498/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008) 10 a § och bilaga I, sådana de lyder i förordning 987/2009, samt

ändras rubriken och 1—14, 16—18, 20, 22—24, 26, 31 och 32 § samt bilagorna II och III, sådana som 4, 5, 9, 16—18 och 26 § lyder i förordning 987/2009, som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar till Finland vid import av vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

Denna förordning innehåller bestämmelser om villkoren för att vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem ska få importeras från tredjeland till Finland antingen direkt eller via en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Denna förordning tillämpas också på vissa levande djur samt på embryon och könsceller från dem som transporteras från ett tredjeland via Finland till ett annat tredjeland eller en medlemsstat inom Europeiska unionen till den del som föreskrivs i denna förordning.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska det iakttas bestämmelserna i de internationella avtal om import och transitering av levande djur samt embryon och könsceller från dem som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på levande djur eller embryon och könsceller från dem som förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som enligt Europeiska unionens lagstiftning eller enligt ett avtal som ingåtts med Europeiska unionen har rätt att vara verksamt på unionens inre marknad.

Förordningen tillämpas inte heller på import till Finland eller transitering via Finland till ett tredjeland eller en annan medlemsstat av hästdjur, fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om import av hästdjur från tredjeland finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen (468/2006).

Bestämmelser om import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa från tredjeland finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008).

Bestämmelser om importvillkor för fiskar, blötdjur och kräftdjur som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006).

Bestämmelser om import av fiskarter eller fiskstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem samt av kräftarter eller kräftstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem finns förutom i denna förordning dessutom i 94 § i lagen om fiske (286/1982).

Bestämmelser om kontroll som ska utföras vid import av levande djur finns i 10 § i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om kontroll på Europeiska unionens yttre gränser av sällskapsdjur som importeras till Finland och om åtgärder hänförliga till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka fös in från länder utanför Europeiska unionen (402/2011).

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av embryon och könsceller finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om förande av förteckning över importerade djur finns förutom i denna förordning även i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001), i jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registering av får och getter (469/2005).

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns förutom i denna förordning dessutom i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i frihet av däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung finns förutom i denna förordning dessutom i 42 § i jaktlagen (615/1993).

Bestämmelser om import av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att användas i vattenbruk finns förutom i denna förordning dessutom i rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk.

Bestämmelser om förbjud att använda vissa djur på cirkus eller andra jämförbara föreställningar där djuren visar färdigheter som de har blivit lärda, finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar (22/VLA/1996 ).

Bestämmelser om härstamningsbevis vid införsel av avelsdjur samt könsceller och embryon av sådana finns i 7 § 2 mom. i lagen om husdjursavel (794/1993) och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av detta moment.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur nötkreatur (Bos taurus) som hålls som husdjur, inklusive bison (Bison sp.) och buffel (Bubalus sp.) samt avkomma genom korsningar av dessa arter,

2) svin svin (Sus scrofa) som hålls som husdjur, inklusive hägnade vildsvin,

3) får och getter får (Ovis aries) och getter (Capra hircus) som hålls som husdjur,

4) hästdjur djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

5) övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur djur enligt bilaga I till rådets direktiv 2004/68/EG som hör till ordningen klövdjur (Artiodactyla), hovdjur (Perissodactyla) och elefantdjur (Proboscidae), med undantag från klöv- och hovdjur som nämns i punkterna 1- 4,

6) övriga idisslare idisslare tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) som nämns i punkt 5,

7) kameldjur djur tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) och familjen Camelidae, 

8) animalieproduktionsdjur animalieproduktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

9) godkända organ, institut eller centrum djurparker eller försöksdjursanläggningar som är godkända enligt 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010),

10) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förordningen om sällskapsdjur, vilka importeras till unionens område till ett totalt antal av högst fem individer per gång,

11) fiskar fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

12) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

13) blötdjur vattenlevande musslor, snäckdjur och huvudfotingar som tillhör stammen Mollusca,

14) vattenbruksdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som föds upp på en vattenbruksanläggning eller som kommer från en vattenbruksanläggning inklusive levande fiskar, blötdjur och kräftdjur som tas upp från hav eller vattendrag och som är avsedda för en vattenbruksanläggning,

