299/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i förordningen om studiestöd (260/1994) 2 § 1 mom. samt 4, 6 och 7 §, av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 990/1998, 4 § sådan den lyder i förordningarna 424/2004 och 1192/2004 samt 6 och 7 § sådana de lyder i förordning 508/2005, som följer:

2 §
Andra studier för vilka studiestöd kan beviljas

Studiestöd kan beviljas också för annan utbildning än yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, när utbildningen genomförs vid folkhögskolor, idrottsutbildningscentrer och Sameområdets utbildningscentral. Studiestöd kan också beviljas för studier i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, för orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, för undervisning och handledning som ordnas för handikappade i tränings- eller rehabiliteringssyfte samt för förberedande utbildning som ordnas för invandrare inför den grundläggande yrkesutbildningen.


4 §
Bedömning av tillräcklig studieframgång hos högskolestuderande

I den årliga uppföljningen av hur den studerandes studier har framskridit, bedöms studieframgången under det senast avslutade läsåret (uppföljningsläsåret) och studieframgången under hela studietiden till uppföljningsläsårets slut. Vid bedömningen beaktas de studier som hör till examen. Studierna anses framskrida i en sådan takt att den studerande kan avlägga examen inom den stödtid som har fastställts för examen i fråga, om den studerande i genomsnitt har avlagt 5,5 studiepoäng i studieprestationer per stödmånad.

I den årliga uppföljningen av hur den studerandes studier har framskridit, anses studieframgången tillräcklig, om studieprestationerna per stödmånad i genomsnitt är minst

1) 5 studiepoäng under uppföljningsläsåret, eller

2) 5 studiepoäng under hela studietiden till uppföljningsläsårets slut och 2 studiepoäng under uppföljningsläsåret.

Studieframgången inom den utsatta tidsfristen anses tillräcklig, om den studerande i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad från och med ingången av det läsår under vilken tidsfristen gått ut. Om studieframgången inom den utsatta tidsfristen är otillräcklig, kan studiestöd beviljas på nytt när den studerande i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad från och med ingången av läsåret i fråga eller när den studerande har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng efter det att tidsfristen gått ut.

Antalet studieprestationer anses synnerligen litet, om i genomsnitt mindre än 1 studiepoäng har avlagts i studieprestationer per stödmånad under uppföljningsperioden. Uppföljningsperioden kan vara uppföljningsläsåret eller uppföljningsläsåret och därpå följande hösttermin.

Efter att studiestödet dragits in, anses den studerande ha uppnått tillräcklig studieframgång när han eller hon i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng i studieprestationer per stödmånad under hela studietiden eller när han eller hon efter indragningen av stödet har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng. Om studieframgången ansetts otillräcklig på grund av att den studerande i genomsnitt har mindre än 2 studiepoängs i studieprestationer per stödmånad under uppföljningsläsåret, kan studiestöd beviljas på nytt när han eller hon efter indragningen av stödet har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

6 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

Antalet stödmånader vid studier för lägre högskoleexamen är högst

1) 37 när examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 42 när examen omfattar 210 studiepoäng.

Antalet stödmånader vid studier för högre högskoleexamen är högst

1) 24 när examen omfattar 90 studiepoäng,

2) 28 när examen omfattar 120 studiepoäng,

3) 33 när examen omfattar 150 studiepoäng,

4) 37 när examen omfattar 180 studiepoäng.

Om en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen, är antalet stödmånader dock sammanlagt högst

1) 55 när lägre och högre examen tillsammans omfattar 300 studiepoäng,

2) 60 när lägre och högre examen tillsammans omfattar 330 studiepoäng,

3) 64 när lägre och högre examen tillsammans omfattar 360 studiepoäng.

Om det inte ingår någon lägre högskoleexamen i utbildningen, är antalet stödmånader vid studier för högre högskoleexamen högst

1) 60 när examen omfattar 330 studiepoäng,

2) 64 när examen omfattar 360 studiepoäng.

7 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Antalet stödmånader vid studier för yrkeshögskoleexamen är högst

1) 37 när examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 42 när examen omfattar 210 studiepoäng,

3) 46 när examen omfattar 240 studiepoäng,

4) 51 när examen omfattar 270 studiepoäng.

Antalet stödmånader vid studier för högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 19 när examen omfattar 60 studiepoäng,

2) 24 när examen omfattar 90 studiepoäng.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På bedömningen av tillräcklig framgång i studier som avlagts innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 6 § om antalet stödmånader som berättigar till studiestöd tillämpas på studier som inletts den 1 augusti 2011 eller därefter. På studier som inletts före den tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande. Studierna anses ha inletts den 1 augusti 2011 eller därefter, om den studerande den 1 augusti 2011 eller därefter har tagit emot en studieplats vid antagningen eller för första gången anmält sig som närvarande för de aktuella studierna.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.