1170/2010

Given i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 9 kap. 5 § samt

ändras 9 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2 och 3 §, 21 kap. 1 och 2 § samt 23 kap. 21 § som följer:

9 kap.

Ansvarsskuld

3 §
Ersättningsansvar

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall samt ett utjämningsbelopp.

19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

3 §
Fusionsplan och en revisors yttrande

Utöver vad som föreskrivs om saken i 16 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska fusionsplanen uppta

1) ett förslag om hur det överlåtande bolagets försäkringsbestånd och andra tillgångar och skulder överförs till det övertagande bolaget,

2) en utredning om det utjämningsbelopp som överförs,

3) en utredning om de omständigheter som nämns i 2 § 3 mom. i detta kapitel, om det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag, samt

4) en utredning om att det övertagande bolaget efter fusionen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Det som i 16 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i denna lag.

20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

2 §
Delning och genomförande av delning

Ett försäkringsaktiebolag (ursprungligt bolag) kan delas så att dess försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande helt eller delvis övergår till ett eller flera försäkringsaktiebolag (övertagande bolag). Det övertagande bolaget kan också vara ett annat aktiebolag, om ett försäkringsbestånd eller en del av ett sådant vid delningen inte överförs på bolaget.

Aktieägarna i det ursprungliga bolaget får som vederlag aktierna i det övertagande bolaget. Delningsvederlaget får också bestå av pengar samt av annan egendom och åtaganden.

På det övertagande försäkringsaktiebolaget ska överföras också den del av det ursprungliga bolagets utjämningsbelopp som svarar mot det försäkringsbestånd som ska delas.

Bestämmelser om olika sätt att verkställa en delning finns i 17 kap. 2 § i aktiebolagslagen.

3 §
Delningsplan och en revisors yttrande

Utöver vad som föreskrivs om saken i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska delningsplanen dessutom innehålla

1) ett förslag till hur det ursprungliga bolagets försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder ska fördelas mellan de bolag som deltar i delningen,

2) en utredning om det utjämningsbelopp som överförs, och

3) en utredning om att de bolag som deltar i delningen efter delningen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. i denna lag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Det som i 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om en revisors yttrande tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolag, dock så att revisorns behörighet ska motsvara behörighetskraven i 7 kap. 3 § i denna lag.

21 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

1 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Ett försäkringsbolag (överlåtande bolag) kan överlåta sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsbolag (övertagande bolag).

Vid överlåtelse av en del av försäkringsbeståndet tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs om överlåtelse av försäkringsbeståndet.

På det övertagande bolaget ska överföras också den del av det överlåtande bolagets utjämningsbelopp som svarar mot det försäkringsbestånd som ska överlåtas. Försäkringsbeståndet kan överlåtas även om det överlåtande bolaget har försatts i likvidation.

2 §
Plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet

Styrelserna för det överlåtande och det övertagande bolaget ska göra upp en skriftlig plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet, vilken ska dateras och undertecknas.

Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet ska uppta

1) det överlåtande och det övertagande bolagets firma, företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgifter och hemort,

2) utredning om orsaken till överlåtelsen av försäkringsbeståndet,

3) vid behov förslag till ändring av det övertagande bolagets bolagsordning,

4) förslag till eventuellt vederlag för överlåtelse av försäkringsbeståndet och till villkor för vederlaget,

5) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer det överlåtande och det övertagande bolagets förvaltningsråds- och styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och i 3 § avsedd revisor,

6) utredning om vad som har avtalats om sådant delägarskap i det övertagande bolaget som bygger på försäkringar som överlåts, om det övertagande bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag,

7) utredning om det försäkringsbestånd som ska överlåtas och de tillgångar som enligt avtal ska överföras som täckning för beståndet,

8) utredning om det utjämningsbelopp som överförs,

9) utredning om att det överlåtande försäkringsbolaget, som inte försatts i likvidation, och det övertagande försäkringsbolaget efter överlåtelsen uppfyller kraven på täckning för ansvarsskulden i 10 kap. och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt soliditetskraven i 11 och 12 kap. i denna lag, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden,

10) utredning om återbetalning av ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital i en situation som avses i 4 § 4 mom., samt

11) förslag till planerad tidpunkt för överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

23 kap.

Likvidation och konkurs

21 §
Hur andra än lagstadgade försäkringar upphör och lagstadgade försäkringar fortsätter att gälla

Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd, ska Finansinspektionen bestämma den tidpunkt då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring ska upphöra att gälla. Tidpunkten kan infalla högst tre år efter det att likvidationen inleddes. Finansinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram den tidpunkt som den har bestämt att försäkringarna ska upphöra vid, med ytterligare högst två år från den tidpunkt Finansinspektionen först bestämt. Under ett arbetspensionsförsäkringsbolags likvidation kan Finansinspektionen inte bestämma att försäkringar ska upphöra att gälla, utan bolagets tillgångar ska användas i enlighet med 22 § 4 mom.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska Finansinspektionen bestämma en tidpunkt då beståndet av försäkringar som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring samt den proportionella andel av försäkringsbolagets tillgångar som svarar mot detta försäkringsbestånd ska överföras från bolaget till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i 21 kap. 4 § 1―3 mom. och 5 § bestäms om överlåtelse av försäkringsbestånd.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

Den garantiavgiftspost som i enlighet med 9 kap. 5 § före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) överförs när denna lag träder i kraft från ersättningsansvaret för försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring som skuld till ett bolagsspecifikt fördelningssaldo enligt 60 b § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Ett belopp motsvarande överföringen av den ackumulerade garantiavgiftsposten bokförs vid försäkringsbolaget som kostnad under "övriga försäkringstekniska kostnader" i resultaträkningen. Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av den föregående räkenskapsperioden bokförs som intäkt under punkten "övriga försäkringstekniska intäkter" i resultaträkningen.

Av det belopp av garantiavgiftsposter som överförts till försäkringsbolagens fördelningssaldo används för minskning av fördelningsavgiften enligt 60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring år 2011 en tredjedel, år 2012 hälften av postens återstående belopp och år 2013 det återstående beloppet av posten. Dessutom gottskrivs en ränta enligt 60 b § 7 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Räntan beräknas för tiden mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 2011 på det återstående beloppet av garantiavgiftsposten den 31 december 2011 och för tiden mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 2012 på det återstående beloppet den 31 december 2012. Det slutsaldo av garantiavgiftsposten den 31 december 2013 som härrör från relationstalet enligt 60 b § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring kvarstår i fördelningssaldot enligt 60 b § i den lagen.

Den garantiavgiftspost som före den 31 december 2010 ackumulerats av försäkringar enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) överförs när denna lag träder i kraft till utjämningsbeloppet enligt 9 kap. 4 § för försäkringskategori "motorfordonsansvar" enligt bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen (622/2008) vid de försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt trafikförsäkringslagen. Om garantiavgiftsposten ursprungligen har beräknats med beaktande av också andra försäkringsgrenars andel av utjämningsbeloppet, kan försäkringsbolaget be Finansinspektionen fastställa sådana beräkningsgrunder för utjämningsbeloppet enligt vilka den del av garantiavgiftsposten som motsvarar dessa försäkringsgrenar överförs till försäkringsgrenarnas andel av utjämningsbeloppet. Ett belopp motsvarande garantiavgiftsposten vid slutet av den föregående räkenskapsperioden bokförs i resultaträkningen som intäkt under punkten "övriga försäkringstekniska intäkter".

RP 178/2010
EkUB 28/2010
RSv 214/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.