15) vattenlevande prydnadsdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

16) vildlevande vattendjur andra levande fiskar, kräftdjur och blötdjur än vattenbruksdjur och vattenlevande prydnadsdjur,

17) stängda anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

18) öppna anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 b i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

19) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från fiskar, kräftdjur och blötdjur,

20) embryon däggdjurs tidiga utvecklingsstadier som kan överföras till ett mottagardjur,

21) importparti levande djur samt embryon eller könsceller från dem som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg eller något annat intyg om ursprunget,

22) förordnad veterinär en veterinär åt vilken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag att utföra de inspektioner och åtgärder som fastställs i denna förordning,

23) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters område eller marknad,

24) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens medlemsstaters område vidare till ett tredjeland,

25) speditörer företag eller personer som levererar levande djur eller deras embryon och könsceller till detaljhandlare eller grossister, på deras vägnar importerar sändningar och levererar varje order direkt till kunderna inom Europeiska unionens område,

26) ursprungsland det tredjeland där de levande djuren och deras könsceller och embryon har producerats,

27) exportland det tredjeland där en officiell veterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument som medföljer djuren har beviljats,

28) unionen Europeiska unionen,

29) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

30) kommissionen Europeiska kommissionen,

31) rådet Europeiska unionens råd, samt

32) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i det aktuella landet.

När det i denna förordning hänvisas till unionens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

5 §
Allmänna krav på import, transitering och leverans till en annan medlemsstat

De importpartier som är avsedda att transiteras eller att levereras till en annan medlemsstat ska uppfylla samma krav som importpartier avsedda att importeras till Finland. När det rör sig om kraven på tilläggsgarantier som enbart gäller Finland, ska importpartier som transiteras via Finland till en annan medlemsstat eller till ett tredjeland dock i fråga om djur avsedda i 6, 7 och 9 § till denna förordning uppfylla endast de krav på tilläggsgarantier som gäller import av slaktdjur. Bestämmelser om villkoren för transitering av vattenlevande prydnadsdjur och vattenbruksdjur avsedda i 16 och 17 § samt könsceller från dessa djur enligt 26 § ingår i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Partier av de fiskarter, inklusive deras könsceller, som nämns i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1251/2008 ska också uppfylla kraven vid sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkänts ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU om transiteringspartier lagras i de områden i Finland som avses i bilaga I eller II till beslutet.

Utöver bestämmelserna i 1 mom. ska levande djur som är avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur, samt könsceller och embryon avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 11 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor.

Avvikande från bestämmelserna i denna förordning krävs inget importtillstånd för importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat. Sådana levande djur som transiteras och för vilka det enligt denna förordning vid import krävs importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket, ska i stället för importtillståndet ha ett tillstånd för transit av Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med 3 § 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur.

Levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras till Finland, transiteras eller transporteras genom Finland till en annan medlemsstat får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa.

6 §
Villkor för import av nötkreatur

Bestämmelser om villkoren för införsel av nötkreatur ingår i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. Av veterinärintyget enligt denna förordning ska framgå att de särskilda villkoren för IBR hos nötkreatur som gäller tilläggsgarantier för IBR hos nötkreatur givna till Finland enligt kommissionens beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram, är uppfyllda.

7 §
Villkor för import av svin

Bestämmelser om villkoren för införsel av svin ingår i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. Av veterinärintyget enligt denna förordning ska också framgå att

1) kraven på tilläggsgarantier för Finland är uppfyllda när det gäller Aujeszkys sjukdom hos svin, enligt kommissionens beslut 2008/185/EG om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom och att

2) kraven på tilläggsgarantier för Finland är uppfyllda när det gäller TGE-sjukdom, enligt EFTA:s övervakningsmyndighets beslut 48/94/COL.

8 §
Villkor för import av får och getter

Bestämmelser om villkoren för införsel av får och getter finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010.

9 §
Villkor för import av övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur

Bestämmelser om importvillkoren för övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. Veterinärintyget enligt denna förordning ska bevisa att de särskilda villkoren för IBR hos nötkreatur som gäller tilläggsgarantier för IBR hos nötkreatur givna till Finland enligt kommissionens beslut 2004/558/EG, också är uppfyllda i fråga om djur tillhörande familjen noshörningar (Rhinocerotidae), familjen elefanter (Elephantidae) och ordningen klövdjur (Artiodactyla), med undantag från klövdjur tillhörande familjen svin (Suidae) och navelsvin (Tayassuidae).

