955/2010

Utfärdad i Helsingfors den 12 november 2010

Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen (377/1995) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 782/2009, som följer:

6 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar inom genteknikområdet är inom respektive verksamhetsområde Arbetshälsoinstitutet, Finlands miljöcentral, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 75/2010
EkUB 17/2010
RSv 136/2010

Helsingfors den 12 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.