1064/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 september 2011

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) bilaga 8, sådan den lyder i förordning 584/2010, samt

fogas till förordningen en ny 18 a § som följer:

18 a §
Krav på eldrivna fordon

1. I fråga om ett fordon i kategori M och N som utrustats med ett elektriskt drivsystem och vars högsta konstruktiva hastighet är minst 25 kilometer i timmen och driftspänning minst 60 volt med likspänning eller minst 30 volt med växelspänning, ska det vid enskilt godkännande, ändringsbesiktning eller registreringsbesiktning av ett annat än ett EG-typgodkänt fordon vars drivsystem inte har ändrats anses som tillräckligt bevis på överensstämmelse med kraven för säkerheten hos det elektriska drivsystemet, om fordonet visas uppfylla minst de krav som motsvarar E-reglementet nr 100 eller de motsvarande tekniska krav på elsäkerheten som gäller i det tidigare registreringslandet. Om fordonet har tagits i bruk för första gången vid en tidpunkt då det med stöd av Europeiska unionens lagstiftning var obligatoriskt att tillämpa kraven i någon ändringsserie till E-reglementet nr 100 på nya fordon, ska fordonet vid enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning minst uppfylla kraven i den nämnda ändringsserien eller kraven i en senare ändringsserie. 

2. Med ett elektriskt drivsystem avses i denna förordning ett system med en eller flera drivmotorer, laddningsbart energilagringssystem, styrsystem för drivelkraft, transformatorer för hjälpelsystem, tillhörande kablage och anslutningsdon, samt kopplingssystem som krävs för laddning av energilagringssystemet.

3. För brand- och räddningssituationer ska andra fordon än sådana EU-typgodkända fordon vars drivsystem inte har ändrats utrustas med en tillräckligt tydlig, från utsidan synlig märkning som visar att fordonet är eldrivet. Den här märkningen ersätter dock inte märkningarna enligt E-reglementet nr 100 om spänningsfara för delar med högspänning.

4. Med avvikelse från de krav som avses i 1 mom. kan mätning av isoleringsmotståndet hos ett fordon utföras i normala fuktighetsförhållanden utomhus utan stabilisering.

5. Som  intyg på uppfyllelse av kraven i 1—3 mom. godkänns vid registrerings- och ändringsbesiktning samt vid enskilt godkännande en utredning av en testare som uppfyller minst kraven på utsedda tekniska tjänster eller godkända sakkunniga eller kraven på anmälda tekniska tjänster. Vid ändringsbesiktning godkänns som intyg på uppfyllelse av kraven även ett protokoll över ibruktagandet, upprättat av en person som har elbehörighet och som själv ansvarat för ändringarna av fordonet, eller ett utlåtande av ett besiktningsorgan eller en inspektör som Säkerhets- och kemikalieverket bemyndigat.


Denna förordning träder i kraft den 29 october 2011.

  Helsingfors den 30 september 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Maria Rautavirta

Bilaga 8

NATIONELLA UNDANTAG FRÅN KRAVEN I BILAGA 1-7 FÖR FORDON

Denna tabell kan tillämpas vid nationellt typgodkännande, vid annat enskilt godkännande än enskilt godkännande av fordon i kategori M1 och N1 som görs efter den 26 februari 2012 och som avses i direktiv 2007/46/EG bilaga IV tillägg 2, samt vid ändrings- och registreringsbesiktning. Vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som tagits i bruk före den 1 januari 2010 kan alternativt de sätt att påvisa överensstämmelse med kraven som gällde den 31 december 2009 tillämpas.

De sätt som används för att påvisa överensstämmelse med kraven i denna tabell kan, vid ändringsbesiktning och registreringsbesiktning, även tillämpas på kraven enligt de särdirektiv som anges i bilagorna 1-7 och som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk första gången.

Vid enskilt godkännande och ändringsbesiktning av fordon och vid registreringsbesiktning av ett fordon som är ombyggt av ett EG-typgodkänt fordon samt vid registreringsbesiktning av andra än EG-typgodkända fordon får vid påvisandet av överensstämmelse med kraven användas de gränsvärden som tillämpas vid tillsynen av produktionens överensstämmelse och som anges i särdirektivet.

De E-reglementen som anges i tabellen får tillämpas som alternativ till EU-bestämmelserna. E-reglementen och EU-bestämmelserna ska tillämpas parallellt så som föreskrivs i EU-förordningen.