Genom undantag från 1 mom. får djur i 1 mom. importeras till cirkusar, djurutställningar, godkända organ, institut eller centrum endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska anges nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan.

10 §
Krav som gäller transport av djur och hållning av djur i bestämmelseanläggningen

Bestämmelser om kraven vid transport av djur som avses i 6 - 9 § finns i artiklarna 8 - 10 och bestämmelser om förvaring i bestämmelseanläggningen efter import i artikel 11 i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. En tjänsteveterinär eller en förordnad veterinär ska göra en klinisk undersökning av de importerade djuren på bestämmelseorten och vid undersökningen ta prover från djuren för smittsamma sjukdomar före utgången av tidsfristen på 30 dagar.

Genom undantag från 1 mom. ska hägnade övriga idisslare och kameldjur enligt 9 § hållas i bestämmelseanläggningen åtminstone i ett års tid efter importen. Övriga idisslare och kameldjur samt de djur som i bestämmelseanläggningen har varit i kontakt med de importerade djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas för tuberkulos första gången 1—2 månader och andra gången 11 - 12 månader efter importen. Om djuren kommer från en tuberkulosfri boskap, undersöks djuren endast en gång 1 - 2 månader efter importen, och djuren ska hållas på bestämmelseorten endast så länge att undersökningen utförs. Tjänsteveterinären eller den förordnade veterinären utför tuberkulosundersökningen av djuren som på idisslare ska utföras enligt del 6 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) 206/2010 och på kameldjur enligt punkt 2.1.1, kap. 2, del 7 i bilaga I till ovan nämnda förordning. En tjänsteveterinär eller en förordnad veterinär ska göra en klinisk undersökning av de importerade djuren på bestämmelseorten och vid undersökningen ta prover från djuren för andra smittsamma sjukdomar före utgången av tidsfristen.

11 §
Villkor för införsel av sällskapsdjur

Bestämmelser om de tredjeländer från vilka införsel av sällskapsdjur är tillåten, om villkor för införsel av sällskapsdjur och om införsel via godkända ankomstplatser finns i förordningen om sällskapsdjur. De ankomstplatser i Finland som utsetts för införsel av sällskapsdjur nämns i del A i bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning 402/2011.

Bestämmelser om villkoren för införsel av hundar, katter, illrar och frettar som förs in som sällskapsdjur finns i bilaga II. På hundar, katter, illrar och frettar tillämpas importvillkoren i 12 § om antalet av importerade sällskapsdjur är fler än fem.

12 §
Villkor för import av hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur

Hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur måste uppfylla villkoren för kommersiell import enligt i bilaga III. Importvillkoren i bilaga III gäller också hundar, katter, illrar och frettar som importeras som sällskapsdjur om antalet av importerade sällskapsdjur är fler än fem.

13 §
Villkor för import av harar och kaniner

Harar och kaniner får importeras från de tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 och från vilka import av färskt kött till unionens område är tillåtet.

Ett villkor för import av harar och kaniner är att de kommer från en gård där rabies inte har förekommit eller misstänkts den senaste månaden och att de inte under den månad som föregår importen varit i kontakt med djur som konstaterats eller misstänkts ha insjuknat i rabies. Inga restriktioner som införts av myndigheterna på grund av djursjukdomar får gälla för den gård som hararna och kaninerna kommer från och inget djur på gården får ha uppvisat kliniska symtom på myxomatos. Vidare ska djuren åtföljas av ett veterinärintyg som bevisar att en veterinär som har godkänts av exportlandets behöriga myndighet genom en klinisk undersökning 24 timmar före avsändandet har konstaterat att djuren är vid god hälsa och i tillräckligt god kondition för att tåla transporten till bestämmelseorten.

Import av harar och kaniner från andra tredjeländer än de som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1—3 mom. tillämpas inte på harar och kaniner som en enskild person för in från tredjeländer för att hålla som sällskapsdjur om antalet importerade sällskapsdjur är högst fem. Bestämmelser om villkoren för import av högst fem sällskapsdjur ingår i 11 §.

