1130/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 98 och 103 §, sådana de lyder i lag 934/2009, som följer:

98 §
Finansiering av förmåner och utgifter

Staten finansierar de förmåner och utgifter som enligt 97 § betalas ur folkpensionsfonden. Verksamhetskostnaderna finansieras av staten till den del dessa kostnader inte täcks av folkpensionsfondens placeringsintäkter och andra intäkter.

103 §
Betalning av statens andelar

Staten ska månatligen till Folkpensionsanstalten betala de finansieringsandelar som avses i 98 §. I förskott för de förmåner som avses i 97 § 1 mom. ska staten månatligen till Folkpensionsanstalten betala 90 procent av det beräknade beloppet av statens finansieringsandel.

Det förskottsbelopp för statens andel av finansieringen av folkpensionsfondens verksamhetskostnader som ska betalas i december bestäms dock så att minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar kan uppnås.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om statens andelar, fastställandet och betalningen av förskotten för dessa och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för detta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas första gången på statens andelar som betalas för 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2010
ShUB 35/2010
RSv 229/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.