1354/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 1 § 4 punkten och 35 § samt

ändras 8 §, 10 § 3 mom., 19 § 2 mom., 23 §, 36 § 3 mom. och 53 §,

av dem 8 §, 19 § 2 mom. och 23 § sådana de lyder i förordning 1128/2009 och 35 § sådan den lyder i förordning 259/2006, som följer:

8 §
Saklegitimation och bemyndigande

En sådan tjänsteman vid personalavdelningen eller juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt högre högskoleexamen i juridik har rätt att i ärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar, inför andra myndigheter och vid förrättningar, samt att i dessa ärenden föra talan. I ärenden som gäller laglighetsövervakning innehas denna rätt av en sådan tjänsteman vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet som har avlagt högre högskoleexamen i juridik. I fråga om ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen har också upphandlingschefen vid staben för gränsbevakningsväsendet denna rätt. Upphandlingschefen har dessutom rätt att godkänna slutanvändarintyg som hänför sig till gränsbevakningsväsendets upphandling.

Avdelningschefen och fastighetschefen vid tekniska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet har rätt att i fastighetsförvaltnings ärenden och förrättningar som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel samt att i dessa ärenden föra talan. Avdelningschefen och fastighetschefen vid tekniska avdelningen har dessutom rätt att föra talan vid upphandlingar i anslutning till gränsbevakningsväsendets fastighetsförvaltning.

Staben för gränsbevakningsväsendet kan för högst ett år bemyndiga chefen för en annan förvaltningsenhet eller en person som denne utser att i

1) ärenden som är enkla eller av ringa betydelse och som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar samt att i dessa ärenden föra talan,

2) enkla och klara fastighetsförrättningar, upphandlingar i anslutning till fastighetsförvaltning och hyresärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel samt att i dessa ärenden föra talan.

Chefen eller biträdande chefen för juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet kan bemyndiga en person som han eller hon utser att i domstolar, inför andra myndigheter och vid förrättningar föra statens talan i enskilda ärenden som ankommer på gränsbevakningsväsendet. I fråga om ärenden som hör till det tekniska ansvarsområdet har även chefen och biträdande chefen för tekniska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet denna rätt.

10 §
Bevakningssektionernas, gräns- och sjöbevakningsskolans samt bevakningsflygdivisionens sammansättning

Vid staberna för bevakningssektionerna, gräns- och sjöbevakningsskolan och bevakningsflygdivisionen finns det en personalbyrå och en flygteknisk eller teknisk byrå samt, enligt typen av förvaltningsenhet, vid sjöbevakningssektionerna en sjöbyrå, vid gränsbevakningssektionerna en gränsbyrå och vid bevakningsflygdivisionen en flygbyrå. Inom en förvaltningsenhet kan det dessutom finnas lokala och funktionella enheter. Närmare bestämmelser om ledningsförhållandena vid förvaltningsenheterna och om uppgifterna för enheterna inom en förvaltningsenhet utfärdas i arbetsordningen för respektive förvaltningsenhet.

19 §
Inrättande, indragning och överföring av tjänster, placering av tjänster vid förvaltningsenheterna och ändring av tjänstebenämningar

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande, indragning och överföring av tjänster, om ändring av tjänstebenämningar och om placering av tjänster vid förvaltningsenheterna, med undantag för tjänster som specificeras i statsbudgeten.


23 §
Inrättande, indragning och överföring av uppgift och förordnande till uppgift

Chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande, indragning och överföring av uppgift samt om uppgiftsbenämningar, om inte något annat föreskrivs.

En tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet förordnas till sin uppgift av chefen för förvaltningsenheten. Kommendörerna, chefen för skolan, biträdande kommendörerna, biträdande chefen för skolan, avdelningscheferna och biträdande avdelningscheferna vid staben för gränsbevakningsväsendet, cheferna för de fristående enheterna, överstarna, kommodorerna och överinspektörerna för gränsbevakningsfrågor förordnas dock till sina uppgifter av chefen för gränsbevakningsväsendet. En tjänsteman som utnämns av statsrådet förordnas till sin uppgift av statsrådet.

36 §
Disciplinära förmän

I fråga om underlydande som fullgör sin värnplikt eller frivillig militärtjänst kan i egenskap av disciplinär förman dessutom

1) biträdande kommendören för en bevakningssektion, biträdande kommendören för bevakningsflygdivisionen, biträdande chefen för skolan och chefen för en avdelning eller en flygflottilj påföra utegångsstraff, varning och disciplinär tillrättavisning,

2) chefen för ett gränsjägarkompani eller ett specialgränsjägarkompani påföra varning och disciplinär tillrättavisning,

3) en sådan gränsbevakningsman vid en gränsbevakningsstation, en sjöbevakningsstation, en avdelning, en flygflottilj, ett gränsjägarkompani eller ett specialgränsjägarkompani som förordnats till disciplinära uppgifter påföra anmärkning samt extratjänst högst tre gånger.

53 §
Ledningssystemet för den operativa fältverksamheten

Vid varje bevakningssektion ska det finnas en gränsbevakningsman som förordnats till allmän ledare och som under sitt tjänstgöringspass ansvarar för den operativa ledningen av fältverksamheten. Den allmänna ledarens verksamhetsområde kan omfatta ett område som består av en eller flera förvaltningsenheter.

Varje bevakningssektion ska ha minst en fältchef, som leder den operativa fältverksamheten och som lyder under den allmänna ledaren.

Gränsbevakningsväsendets funktionella eller tillfälliga ledningsförhållanden kan dessutom fastställas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 29 december 2010

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Lagstiftningsrådet
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.