274/2011

Given i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen (264/1961) 2 kap. 11 a § och 14 a § 1 mom. samt 16 kap. 23 a §, sådana de lyder, 2 kap.11 a § och 16 kap. 23 a § i lag 621/2010 samt 2 kap. 14 a § 1 mom. i lag 1301/2004, som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

11 a §

Vid bedömningen enligt 11 § av den nytta, skada och olägenhet som byggandet medför ska hänsyn tas till de omständigheter som berör vattnens eller den marina miljöns status och användning inom projektets influensområde enligt vad som har angetts i den förvaltningsplan och den havsförvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). Vid bedömningen ska dessutom hänsyn tas till vad som i den riskhanteringsplan som avses i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) har angetts om översvämningsriskerna inom projektets influensområde och målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt om de åtgärder som syftar till att uppnå målen.

14 a §

Tillståndshavaren ska vid behov i tillståndet åläggas att kontrollera hur projektet genomförs och dess inverkan (kontrollskyldighet). När kontrollskyldigheten åläggs ska hänsyn tas till det övervakningsprogram som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och annan övervakningsplikt som gäller projektets influensområde.


16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i regionförvaltningsverket

23 a §

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska av regionförvaltningsverkets beslut framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats. Av tillståndsbeslutet ska dessutom framgå hur förvaltningsplanen och havsförvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och riskhanteringsplanen enligt lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 323/2010
MiUB 19/2010
RSv 297/2010

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.