14 §
Villkor för import av gnagare

Gnagare får importeras från de tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 och från vilka import av färskt kött till unionens område är tillåtet. Djuren ska åtföljas av ett veterinärintyg som bevisar att en veterinär som har godkänts av exportlandets behöriga myndighet genom en klinisk undersökning 24 timmar före avsändandet har konstaterat att djuren är vid god hälsa och i tillräckligt god kondition för att tåla transporten till bestämmelseorten.

Import av gnagare från andra tredjeländer än de som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på gnagare som en enskild person för in från tredjeländer för att hålla som sällskapsdjur om antalet importerade sällskapsdjur är högst fem. Bestämmelser om importvillkoren för högst fem sällskapsdjur ingår i 11 §.

16 §
Villkor för import av vattenlevande prydnadsdjur

Bestämmelser om villkoren för införsel av vattenlevande prydnadsdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Veterinärintyget enligt kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 som gäller fiskarter enligt del C i bilaga II till samma förordning och som införs till Finlands område enligt bilaga I eller II till kommissionens beslut 2010/221/EU samt som är avsedda för öppna och stängda anläggningar för prydnadsdjur, ska också bevisa att kraven på sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkänts ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, är uppfyllda. När vattenlevande prydnadsdjur ska importeras till en vattenbruksanläggning, ska vattenbruksanläggningen vara registrerad i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996) i överensstämmelse med detta beslut.

I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner också den karantän som avses i kommissionens beslut 2008/946/EG om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller krav på karantän av vattenbruksdjur.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på vattenlevande prydnadsdjur som inte är avsedda för försäljning eller förmedling och som hålls i andra än kommersiella akvarier eller trädgårdsdammar utan kontakt med naturliga vatten. Vid import ska det också säkras att transportvattnet från importförsändelser inte sprider djursjukdomar till de naturliga vattnen. De ankomstplatser i Finland som utsetts för import av blötdjur och tropiska prydnadsfiskar importerade som sällskapsdjur nämns i del A i bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning 402/2011.

Det är förbjudet att importera vattenlevande prydnadsdjur avsedda att användas som bete vid fiske.

17 §
Villkor för import av vattenbruksdjur

Bestämmelserna i denna paragraf gäller andra vattenbruksdjur än vattenlevande prydnadsdjur avsedda i 16 §.

Bestämmelser om villkoren för införsel av vattenbruksdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Veterinärintyget enligt kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 som gäller fiskarter enligt del C i bilaga II till samma förordning och som införs till Finlands område enligt bilaga I eller II till kommissionens beslut 2010/221/EU, ska också bevisa att kraven på sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkänts ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, är uppfyllda. När vattenbruksdjur ska importeras till en vattenbruksanläggning, ska vattenbruksanläggningen vara registrerad i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket.

I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner också den karantän som avses i kommissionens beslut 2008/946/EG.

Vattenbruksdjur som inte uppfyller kraven i 2 mom. får importeras för forskningsändamål endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Trots bestämmelserna om importvillkor i 2 mom. och importtillstånd i 4 mom. får Livsmedelssäkerhetsverket, för att utföra sina uppgifter, importera vattenbruksdjur för forskningsändamål.

Det är förbjudet att importera vattenbruksdjur avsedda att användas som bete vid fiske.

 18 §
Villkor för import av vildlevande vattendjur

Import av andra vildlevande vattendjur än de som är avsedda för att levereras till en vattenbruksanläggning är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Det är förbjudet att importera vildlevande vattendjur avsedda att användas som bete vid fiske.

Trots bestämmelserna om importtillstånd i 1 mom. får Livsmedelssäkerhetsverket, för att utföra sina uppgifter, importera vildlevande vattendjur för forskningsändamål.

20 §
Villkor för import av honungsbin och humlor samt myndighetens tillsyn över kuporna efter import

Bestämmelser om villkoren för införsel av hongungsbin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) samt om att kuporna ska ställas under den behöriga myndighetens tillsyn efter införseln ingår i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i artikel 13.1 och Livsmedelssäkerhetsverkets laboratorium det laboratorium som avses i artikel 13.2.

