65/2012

Utfärdad i Helsingfors den 9 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning av den 23 februari 2006 om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006) 3 §, sådan den lyder i förordning 1699/2009, som följer:

3 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) främja förnyandet av verksamhetssätten och tjänsteproduktionssätten inom den offentliga förvaltningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i syfte att säkerställa tillgången på de offentliga tjänsterna samt effektiviteten av och kvaliteten hos dem i hela landet,

2) vid behov fungera som styrgrupp för beredningen inom finansministeriet av uppgifter som hänför sig till utvecklandet av elektronisk ärendehantering och informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och till beredningen av det nätverksbaserade samarbetet kring informationsförvaltning i kommunerna,

3) utfärda rekommendationer för den offentliga förvaltningen (JHS) om informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

4) främja samarbetet mellan de organisationer som förvaltar grunddatalagren inom den offentliga förvaltningen samt förbättra kompatibiliteten hos grunddatalagren och informationens tillgänglighet i dessa,

5) delta i beredningen av arrangemang inom stats- och kommunalförvaltningen för samarbete kring informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och utarbeta förslag gällande arrangemangen,

6) utarbeta förslag till utrednings-, pilot- och utvecklingsprojekt som är viktiga vid utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik och för utvecklingen av den offentliga informationsförvaltningen,

7) främja datasäkerheten och dataskyddet samt god informationshantering i fråga om den offentliga förvaltningens verksamhetssätt,

8) följa den finansiering av informationsförvaltningsprojekt som de olika ministerierna anvisar och som styr kommunernas verksamhet och utarbeta förslag gällande finansieringen,

9) årligen göra upp en verksamhetsplan för skötseln av de uppgifter som avses i punkterna 1-8,

10) fullgöra andra av finansministeriet eller delegationen förelagda uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 9 februari 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Sami Kivivasara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.