780/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2010

Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 17 § 1, 3 och 4 mom., 65 § 1 mom och 90 § 1 mom., av dem 17 § 4 mom. sådant det lyder i lag 649/2007, samt

fogas till lagen nya 46 a och 47 b § samt ett nytt 10 a kap. som följer:

17 §

Intressebevakarens uppdrag upphör när

1) intressebevakarförordnandet upphör att gälla i enlighet med 15 §,

2) huvudmannen avlider,

3) intressebevakaren skiljs från uppdraget eller omyndigförklaras,

4) huvudmannen fyller 18 år, om intressebevakaruppdraget grundar sig på huvudmannens minderårighet, eller

5) det i en främmande stat har fattats ett sådant beslut om intressebevakning som erkänns i Finland och ett fortsatt uppdrag för intressebevakaren står i strid med beslutet.


Domstolen ska på ansökan besluta att intressebevakarens uppdrag ska upphöra när huvudmannen inte längre har behov av intressebevakning. Domstolen får även besluta att uppdraget ska upphöra om huvudmannen har bosatt sig i en främmande stat och det inte längre är möjligt att uppnå intressebevakningens ursprungliga syfte.

Om en intressebevakare har förordnats med stöd av 8 eller 9 § får, förutom domstolen, också förmyndarmyndigheten i enlighet med 3 mom. besluta att intressebevakarens uppdrag ska upphöra. Detta förutsätter dessutom att huvudmannen har förmåga att förstå sakens betydelse och att huvudmannen tillsammans med intressebevakaren begär att ett beslut fattas om att intressebevakarens uppdrag ska upphöra.


46 a §

Bestämmelserna i 46 § om förmyndarmyndighetens skyldighet att övervaka intressebevakarens verksamhet ska tillämpas också i sådana fall där en person för vilken det har förordnats intressebevakare i en främmande stat bosätter sig i Finland. Förmyndarmyndigheten kan dock på eget initiativ eller på ansökan av intressebevakaren besluta att övervakning inte ordnas i Finland eller att den ordnas endast i fråga om vissa av intressebevakarens uppdrag, om verksamheten övervakas i den främmande staten och huvudmannens fördel inte förutsätter att övervakningen ordnas i Finland.

47 b §

Den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § ska övervaka intressebevakarens verksamhet, får på ansökan eller på eget initiativ besluta att övervakningen avslutas, om huvudmannen har bosatt sig i en främmande stat och

1) övervakning av intressebevakarens verksamhet har ordnats där, eller

2) övervakningens syfte inte längre kan uppfyllas genom övervakning i Finland.

Beslutet om att avsluta övervakningen ska antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

65 §

Intressebevakning och begränsning av handlingsbehörigheten ska införas i registret över förmyndarskapsärenden när

1) en intressebevakare förordnas för en myndig person,

2) en myndig persons handlingsbehörighet begränsas,

3) någon annan än en förälder förordnas till intressebevakare för en minderårig,

4) en intressebevakare förordnas för en minderårig med stöd av 9 § eller en minderårig persons handlingsbehörighet begränsas med stöd av 19 §,

5) en intressebevakare förordnas för en frånvarande person eller blivande ägare,

6) en person för vilken en intressebevakare förordnats i en främmande stat bosätter sig i Finland, utom i sådana fall där det fattas beslut om att övervakningen av intressebevakarens verksamhet inte ska ordnas i Finland.


90 §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och övriga pensionsanstalter, försäkringsanstalter, banker och övriga penninginstitut, verksamhetsenheter för social- och hälsovården, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt privata tillhandahållare av socialservice är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att på begäran lämna förmyndarmyndigheten och domstolen de uppgifter och utredningar som behövs för avgörande av ett anhängigt ärende och dessutom att lämna förmyndarmyndigheten de uppgifter och utredningar som behövs för att avgöra ett ärende som gäller skydd av vuxna eller barn och har inletts i en främmande stat hos en myndighet som begär uppgifter om ärendet med stöd av ett statsfördrag.


10 a kap.

Bestämmelser som hör till området för den internationella privaträtten

Finska myndigheters internationella behörighet
95 a §
Allmänna behörighetsgrunder

Finska myndigheter är behöriga i ett intressebevakningsärende, om

1) den person som intressebevakningen avser är bosatt i Finland,

2) den person som intressebevakningen avser saknar boningsort eller boningsorten inte kan utredas och personen vistas i Finland, eller

3) ärendet gäller egendom i Finland eller att huvudmannen ska företrädas i Finland.

