1424/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2010

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken (1311/2001) 3 § och 4 § 2 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 682/2010, som följer:

3 §
Beloppet av de rättegångskostnader som döms ut

Rättegångskostnader som det yrkats att svaranden ska ersätta döms ut enligt yrkandet. De döms dock högst ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan beroende på skuldkapitalet som följer:

Skuldkapitalet 250 euro eller mindre Skuldkapitalet över 250 euro eller vräkning
Grundtaxa 134 euro 168 euro
Förhöjd taxa 218 euro 258 euro

På yrkande höjs taxorna enligt 1 mom. med en rättegångsavgift som tas ut hos käranden.

Om det inte har yrkats ersättning för rättegångskostnaderna, döms de inte ut.

4 §
Arvoden och kostnader som ingår i taxorna

Rättegångskostnaderna enligt grundtaxan och den förhöjda taxan omfattar arvoden för åtgärder som vidtas inför en rättegång, såsom mottagning av ett mål, kontroll av adressuppgifter, anskaffning av registerutdrag, uppsättande av stämningsansökan och inlämnande av den till domstolen. Dessutom täcker de samtliga allmänna kostnader som åsamkas borgenären, såsom hyra, utgifter för teleförbindelser, postning och kopiering. Dessutom inkluderar taxorna normala direkta kostnader, såsom eventuell mervärdesskatt samt eventuella avgifter för registerutdrag.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På mål som är anhängiga vid denna förordnigs ikratfträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.