Import av andra honungsbin och humlor (Apidae) än de bin och humlor som avses i 1 mom. är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

22 §
Villkor för import av könsceller från svin

Sperma från svin får importeras endast från de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till kommissionens beslut 2009/893/EG om import av sperma från tamsvin till gemenskapen vad gäller förteckningar över tredjeländer och seminstationer samt intygskrav. Sperman ska vara insamlad vid de seminstationer som nämns i bilaga III och importpartiet ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt bilaga II till beslutet 2009/893/EG. Sperma från svin måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av sperma som inte är avsedd för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.

Äggceller från svin får importeras endast från de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till kommissionens beslut 2009/893/EG och från vilka import av sperma är tillåtet. Äggceller av svin får importeras endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

23 §
Villkor för import av könsceller från får och getter

Sperma från får och getter får importeras endast om den importeras från de tredjeländer som förtecknas i bilaga I till kommissionens beslut 2010/472/EU om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter. Sperman ska komma från godkända seminstationer eller spermastationer enligt artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. De importpartier av sperma som kommer från godkända semistationer ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 2 A och de importpartier av sperma som kommer från godkända spermastationer av ett veterinärintyg enligt del 2 B i bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU.

Äggceller från får och getter får importeras endast om de är samlade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga III till kommissionens beslut 2010/472/EU. Äggcellerna ska komma från godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper enligt artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. Importpartier av äggceller ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga IV till kommissionens beslut 2010/472/EU.

Könsceller från får och getter måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av könsceller som inte är avsedda för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.

24 §
Villkor för import av könsceller från hästdjur

Könsceller från hästdjur får importeras endast från de tredjeländer eller från delar av de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG, om det i tabellen i bilagan anges att import av könsceller är tillåtet från dessa länder eller från delar av dessa länder. Könsceller från hästdjur måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av könsceller som inte är avsedda för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.

Sperma från hästdjur ska komma från de godkända seminstationer eller spermastationer som nämns i artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. Importpartier av sperma ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlaga 1 i avsnitt A i del 2, förlaga 2 i avsnitt B eller förlaga 3 i avsnitt C i bilaga I till kommissionens beslut 2010/471/EU om import till unionen av sperma, ägg och embryon från hästdjur vad gäller förteckningar över semin- och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt intygskrav.

Äggceller från hästdjur ska komma från godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper enligt artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. Äggcellerna ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2010/471/EU.

26 §
Villkor för import av könsceller från vattenbruksdjur, vattenlevande prydnadsdjur och vildlevande vattendjur

Bestämmelser om villkoren för import av könsceller från vattenbruksdjur, inklusive könsceller från vattenlevande prydnadsdjur, finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. När det gäller könsceller från fiskarter enligt del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1251/2008 som importeras till de områden i Finland som nämns i bilaga I eller II till kommissionens beslut 2010/221/EU, ska veterinärintygen enligt förordning (EG) nr 1251/2008 bevisa att kraven vid sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkänts ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, är uppfyllda. 

I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. När könsceller från vattenbruksdjur, inklusive könsceller från vattenlevande prydnadsdjur, ska importeras till en vattenbruksanläggning, ska vattenbruksanläggningen vara registrerad i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket i överensstämmelse med beslutet.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på könsceller från vattenlevande prydnadsdjur som inte är avsedda för försäljning eller förmedling och som hålls i andra än kommersiella akvarier eller trädgårdsdammar utan kontakt med naturliga vatten. Vid import ska det dock säkras att transportvattnet från importförsändelser inte sprider djursjukdomar till de naturliga vattnen. Könsceller från vattenbruksdjur som inte uppfyller kraven i 1 mom. får importeras för forskningsändamål endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Import av andra könsceller från vildlevande vattendjur än de som är avsedda för att levereras till en vattenbruksanläggning, är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges. 

Trots bestämmelserna om importvillkor i 1 mom. och importtillstånd i 3 och 4 mom. får Livsmedelssäkerhetsverket, för att utföra sina uppgifter, importera könsceller från vattenbruksdjur och könsceller från vildlevande vattendjur för forskningsändamål.

31 §
Villkor för import av embryon från får och getter

Embryon från får och getter får importeras endast om de är samlade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga III till kommissionens beslut 2010/472/EU. Embryona ska komma från godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper enligt artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. Importpartiet av embryon ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga IV till kommissionens beslut 2010/472/EU.

