggningar för vilka artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar är tillämplig,

4) de anläggningar i raffinaderier som för egen förbrukning använder gaser med lågt värmevärde från förgasning av raffinaderirestprodukter eller använder destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering, separat eller tillsammans med andra bränsletyper.

Om en anläggning som avses i beslutet efter den 1 januari 2016 tas ur drift eller inte längre omfattas av tillämpningsområdet för kapitel III i direktivet om industriutsläpp, får detta inte leda till en ökning av de totala årliga utsläppen från de övriga anläggningar som omfattas av planen.

110 c §
Utsläppsgränsvärden för en anläggning och beslutets förhållande till ett miljötillstånd

I miljötillståndet för en anläggning som avses i statsrådets beslut ska i fråga om de föroreningar som omfattas av beslutet de utsläppsgränsvärden anges som ska iakttas under beslutets giltighetstid. Om det är fråga om en sådan kombination av enheter som avses i 110 b § 2 mom., ska detta fastställas i miljötillståndet för anläggningen, och utsläppsgränsvärden för en sådan förbränningsanläggning ska anges.

Miljötillståndet för en anläggning som avses i statsrådets beslut ska justeras. Justeringen kan endast gälla de omständigheter som avses i 1 mom., om inte något annat följer av 28 § 3 mom. Ärendet skall i tillämpliga delar behandlas som en tillståndsansökan.

Om statsrådets beslut avviker från miljötillståndet för anläggningen, ska statsrådets beslut iakttas. Om inte något annat följer av 110 a—110 f § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, ska på anläggningar som avses i statsrådets beslut i övrigt tillämpas de bestämmelser om tillståndspliktiga verksamheter som finns i denna lag.

110 d §
Beredning och behandling av statsrådets beslut

Ansökan som gäller en övergångsplan kan göras av ett organ eller en aktör som företräder eller har utsetts av verksamhetsutövarna. Ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 31 oktober 2012. Utöver ansökan ska detaljerade uppgifter lämnas senast den 30 juni 2014 om de åtgärder som behöver vidtas för genomförande av planen i respektive anläggning för att det ska kunna bedömas att de utsläppstak som fastställts i beslutet inte överskrids under beslutets giltighetstid och att anläggningarna från och med den 1 juli 2020 iakttar utsläppsgränsvärdena enligt bilaga V till direktivet om industriutsläpp.

Utöver vad som föreskrivs i 34 § i förvaltningslagen ska under beredningen av statsrådets beslut sådana registrerade föreningar och stiftelser som avses i 92 § i denna lag ges tillfälle att bli hörda. Utlåtande ska begäras av den kommun där verksamheten är placerad, av kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten och av de berörda regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Miljöministeriet ska överlämna statsrådets beslut till Europeiska kommissionen senast den 1 januari 2013. Om kommissionen i enlighet med artikel 32.5 tredje stycket i direktivet om industriutsläpp inte godkänner planen, ska statsrådets beslut ändras och miljöministeriet överlämna den ändrade planen till kommissionen.

110 e §
Uppgifter som ska lämnas om verksamheten vid en anläggning och uppföljning av att beslutet följs

Verksamhetsutövaren vid en anläggning som avses i statsrådets beslut ska årligen före utgången av februari till den kommunala miljövårdsmyndigheten och till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna de uppgifter om förbränningsanläggningens verksamhet och utsläpp som avses i artikel 72.3 i direktivet om industriutsläpp.

Verksamhetsutövaren ska på det sätt som avses i 81 § 1 mom. omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana väsentliga ändringar i anläggningens verksamhet som kan påverka iakttagandet av de utsläppstak som anges i beslutet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska registrera de uppgifter som avses i 1 mom. i det i 27 § avsedda datasystemet för miljövårdsinformation. Finlands miljöcentral ska årligen före utgången av november göra en sammanfattning av uppgifterna för miljöministeriet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom utan dröjsmål underrätta miljöministeriet om sådana ändringar som avses i 2 mom.

Miljöministeriet ska utifrån den sammanfattning som avses i 3 mom. övervaka att de utsläppstak som anges i statsrådets beslut iakttas. Om miljöministeriet utifrån sammanfattningen konstaterar att utsläppstaken överskrids eller riskerar att överskridas, ska miljöministeriet begära en utredning i saken av den som lämnat in den ansökan som gäller planen.

110 f §
Ändring av statsrådets beslut

Miljöministeriet kan ändra statsrådets beslut på initiativ av miljöministeriet, en tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövarna, om en anläggning som avses i beslutet tas ur drift, om anläggningen inte längre uppfyller villkoren i 110 b §, om anläggningens verksamhet ändras väsentligt eller om de uppgifter som ingår i beslutet annars måste justeras.

Miljöministeriet kan göra en framställning till statsrådet om att statsrådets beslut ska ändras eller upphävas, om ministeriet utifrån den utredning som avses i 110 e § 4 mom. konstaterar att utsläppstaken enligt beslutet inte iakttas. Statsrådet kan med anledning av framställningen besluta att planen ändras eller att beslutet om planen upphävs och ange en tidsfrist inom vilken de anläggningar som avses i beslutet ska iaktta de utsläppsgränsvärden som anges i kapitel III i och bilaga V till direktivet om industriutsläpp.

Vid behandlingen av ärenden som avses i 1 och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om ansökan enligt 110 d §.


Denna lag träder i kraft den 22 oktober 2012.

Verksamhetsutövarna ska till tillståndsmyndigheten lämna in ansökningar om justering av tillståndsvillkoren enligt 110 c § 2 mom. senast den 30 juni 2014.

RP 83/2012
MiUB 4/2012
RSv 77/2012 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.