299/2012

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) 22 och 29 §, av dem 22 § sådan den lyder i förordning 498/2011, som följer:

22 §
Villkor för import av könsceller från svin

Sperma från svin får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU om import till unionen av sperma från tamsvin. Sperman ska komma från seminstationer som förtecknats i enlighet med artikel 8.2 i rådets direktiv 90/429/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin. Sperma får dock levereras till Finland endast från sådana seminstationer där galtarna inte har vaccinerats mot Aujeszkys sjukdom. Importpartier med sperma ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU.

Sperman ska importeras till unionen i slutna och förseglade behållare. I behållarna får inte samtidigt transporteras sperma som inte är avsedd för införsel till unionen eller som är förknippad med en större risk för djursjukdomar än motsvarande risk för djursjukdomar hos sådan sperma som är avsedd för Finland.

Äggceller från svin får importeras endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillstånd för import av äggceller kan beviljas endast för import från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU. Ett importtillstånd förutsätter dessutom att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska anges de importvillkor som är nödvändiga för bekämpning av djursjukdomar.

29 §
Villkor för import av embryon från nötkreatur

Embryon från nötkreatur får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2006/168/EG om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG.

Embryon från nötkreatur ska ha insamlats, behandlats och förvarats av sådana embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper som nämns i bilagan till kommissionens beslut 2008/155/EG om upprättande av en förteckning över embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper i tredjeländer som godkänts för import av embryon från nötkreatur till gemenskapen. Embryon som importeras till Finland ska behandlas med trypsin i samband med att de tvättas.

Importpartier med embryon från nötkreatur som tillkommit genom befruktning in vivo ska åtföljas av ett sådant veterinärintyg som avses i bilaga II till kommissionens beslut 2006/168/EG. Importpartier med embryon från nötkreatur som producerats in vitro ska åtföljas av

1) ett veterinärintyg enligt bilaga III till kommissionens beslut 2006/168/EG, när embryona producerats genom befruktning med sperma som uppfyller kraven i rådets direktiv 88/407/EEG, eller

2) ett veterinärintyg enligt bilaga IV till kommissionens beslut 2006/168/EG, när embryona producerats genom befruktning med sperma som producerats eller lagrats av godkända tjurstationer eller spermalagringsstationer som är belägna i ett tredjeland som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/639/EG. Sådana embryon får inte vara föremål för handel inom unionen efter importen och de får implanteras endast i nötkreatur som hålls i den destinationsmedlemsstat som anges i veterinärintyget.


Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2012.

Trots bestämmelserna i 22 § 1 mom. får till Finland till och med den 30 november 2012 importeras sådan sperma från svin som åtföljs av ett veterinärintyg som utfärdats senast den 31 oktober 2012 i enlighet med bilaga II till kommissionens beslut 2009/893/EG om import av sperma från tamsvin till gemenskapen vad gäller förteckningar över tredjeländer och seminstationer samt intygskrav.

Komissionens genomförandebeslut 2012/137/EU (32012D0137); EUT L 64, 3.3.2012, s. 29

  Helsingfors den 6 juni 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.