Embryon från får och getter måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får används för transport av embryon som inte är avsedda för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.

32 §
Villkor för import av embryon från hästdjur

Embryon från hästdjur får importeras endast från de tredjeländer eller från delar av de tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i tabellen i bilagan anges att import av embryon är tillåtet från dessa länder eller från delar av dessa länder. Embryon från hästdjur ska komma från godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper enligt artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG. Importpartier av embryon ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2010/471/EU.

Embryon från hästdjur måste importeras i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av embryon som inte är avsedda för införsel till unionen eller som har en lägre hälsostatus.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

kommissionens beslut 2005/91/EG (32005D0091); EUT nr L 31, 4.2.2005, s. 61,
kommissionens beslut 2009/893/EG (32009D0893); EUT nr L 320, 5.12.2009, s. 12,
kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (32010R0206); EUT nr L 73, 20.3.2010, s. 1, 
kommissionens beslut 2010/221/EU (32010D0221); EUT nr L 98, 20.4.2010, s. 7
kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 (32010R0388); EUT nr L 114, 7.5.2010, s. 3,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 438/2010 (32010R0438); EUT nr L 132, 29.5.2010, s. 3 
kommissionens beslut 2010/471/EU (32010D0471); EUT nr L 228, 31.8.2010, s. 52,
kommissionens beslut 2010/472/EU (32010D0472); EUT nr L 228, 31.8.2010, s. 74.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Leena Salin

Bilaga II

IMPORTVILLKOR SOM GÄLLER HUNDAR, KATTER, ILLRAR OCH FRETTAR SOM IMPORTERAS FÖR ATT HÅLLAS SOM SÄLLSKAPSDJUR

Följande importvillkor gäller hundar, katter, illrar och frettar som importeras som sällskapsdjur.

Om antalet sällskapsdjur som införs samtidigt är fler än fem, tillämpas de kommersiella importvillkoren. De kommersiella importvillkoren enligt rådets direktiv 92/65/EEG för hundar, katter, illrar och frettar finns i bilaga III.

1. Krav som gäller importländer och veterinärintyg

Bestämmelser om de länder från vilka import av hundar, katter, illrar och frettar som sällskapsdjur är tillåtet finns i artikel 8 i förordningen om sällskapsdjur.  

Importpartier med hundar, katter, illrar och frettar ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/824/EG. Hundar, katter och illrar som importeras från länder som nämns i avsnitt 2 i del B i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur kan i stället för veterinärintyget åtföljas av ett pass enligt förlagan i kommissionens beslut 2003/803/EG, om länderna i fråga har meddelat kommissionen och medlemsstaterna att de använder pass i stället för veterinärintyg.

Veterinärintyget enligt kommissionens beslut 2004/824/EG måste bestå av ett enda ark och måste ha avfattat på finska, svenska eller engelska. Delarna I till V av intyget skall antingen fyllas i och undertecknas av en veterinär som utsetts av den behöriga myndigheten i tredje landet, eller fyllas i och undertecknas av en veterinär som auktoriserats av den behöriga myndigheten i tredje landet, och därefter bestyrkas av den behöriga myndigheten i tredje landet. Delen VII av intyget gällande echinokockos måste fyllas i och undertecknas av en veterinär med tillstånd att utöva veterinärmedicin i det tredje landet i vilket djuren anländer till Finland från.

2. Krav som gäller identifieringsmärkning

Bestämmelser om identifieringsmärkning av sällskapsdjur finns i artikel 4 i förordningen om sällskapsdjur.

3. Krav som gäller vaccinering mot rabies och serologiska undersökningar

Bestämmelser om rabiesvaccin till hundar, katter, illrar och frettar finns i bilaga 1b till förordningen om sällskapsdjur.

I artikel 8 punkt 1.b i förordningen om sällskapsdjur föreskrivs om serologiska rabiesundersökningar som djur ska genomgå då hundar, katter eller illrar importeras från något annat tredjeland än de som nämns i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

4. De nationella ytterligare kraven på echinokockos enligt artikel 16 i förordningen om sällskapsdjur

I ett veterinärintyg eller pass för hundar och katter enligt punkt 1 ska finnas en anteckning om att djuret högst 30 dagar innan det anländer till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmask som orsakar echinokockos. Kravet tillämpas inte på djur som förs in till Finland inom 24 timmar från att de förts ut från Finland.

