198/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

Lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) ett nytt 2 mom. som följer:

17 §
Rätt att få uppgifter och handräckning

Besvärsnämnden har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 1 mom. av Folkpensionsanstalten med hjälp av en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 305/2010
ShUB 52/2010
RSv 301/2010

Helsingfors den 4 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.