1502/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) bilagorna II och III sådana de lyder i förordning 498/2011,

ändras 4, 11, 12 och 21 §, av dem 4, 11 och 12 § sådana de lyder i förordning 498/2011, samt

fogas till förordningen en ny 11 a och 11 b § som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur nötkreatur (Bos taurus) som hålls som husdjur, inklusive bison (Bison sp.) och buffel (Bubalus sp.) samt avkomma genom korsningar av dessa arter,

2) svin svin (Sus scrofa) som hålls som husdjur, inklusive hägnade vildsvin,

3) får och getter får (Ovis aries) och getter (Capra hircus) som hålls som husdjur,

4) hästdjur djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

5) övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur djur enligt bilaga I till rådets direktiv 2004/68/EG om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG, tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla), hovdjur (Perissodactyla) och elefantdjur (Proboscidae), med undantag från klöv- och hovdjur som nämns i punkterna 1—4,

6) övriga idisslare idisslare tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) som nämns i punkt 5,

7) kameldjur djur tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) och familjen Camelidae,

8) animalieproduktionsdjur animalieproduktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

9) godkända organ, institut eller centrum djurparker eller försöksdjursanläggningar som är godkända enligt 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010),

10) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förordningen om sällskapsdjur, vilka importeras till unionens område till ett totalt antal av högst fem individer per gång,

11) pass för sällskapsdjur dokument enligt kommissionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar,

12) fiskar fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

13) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

14) blötdjur vattenlevande musslor, snäckdjur och huvudfotingar som tillhör stammen Mollusca,

15) vattenbruksdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som föds upp på en vattenbruksanläggning eller som kommer från en vattenbruksanläggning inklusive levande fiskar, blötdjur och kräftdjur som tas upp från hav eller vattendrag och som är avsedda för en vattenbruksanläggning,

16) vattenlevande prydnadsdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

17) vildlevande vattendjur andra levande fiskar, kräftdjur och blötdjur än vattenbruksdjur och vattenlevande prydnadsdjur,

18) stängda anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter,

19) öppna anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 b i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

20) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från fiskar, kräftdjur och blötdjur,

21) embryon däggdjurs tidiga utvecklingsstadier som kan överföras till ett mottagardjur,

22) importparti levande djur samt embryon eller könsceller från dem som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg eller något annat intyg om ursprunget,

23) officiell veterinär en läns- eller kommunalveterinär eller en veterinär som har tillsatts av den behöriga centralmyndigheten i ett tredjeland,

24) förordnad veterinär en veterinär åt vilken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag att utföra de inspektioner och åtgärder som fastställs i denna förordning,

25) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters område eller marknad,

26) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens medlemsstaters område vidare till ett tredjeland,

27) ursprungsland det tredjeland där de levande djuren och deras könsceller och embryon har producerats,

28) exportland det tredjeland där en officiell veterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument som medföljer djuren har beviljats,

29) unionen Europeiska unionen,

30) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

31) kommissionen Europeiska kommissionen,

32) rådet Europeiska unionens råd, samt

33) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i det aktuella landet.

När det i denna förordning hänvisas till unionens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

11 §
Allmänna villkor för införsel av sällskapsdjur

Bestämmelser om de tredjeländer från vilka införsel av sällskapsdjur är tillåten, om villkor för införsel av sällskapsdjur och om införsel via godkända ankomstplatser finns i förordningen om sällskapsdjur.

11 a §
Villkor för införsel av hundar, katter, illrar och frettar som sällskapsdjur

Hundar, katter, illrar och frettar får importeras som sällskapsdjur

1) från de tredjeländer som återfinns i avsnitt 2 i del B eller del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur, och

2) från andra tredjeländer än de som avses i 1 punkten.

De importerade djuren ska uppfylla kraven för det veterinärintyg som avses i bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen beroende på om djuren förs in till unionens område från länder enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten eller via dessa länder. Djuren ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i bilaga II utställt av en officiellt veterinär. 

Bestämmelser om att använda pass för sällskapsdjur i stället för veterinärintyg enligt bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU finns i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen om sällskapsdjur. Den information som ges i passet för sällskapsdjur ska motsvara kraven för det veterinärintyg som avses i bilagan II. 