5. Avvikelse från kravet på rabiesvaccinering av hundvalpar och kattungar under 3 månader som importeras som sällskapsdjur

Hundvalpar och kattungar under tre månader som inte har vaccinerats mot rabies och som uppfyller kraven i artikel 5.2 i förordningen om sällskapsdjur, får importeras till Finland som sällskapsdjur förutsatt att de övriga importkraven uppfylls. Enligt artikel 1 i kommissionens beslut 2004/839/EG om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen, får hundvalpar och kattungar endast importeras från de tredjeländer som nämns i del B och C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur och som är rabiesfria i enlighet med den Internationella byrån för epizootiska sjukdomars (OIE) standarder. 

Under tre månader gamla hundvalpar och kattungar som inte har vaccinerats mot rabies och som importerats som sällskapsdjur får efter importen transporteras till en annan medlemsstat endast om djuren uppfyller villkoren i artikel 1.2 i kommissionens beslut 2004/839/EG. 

Bilaga III

KRAV PÅ KOMMERSIELL IMPORT AV HUNDAR, KATTER, ILLRAR OCH FRETTAR SOM INTE ÄR SÄLLSKAPSDJUR

Följande krav gäller hundar, katter, illrar och frettar som inte är sällskapsdjur och som importeras på kommersiella villkor enligt artikel 16 i rådets direktiv 92/65/EEG. Importvillkoren gäller också för hundar, katter, illrar och frettar som importeras som sällskapsdjur om antalet sällskapsdjur som införs samtidigt överstiger fem individer.

1. Länder från vilka import är tillåtet och importvillkoren

Enligt kommissionens beslut 2004/595/EG får hundar, katter, illrar och frettar importeras från de tredjeländer som ingår i del 1 i bilaga II till kommissions förordning (EU) nr 206/2010 och i avsnitt 2 i del B i bilaga II och i del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

Om hundar, katter, illrar och frettar importeras till ett godkänt organ, institut eller centrum, får hundar, katter, illrar och frettar importeras endast från de tredjeländer som nämns i avsnitt 2 i del B i bilaga II och i del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

Vid import av djur ska åtminstone uppfyllas kraven i kapitel III i förordningen om sällskapsdjur.

2. Krav som gäller veterinärintyg

Hundar, katter, illrar och frettar ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilagan till kommissionens beslut 2004/595/EG.

Om hundar, katter, illrar och frettar importeras till ett godkänt organ, institut eller centrum, ska importpartiet dock åtföljas av ett veterinärintyg enligt kommissionens beslut 2005/64/EG.

Veterinärintyget måste bestå av ett enda ark och måste ha avfattat på finska, svenska eller engelska. Veterinärintyget måste ha fyllas i och undertecknades av en godkänd eller en officiell veterinär i tredje landet.

3. Krav som gäller identifieringsmärkning

Bestämmelser om identifieringsmärkning av hundar, katter, illrar och frettar finns i artikel 4 i förordningen om sällskapsdjur.

4. Krav som gäller vaccinering mot rabies och serologiska undersökningar

Bestämmelser om rabiesvaccin till hundar, katter, illrar och frettar finns i bilaga 1b till förordningen om sällskapsdjur.

I artikel 8 punkt 1.b i förordningen om sällskapsdjur föreskrivs om serologiska rabiesundersökningar som djur ska genomgå då hundar, katter, illrar eller frettar importeras från något annat tredjeland än de som nämns i avsnitt 2 i del B i bilaga II och i del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

5. Krav som gäller kliniska undersökningar

Veterinären i ett tredjeland ska 24 timmar innan djuret sänds utföra den kliniska undersökning som nämns i det veterinärintyg som avses i punkt 2 och försäkra att djuret är friskt och klarar av transporten till bestämmelseorten.

6. De nationella ytterligare kraven på echinokockos enligt artikel 16 i förordningen om sällskapsdjur

I ett veterinärintyg enligt punkt 2 ska finnas en anteckning om att djuret högst 30 dagar innan det anländer till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmask som orsakar echinokockos. Kravet tillämpas inte på djur som förs in till Finland inom 24 timmar från att de förts ut från Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.