Punkt Område Direktiv/EG-förordning E-reglemente Sätt att påvisa överensstämmelse
M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,4
1 Ljudnivåer 70/157/EEG 51, 59 H1 H1 H1 H1
2 Utsläpp 70/220/EEG 83, 103 H2 H2 H2 H2
(upphävt fr.o.m. 2.1.2013)
2a Utsläpp från lätta nyttofordon (Euro 5 och 6/tillgång till information) EG nr 715/2007 - H3 H3 H3 H3
N/A4 N/A5
3 Bränsletankar 70/221/EEG 34, C6/B8/X/I H/X8 C6/B7/X8/I H
58,
Bakre underkörningsskydd 67, E9/H E9/H
110 E9/H E9/H E9/H E9/H
4 Utrymme för bakre registreringsskylt 70/222/EEG - E E E E E E
EU nr 1003/2010
5 Styrenhet 70/311/EEG 79 C10/I H C10/I H E H
E11
6 Dörrlås och dörrgångjärn 70/387/EEG 11 C C C
7 Ljudsignalanordningar 70/388/EEG 28 C C C C
8 Anordningar för indirekt sikt 2003/97/EG 46 X12/I12 X12 X12/I12 X12/I12,14
C13 C13 C13
C13
9 Bromsutrustning 15 71/320/EEG 13, 13H, 90 H16/I H H16/I H/I14 H/E17 H
10 Elektromagnetisk kompatibilitet 72/245/EEG 10 A18 A18 A18 A18 A18 A18
C19/I C19 C19/I C19/I14 C19 C19
11 Föroreningar från dieselmotorer (Upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 72/306/EEG 24 H H H H
12 Inredningsdetaljer 74/60/EEG 21 C
13 Stöldskyddsutrustning 74/61/EEG 18, 97, 116 C/I C C/I C/I14
X20 X20
14 Sammanstötningsskydd för styrmekanismen 74/297/EEG 12 C/I C/I
15 Sätenas hållfasthet 74/408/EEG 17, 80 C/I C C/I C/I14
16 Utskjutande delar 74/483/EEG 26 C
17 Hastighetsmätare och backväxel 75/443/EEG 39 C C C C
18 Föreskrivna skyltar 76/114/EEG - E E E E E E
EU nr 19/2011
19 Förankring av bilbälten 76/115/EEG 14 B/I21 C C/I C/I14
20 Belysnings- och ljussignalanordningars installering 76/756/EEG 48 H22 H22 H22 H22 C22 H22
21 Reflexanordningar 76/757/EEG 3 X/I X X/I X/I14 X X
22 Breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor 76/758/EEG 7, 87, 91 X/I X X/I X/I14 X X
23 Körriktningsvisare 76/759/EEG 6 X/I X X/I X/I14 X X
24 Bakre skyltlyktor 76/760/EEG 4 X/I X X/I X/I14 X X
25 Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor) 76/761/EEG 1, 5, 8, 20, 31, X/I23 X X/I23 X/I14, 23
37, 98, 99, 112,
123
26 Främre dimljus 76/762/EEG 19 X/I X X/I X/I14
27 Bogseringsanordningar 77/389/EEG - B B B B
EU nr 1005/2010
28 Bakre dimljus 77/538/EEG 38 X/I X X/I X/I14 X X
29 Backningsstrålkastare 77/539/EEG 23 X/I X X/I X/I14 X X
30 Parkeringsljus 77/540/EEG 77 X/I X X/I X/I14
31 Bilbälten 77/541/EEG 16, 44 X/I24 X24 X/I24 X/I14,24
E13 E13 E13 E13
32 Siktfält framåt 77/649/EEG 125 E E E E
33 Märkning av manöverorgan 78/316/EEG 121 E E E E
34 Avfrostnings-/avimningsanordningar 78/317/EEG - E E E E
EU nr 672/2010
35 Vindrutetorkare och vindrutespolare 78/318/EEG - E E E E
EU nr 1008/2010
36 Värmesystem 2001/56/EG 122 C C C C C C
37 Hjulskydd 78/549/EEG - B E25 E25 E25 E25 E25
EU nr 1009/2010
38 Nackstöd 78/932/EEG 17, 25 E26
39 CO2-utsläpp/bränsleförbrukning (upphävt fr.o.m. 2.1.2013) 80/1268/EEG 101 H27 H27
40 Motoreffekt 80/1269/EEG 85 C A C C14 A5
(upphävt fr.o.m. 31.12.2013)
41 Utsläpp från tunga nyttofordon 2005/55/EG 85 H3 H3 H3 H3, 14
(upphävt fr.o.m. 31.12.2013) H5
41 a Utsläpp från tunga nyttofordon (Euro 6)/tillgång till information EG nr 595/2009 49 H3 H3 H3 H3
42 Sidoskydd 89/297/EEG 73 H H
43 Stänkskyddssystem 91/226/EEG - H28 H28
EU nr 109/2011
44 Mått och vikter (M1) 92/21/EEG - C
45 Säkerhetsglas 92/22/EEG 43 X12/I12 X12 X12/I12 X12/I12,14 B12 B12
B13/I13 B13/I13 B13/I13
B13 B13 B13
46 Däck 92/23/EEG 30, 54, 64, 117 X12/I12,29 X12 X12/I29 X12/I29,14 X12 X12
(upphävt fr.o.m. 1.11.2017) C13/I13,29 C13 C13/I29,14
C13 C13 C13
47 Hastighetsbegränsande anordning 92/24/EEG 89 H H
48 Mått och vikter (andra än M1) 97/27/EG - H30 C C30 C C
49 Utskjutande delar på förarhytter 92/114/EEG 61 H/I H/I14
50 Kopplingsanordningar 94/20/EG 55,10 X12 X12 X12 X12 X12/A31 X12
C13 C13 C13 C13 C13 C13
51 Brandsäkerhet 95/28/EG 118 A4
N/A32
52 Bussar och långfärdsbussar 2001/85/EG 66,11 A/H33
53 Frontalkollisionsskydd 96/79/EG 94 C34/I
N/A35
54 Sidokollisionsskydd 96/27/EG 95 C34/I C34
N/A35 N/A35
56 Fordon avsedda för transport av farligt gods 98/91/EG 105 H H H H
57 Främre underkörningsskydd 2000/40/EG 93 H
58 Fotgängarskydd 2003/102/EG (upphävt fr.o.m. 24.11.2009) - X12 X12
C13 C13
EG nr 78/2009 C34 C34
N/A N/A
59 Materialåtervinning 2005/64/EG - N/A N/A
60 Frontskydd 2005/66/EG (upphävt fr.o.m. 24.11.2009) - X12 X12
EG nr 78/2009 C13 C13
C34 C34
61 Luftkonditioneringssystem 2006/40/EG - A12/I A12/I
C19 C19
62 Vätgassystem EG nr 79/2009 - H H H H

