32/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 9 punkten som följer:

34 §

 Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd


 9) ingå avtal om avvittring eller åtskiljande av egendom eller arvskifte som förrättas utan sådan skiftesman som avses i 23 kap. i ärvdabalken (40/1965), Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

 Denna lag tillämpas inte om åtskiljandet av egendom avser ett i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) avsett samboförhållande som har upphört innan denna lag har trätt i kraft.

RP 37/2010
LaUB 23/2010
RSv 201/2010

Helsingfors den 14 januari 2011 

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.