13/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av miljöskyddslagen

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 25 §, 31 § 4 mom. och 102 §, sådana de lyder, 25 § och 31 § 4 mom. i lag 1590/2009 och 102 § delvis ändrad i lag 814/2005, samt

fogas till lagen nya 102 a—102 e § som följer:

25 §
Skyldighet att följa miljöns tillstånd

 Kommunen ska inom sitt område i behövlig omfattning följa miljöns tillstånd, på det sätt som de lokala förhållandena kräver. I huvudstadsregionen ska uppföljningen av luftkvaliteten skötas av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda tillsammans. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska följa miljöns tillstånd inom sitt område. Särskilda bestämmelser utfärdas om Finlands miljöcentrals uppgifter när det gäller att följa miljöns tillstånd.

 Halten i luften av partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer ska i huvudstadsregionen kontinuerligt följas vid en permanent urban bakgrundsstation som representerar stadens allmänna luftkvalitet.

 Uppföljningsinformationen ska offentliggöras och ges behövlig publicitet. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om hur uppföljningsinformationen offentliggörs och ges publicitet.

31 §
Behörig tillståndsmyndighet

 Närmare bestämmelser om verksamheter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

102 §
Tryggande av luftkvaliteten

 Kommunen ska i den utsträckning det är möjligt trygga en god luftkvalitet inom sitt område med beaktande av vad som med stöd av denna lag föreskrivs om luftföroreningar och vad som i 102 a och 102 b § föreskrivs om planer för tryggande av luftkvaliteten.

 Kommunen kan i syfte att genomföra planer enligt 102 a och 102 b § som gjorts upp för tryggande av luftkvaliteten utfärda föreskrifter om begränsande och avbrytande av andra än tillståndspliktiga verksamheter. I fråga om minskning av utsläpp vid tillståndspliktiga verksamheter och om förebyggande av betydande oförutsedda luftföroreningar föreskrivs särskilt.

102 a §
Luftvårdsplan

 Om det gränsvärde för luftföroreningar som föreskrivs med stöd av denna lag överskrids eller om det riskerar att överskridas ska kommunen göra upp en luftvårdsplan på medellång och lång sikt för hur gränsvärdet ska kunna underskridas och hur den tid då gränsvärdet överskrids ska kunna förkortas. En luftvårdsplan behövs inte om det är fråga om en sådan överskridning av föreskrivna gränsvärden för inandningsbara partiklar (PM10) som avses i 102 d § och som uppenbart beror på partikelbelastning som orsakas av sandning eller saltning i samband med vinterunderhåll av gator och vägar. Kommunen kan enligt egen prövning göra upp en luftvårdsplan också för hur målvärdena för ozon ska uppnås.

 Luftvårdsplanen ska innehålla information om hur luftkvaliteten försämrats samt om behövliga åtgärder för förbättrande av luftkvaliteten som riktar sig mot trafiken och andra verksamheter som orsakar utsläpp. Vid behov ska planen även innehålla åtgärder för att skydda befolkningsgrupper som är känsliga för luftföroreningar. Närmare bestämmelser om innehållet i en luftvårdsplan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

102 b §
Handlingsplan på kort sikt

 Om det tröskelvärde för larm i fråga om svaveldioxid eller kvävedioxid som föreskrivs med stöd av denna lag överskrids eller om det riskerar att överskridas ska kommunen göra upp en handlingsplan på kort sikt för hur den fara som orsakas av överskridningen ska kunna minskas och hur den tid då tröskelvärdet överskrids ska kunna förkortas. Om tröskelvärdet för larm i fråga om ozon överskrids eller om det riskerar att överskridas ska kommunen göra upp en handlingsplan på kort sikt endast om risken för överskridning, dess varaktighet eller graden av en sådan överskridning därigenom kan minskas. Kommunen kan enligt egen prövning göra upp en handlingsplan på kort sikt också för hur gränsvärdet ska kunna underskridas och hur den tid då gränsvärdet överskrids ska kunna förkortas och målvärdena för ozon ska kunna uppnås.

 En handlingsplan på kort sikt skall i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som avses i 102 a § 2 mom. samt de motsvarande åtgärder i enlighet med 102 a § 2 mom. genom vilka luftkvaliteten kan påverkas så snabbt som möjligt.