I denna bilaga kan överensstämmelse med kraven påvisas på följande sätt:

X: Med ett EG-typgodkännandeintyg som utfärdats av godkännandemyndigheten i en EES-stat eller i landskapet Åland, ett E-typgodkännandeintyg som utfärdats av godkännandemyndigheten i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller ett typgodkännandemärke som visar godkännande enligt dessa intyg, och som lämnas in av den som ansöker om godkännande.
A: Med en utredning av en utsedd teknisk tjänst eller av en teknisk tjänst som anmälts av en annan EES-stat i enlighet med den tekniska tjänstens kompetensområde.
H: Med en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig.
B: Med en rapport över de provningar som tillverkaren utfört. De tekniska föreskrifterna i rättsakten ska iakttas och de provningar som föreskrivs enligt rättsakten ska vara utförda.
C: Sökanden ska på ett sätt som tillfredsställer den som godkänner eller besiktar visa att de väsentliga kraven i direktivet uppfylls.
E: Vid granskning av ett fordon i samband med godkännande eller besiktning.
I: För fordon som serietillverkats för den amerikanska, japanska, koreanska eller kanadensiska marknaden godkänns en förklaring av tillverkaren eller behörig myndighet om att fordonet uppfyller kraven i landet i fråga för modellåret, eller en sådan märkning om godkännande, som påvisning av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande och registreringsbesiktning.
N/A: Rättsakten är inte tillämplig (inga krav).

Som alternativ till den kravnivå som anges i tabellen kan ett sätt på en högre nivå användas (ordningsföljden X, A, H, B, C, E). Påvisningssätt I ska endast tillämpas på fordon som uppfyller definitionen enligt påvisningssätt I.

Punkterna 2, 2a, 3 (i fråga om bränsletanken), 11, 39, 41 ja 41a tillämpas inte på eldrivna fordon som saknar förbränningsmotor.

1Omkörningstest och statiskt test krävs. Testerna kan utföras med de undantag som anges i EU-förordningen 183/2011. Korrelationstest av provbanan förutsätts inte, om banan inte dämpar buller jämfört med en provbana som uppfyller kraven. När det gäller gränsvärdena för fordon tillåts dock utöver den tolerans som anges i testerna ytterligare 2 dBA. Den som utför registrerings- eller ändringsbesiktningen eller det enskilda godkännandet antecknar resultaten av det statiska testet i registeruppgifterna.

2Vid påvisandet av överensstämmelse med kraven ska de undantag som anges i EU-förordningen 183/2011 tillämpas.

3Vid påvisandet av överensstämmelse med kraven ska de undantag som anges i EU-förordningen 183/2011 tillämpas. Bestämmelserna om tillgång till information ska inte tillämpas.

4Tillämpas på fordon i kategori M3.

5Tillämpas på fordon i kategori N3.

