870/2010

Utfärdad i Helsingfors den 7 oktober 2010

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

fogas till 6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) nya 2 och 3 mom. som följer:

6 §
Åtgärder inom internationella vattenförvaltningsområden

Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen sköter det nödvändiga samarbetet med de svenska och norska myndigheterna inom de vattenförvaltningsområden som avses i 2 § 2 mom. för att utarbeta en gemensam internationell förvaltningsplan eller en samordnad förvaltningsplan som omfattar den del av ett vattenförvaltningsområde som är beläget inom Finlands territorium.

Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen inom avrinningsområden som sträcker sig utanför Europeiska unionens gränser ska sträva efter att bedriva samarbete med myndigheterna i den stat där avrinningsområdet är beläget för att utarbeta en gemensam förvaltningsplan. Om det inte är möjligt att utarbeta en gemensam förvaltningsplan, ska den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta en förvaltningsplan som gäller den del av avrinningsområdet som är beläget inom Finlands territorium.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT nr L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 7 oktober 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Airi Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.