 Närmare bestämmelser om innehållet i en handlingsplan på kort sikt kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

102 c §
Förfarandet när planer görs upp och lämnade av upplysningar

 En luftvårdsplan ska göras upp inom 18 månader efter utgången av det kalenderår under vilket gränsvärdet har överskridits eller en risk för att det ska överskridas har konstaterats. En handlingsplan på kort sikt ska göras upp utan dröjsmål efter det att tröskelvärdet för larm har överskridits eller en risk för att det ska överskridas har konstaterats.

 Kommunen ska i tillräckligt god tid ge allmänheten tillfälle att framföra sina åsikter om utkasten till planer. Tillfälle ges genom att ärendet kungörs på kommunens anslagstavla eller i en tidning med allmän spridning på orten samt därtill elektroniskt. Ett utlåtande om utkasten till planer ska begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen.

 Information om en godkänd plan samt om hur de framförda åsikterna och närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande har beaktats ska lämnas till allmänheten på det sätt som föreskrivs i 2 mom. De godkända planerna ska sändas för kännedom till närings-, trafik- och miljöcentralen samt till miljöministeriet.

 Kommunen ska årligen senast den 15 maj till närings-, trafik- och miljöcentralen samt till miljöministeriet lämna upplysningar om de åtgärder enligt luftvårdsplanen som genomförts samt om en eventuell revidering av luftvårdsplanen eller av en handlingsplan på kort sikt.

102 d §
Överskridning av gränsvärden orsakad av sandning och saltning

 Inom ett område där det gränsvärde för inandningsbara partiklar (PM10) som föreskrivs med stöd av denna lag uppenbart överskrids på grund av partikelbelastning som orsakas av sandning eller saltning i samband med vinterunderhåll av gator och vägar kan kommunen i stället för en luftvårdsplan göra en utredning om överskridningen och dess orsaker samt om åtgärder för att minska halterna. Närmare bestämmelser om innehållet i utredningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

 Utredningen ska göras upp inom sju månader efter utgången av det kalenderår under vilket gränsvärdet överskridits första gången. Bestämmelserna i 102 c § 2 och 3 mom. om hur allmänheten ska ges tillfälle att delta samt om det utlåtande som ska begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen ska iakttas när utredningen görs upp.

 Om gränsvärdet överskrids på nytt efter det att utredningen har gjorts ska kommunen lämna en utredning till närings-, trafik- och miljöcentralen samt till miljöministeriet om de åtgärder som redan genomförts för att sänka halterna och en bedömning av effekterna samt om ytterligare åtgärder som eventuellt kommer att behövas. Förfarandet enligt 2 mom. ska dock tillämpas om de ytterligare åtgärder som behövs är så betydande att det krävs en helt ny utredning.

102 e §
Förlängning av tidsfristen för gränsvärdena för kvävedioxid

 Inom ett område där det finns en risk för att de gränsvärden för kvävedioxid som föreskrivs med stöd av denna lag kommer att överskridas efter att den föreskrivna tidsfristen löpt ut kan kommunen ansöka om förlängning av tidsfristen med högst fem år på de villkor som anges i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa.

 En ansökan om förlängning av tidsfristen ska lämnas till miljöministeriet senast den 30 maj 2011 och sändas för kännedom till närings-, trafik- och miljöcentralen. Om villkoren för förlängning av tidsfristen uppfylls ska miljöministeriet komplettera ansökan och senast den 30 september 2011 sända den till Europeiska kommissionen för bedömning.

 Miljöministeriet fattar beslut i ärendet på basis av den ståndpunkt som Europeiska kommissionen tagit och som avses i artikel 22.4 andra och tredje stycket i det direktiv som nämns i 1 mom. Miljöministeriet ska lämna information om beslutet till allmänheten antingen i en tidning med allmän spridning eller elektroniskt.

 Närmare bestämmelser om villkoren för förlängning av tidsfristen och om de uppgifter som ska lämnas i ansökan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


 Denna lag träder i kraft den 20 januari 2011.

 Planer och program som gjorts upp med stöd av den 102 § som gäller när denna lag träder i kraft betraktas som planer enligt denna lag. Om arbetet med en plan eller ett program fortfarande pågår när denna lag träder i kraft, ska arbetet slutföras enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Utredningar som gjorts med stöd av statsrådets förordning om luftkvaliteten (711/2001) som gäller när denna lag träder i kraft betraktas som utredningar enligt denna lag. Om arbetet med en utredning fortfarande pågår när denna lag träder i kraft, ska det slutföras enligt de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft.

RP 200/2010
MiUB 13/2010
RSv 242/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG (32008L0050); EGT nr L 152, 11.6.2008, s. 1

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.