6Tillämpas på fordon som inte har en bränsletank i plast.

7Tillämpas på fordon som har en bränsletank i plast.

8Tillämpas på fordon som har en LNG- eller CNG-gasbehållare.

9Gäller kravet på underkörningsskydd för fordon vars karosseri är så dimensionerat att ett särskilt underkörningsskydd inte krävs, och installering av underkörningsskydd när ett sådant har godkänts som komponent.

10Styrmekanismen ska konstrueras som självcentrerande, vilket ska säkerställas med ett test enligt direktiv 70/311/EEG bilaga I punkt 5.2.3. Testet kan utföras utan att fordonet är belastat. Komplexa elektroniska styrsystem tillåts endast i de fall de uppfyller kraven i bilaga 6 i E-reglementet nr 79.

11Tillämpas på fordon som inte har styr- eller manöveraxlar.

12Gäller del därav.

13Gäller installationskrav.

14Tillämpas på fordon i kategori N2.

15Alternativt kan kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven (257/2009) tillämpas. För lastbilar vars bromssystem är E- eller EG-typgodkänt kan en av tillverkaren installerad handregleringsventil för släpvagnars bromsar enligt 17 § i ovannämnda förordning godkännas, under förutsättning att en godkänd sakkunnig har konstaterat att installeringen skett på rätt sätt. Vid godkännandet av fordonet ska det uppvisas ett tryckluftsschema där installationssättet framgår och ett intyg av en godkänd sakkunnig som inte behöver vara fordonsspecifikt. Bromslyktorna ska kopplas på vid användning av handregleringsventilen. Det maximala bromstryck som anges i 17 § 2 mom. i ovannämnda förordning får överskridas. En uppgift om handregleringsventilen ska införas i registret i enlighet med 17 § i ovannämnda förordning.

16För färdbromsar ska det göras typ 0-provning och typ I-provning enligt bilaga II punkt 1.2.2 och 1.2.3 respektive 1.3 i direktiv 71/320/EEG.

17När det gäller inställning av bromsar godkänns en inställningsberäkning av tillverkaren som påvisning av överensstämmelse med kraven. Därtill ska den som godkänner kontrollera att bromsanordningen motsvarar anordningen som angetts i beräkningen.

18Gäller elektronisk installation.

19Gäller fordon.

20Typen av startspärr som installeras i efterhand ska vara godkänd enligt ett direktiv eller E-reglemente.

21Antalet förankringspunkter ska motsvara EU-krav.

22Inga undantag är tillåtna för de lyktor och ljussignalanordningar som nämns i punkt 21-26 och 28-30 nedan vad gäller antal, huvudsakliga designegenskaper, elanslutningsdon och färgen på faktiskt eller tillbakareflekterande ljus, om inte något annat anges särskilt. Reflexanordningar eller belysningsanordningar som saknas ska installeras, och de ska vara EG- eller E-typgodkända. Annan än tillåten EG- eller E-typgodkänd tilläggsbelysning får inte installeras.

23Minst en förklaring av en godkänd sakkunnig ska ges om att belysningen från halvljusstrålkastare som installerats på fordonet motsvarar kraven i E-reglementet nr 112 punkt 6, som gäller belysningsanordningar som producerar osymmetriskt halvljus, eller i tillämpliga delar kraven i E-reglementet nr 98 eller 123. En ljuskälla som motsvarar kraven kan installeras med användning av skyddsglaset eller skyddsplasten för fordonets ursprungliga strålkastare, om detta inte påverkar ljuskäglan.

24Bilbälten som installeras i efterhand ska uppfylla kraven i direktiv 77/541/EEG eller E-reglementet nr 16.

25Stänkskydd: Kraven i 20 § tillämpas vid påvisande av överensstämmelse med kraven.

26Förinstallerade nackstöd får inte avlägsnas eller ersättas med nackstöd som inte uppfyller kraven.

27CO2-uppgifterna fastställs i samband med ett utsläppstest som görs i enlighet med EU-kraven eller, om det inte krävs, tillämpas formlerna i EU-förordningen 183/2011.

28Tillämpas på fordon vars totala massa överstiger 7 500 kg.

29Gäller endast originaldäck.

30Fordonet kan, i enlighet med artikel 7 i direktiv 97/27/EG, godkännas för användning i trafik i enlighet med de dimensioner som anges i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

31Gäller dragstång.

32Tillämpas på fordon i kategori M2.

33Tillämpas på bussar i undergrupp A och B.

34Gäller fordon vid ändringsbesiktning och fordon som är ombyggda av ett EG-typgodkänt fordon vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande.

35Förinstallerade krockkuddar får inte avlägsnas eller ersättas med krockkuddar som inte uppfyller kraven.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.