118/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen (1054/1993) 24 kap. 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag 354/2007,

ändras i 24 kap. rubriken för 11 § och 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1274/2003, samt

fogas till 24 kap. 3 §, sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 236/2006, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till 24 kap. 8 a §, sådan den lyder i lag 354/2007, ett nytt 2 mom., som följer:

24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

Rättelse får dock inte yrkas i sådana beslut av kyrkorådet, gemensamma kyrkorådet eller församlingsrådet som underställs domkapitlet eller kyrkostyrelsen för fastställelse.


8 a §
Rättsmedel i upphandlingsärenden

Ändring i ett sådant beslut om upphandling som fattats av en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet, av ett domkapitel eller av kyrkostyrelsen får inte sökas med stöd av denna lag, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.

11 §
Delgivning

Parterna ska för kännedom sändas ett protokollsutdrag som gäller beslutet jämte anvisning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning, interimistiska beslut, kallelser och andra sådana meddelanden särskilt per brev, om de inte har getts till parten skriftligen vid sammanträdet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet har sänts, om det inte visas att delgivningen har skett senare.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På behandlingen av ett rättelseyrkande eller ett kyrkobesvär som har framställts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Bestämmelsen i 24 kap. 8 a § 2 mom. tillämpas på ett upphandlingsbeslut som fattats efter det att denna lag har trätt i kraft i ett upphandlingsförfarande som inletts före ikraftträdandet.

RP 292/2010
FvUB 28/2010
RSv 271/2010

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.