918/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken (540/1995) 11 kap. 4 § och

fogas till 20 kap. 5 § ett nytt 3 mom. som följer:

11 kap.

Lagfartsskyldighet

4 §
Fastigheter utanför lagfartssystemet

Äganderätten till statens skogsmark, skyddsområden, inlösningsenheter, områden som avskilts för allmänna behov, fristående tillandningar, allmänna vattenområden och allmänna områden inskrivs inte genom lagfart. Om en sådan fastighet eller en kvotdel eller ett outbrutet område av den överlåts vidare, ska lagfart sökas på förvärvet.

20 kap.

Lagstadgad panträtt

5 §
Hinder för inskrivning

Vad som i 1 mom. 3 punkten bestäms om hinder för inskrivning gäller inte en ersättning som bestämts vid en fastighetsförrättning eller i ett annat motsvarande myndighetsförfarande efter det att fastigheten har utmätts eller ett förordnande om säkringsåtgärd har utfärdats för den eller fastighetsägaren har försatts i konkurs, om ersättningen har bestämts på grundval av den nytta som har tillkommit fastigheten av det ovan nämnda förfarandet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 265/2009
JsUB 28/2010
RSv 307/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.