Genom undantag från 2 mom. får hundvalpar och kattungar under tre månader som inte har vaccinerats mot rabies importeras till Finland som sällskapsdjur om de uppfyller minimikraven i artikel 5.2 i förordningen om sällskapsdjur. Dessa djur får endast importeras från de tredjeländer som nämns i del B och C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur och som är rabiesfria i enlighet med den Internationella byrån för epizootiska sjukdomars (OIE) standarder. Under tre månader gamla hundvalpar och kattungar som inte har vaccinerats mot rabies och som importerats som sällskapsdjur får efter importen transporteras till en annan medlemsstat endast enligt artikel 1.2 i kommissionens beslut 2004/839/EG om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen.

På hundar, katter, illrar och frettar tillämpas importkraven enligt 11 b § om antalet importerade sällskapsdjur är fler än fem. 

11 b §
Villkor för import av hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur

Hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur måste åtminstone uppfylla kraven i förordningen om sällskapsdjur.

Hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur får föras in

1) från de tredjeländer som återfinns i avsnitt 2 i del B eller del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur, och

2) från de tredjeländer som avses i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010.

Djuren ska uppfylla kraven för det veterinärintyg som fastställs enligt förlagan i bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU beroende på om djuren förs in till unionens område från länder enligt 2 mom. 1 eller 2 punkten eller via dessa länder. Djuren ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i bilaga I utställt av en officiellt veterinär. 

Bestämmelser om att använda pass för sällskapsdjur i stället för veterinärintyg enligt bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU finns i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen om sällskapsdjur. Den information som ges i passet för sällskapsdjur ska motsvara kraven för det veterinärintyg som avses i bilagan I. 

Genom undantag från bestämmelserna i 2 och 3 mom. får hundar, katter, illrar och frettar importeras till ett godkänt organ, institut eller centrum endast från de tredjeländer som nämns i 2 mom. 1 punkten. Djuren ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt bilagan till kommissionens beslut 2005/64/EG om genomförande av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och centrum.

12 §
Särskilda krav för införsel av hundar

Bestämmelser om medicinsk behandling av hundar, som importeras till unionens område, mot bandmask som orsakar echinokockinfektion ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar. Behandlingen ska ges i tredjelandet före införseln av hunden till Finland.

Utöver bestämmelserna i artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011, tillämpas undantaget enligt artikel 8.1 a i förordningen på införsel av hundar till Finland från de tredjeländer som nämns i avsnitt 2 del B i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur och som har meddelat kommissionen och medlemsstaterna att de använder pass i stället för veterinärintyg.  

Undantaget enligt artikel 8.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 tillämpas också på införsel av en hund som härstammar från ett medlemsland eller från tredjeländer i 2 mom. till Finland efter tillfällig utförsel från unionens område. En regelbunden medicinering enligt artikel 8.1 a i förordning (EU) nr 1152/2011 mot bandmask som orsakar echinokockinfektion ska då ges i medlemsstaten eller tredjelandet i 2 mom.

Vid tillämpning av undantaget enligt artikel 8.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som avses i 2 och 3 mom. ska hunden åtföljas av ett pass som bekräftar att importvillkoren uppfylls.

21 §
Villkor för import av könsceller från nötkreatur

Sperma från nötkreatur får importeras endast från de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur. Sperma från nötkreatur ska komma från en tjur - eller spermastation enligt artikel 9.2 i rådets direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur. Importpartier med sperma från nötkreatur ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt avsnitt A, B eller C i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU. Intyget ska vara ifyllt enligt kraven i del 2 till nämnda bilaga. Sperma från nötkreatur måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av sperma som inte är avsedd för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.

Äggceller av nötkreatur får importeras endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Trots vad som föreskrivs i 11 a § 2 mom. och 11 b § 3 mom. får man fram till den 30 juni 2012 föra in till unionens område

1) hundar, katter, frettar och illrar som sällskapsdjur och som åtföljs av ett senast den 29 februari 2012 utfärdat, enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/824/EG om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen upprättat veterinärintyg, och

2) hundar, katter, frettar och illrar som inte är sällskapsdjur och åtföljs av ett senast 29 februari 2012 utfärdat, enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/595/EG om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel upprättat veterinärintyg.

Kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU (32011D0874); EUT nr L 343, 23.12.2011, s. 65
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 (32011R1152); EUT nr L 296, 15.11.2011, s. 6
Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU (32011D0630); EUT nr L 247, 24.9.2011, s. 32

  Helsingfors den 29 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.