Utöver det som bestäms i 1 mom. är finska myndigheter behöriga i ärenden som gäller intressebevakning för finska medborgare som är bosatta i en främmande stat, om ärendet inte kan avgöras i den staten eller om detta skulle medföra oskäliga svårigheter och det måste anses behövligt att ärendet avgörs i Finland.

95 b §
Behörighet i ärenden som gäller intressebevakning för frånvarande eller okända personer

Finska myndigheter är behöriga i ärenden som gäller intressebevakning för en person vars vistelseort eller identitet inte är känd, om ärendet som intressebevakaren ska sköta har sådan anknytning till Finland att det måste anses behövligt att ärendet avgörs här.

95 c §
Behörighet i brådskande fall

Om det är behövligt att skyndsamt bevaka en sådan persons intressen som vistas i Finland eller har ett ärende eller egendom som ska skötas här, är finska myndigheter behöriga att ordna intressebevakningen.

95 d §
Åtgärder som har samband med övervakningen av intressebevakarnas verksamhet

En finsk myndighet är behörig att granska ärenden som gäller planer för egendomsförvaltning, redovisningsskyldighet, tillstånd för intressebevakare eller något annat ärende som har samband med övervakningen av intressebevakarens verksamhet, om det är en finsk förmyndarmyndighets uppgift att övervaka verksamheten eller om ärendet gäller en tidpunkt då en finsk förmyndarmyndighet skulle övervaka intressebevakarens verksamhet.

95 e §
Behörighet som gäller skiljande av en intressebevakare från uppdraget

En finsk myndighet får skilja en intressebevakare från dennes uppdrag, när intressebevakaren förordnats till uppdraget av en finsk myndighet, även om myndigheten inte är behörig med stöd av 95 a §.

Tillämplig lag
95 f §
Lag som är tillämplig på intressebevakningsåtgärder

Finska myndigheter tillämpar finsk lag när de utövar behörighet i ärenden som gäller intressebevakning. Om ett ärende har nära anknytning till en främmande stat, får dock undantagsvis lagen i den staten beaktas, om fördelen för den person vars intressebevakning ärendet gäller kräver det.

95 g §
Minderårighet

Om någon som är part i en rättshandling är bosatt i Finland vid tidpunkten för rättshandlingen, ska finsk lag tillämpas på frågan om personens minderårighet eller för att bedöma ålderns betydelse för partens rättshandlingsförmåga. Om personen är bosatt i en främmande stat vid denna tidpunkt, ska lagen i den stat tillämpas som enligt lagen i den främmande staten är tillämplig på rättshandlingen.

95 h §
Intressebevakning för minderåriga direkt med stöd av lag eller viljeförklaring

På frågan om vem som direkt med stöd av lag eller viljeförklaring är intressebevakare för en person under 18 år eller hur sådan intressebevakning upphör direkt med stöd av lag eller viljeförklaring tillämpas lagen i den stat som är tillämplig enligt artiklarna 16 och 21 den i Haag den 19 oktober 1996 ingångna konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

På skötseln av ett sådant intressebevakaruppdrag som avses i 1 mom. tillämpas lagen i den stat där huvudmannen är bosatt. Om huvudmannen bosätter sig i en annan stat tillämpas lagen i den staten.

95 i §
Ställningen för den andra parten i en rättshandling

En rättshandling där en person som har en intressebevakare företräddes av någon som inte har rätt att företräda huvudmannen enligt den lag som tillämpas på rätten att företräda, är dock giltig, om

1) rättshandlingen företogs mellan personer som vistades inom samma stat,

2) företrädaren hade rätt att företräda huvudmannen enligt lagen i den stat där rättshandlingen företogs, och

3) den andra parten i rättshandlingen inte kände till eller borde ha känt till att lagen i en annan stat tillämpas på rätten att företräda huvudmannen.

Erkännande och verkställbarhet av beslut som meddelats i en främmande stat
95 j §
Förutsättningar för erkännande

Ett beslut om intressebevakning som har meddelats i en främmande stat och som är giltigt i den staten erkänns i Finland utan särskild fastställelse.

Behörig myndighet kan dock vägra att erkänna beslutet, om

1) beslutet har meddelats under sådana omständigheter att en finsk myndighet inte hade varit behörig under motsvarande omständigheter,

2) beslutet har gått emot det som har uteblivit och stämningsansökan eller motsvarande handling inte har delgivits denne i så god tid och på ett sådant sätt att han eller hon skulle ha kunnat förbereda sitt svaromål,

3) beslutet strider mot en sådan åtgärd som vidtagits i Finland eller senare vidtagits i en annan främmande stat och som erkänns i Finland, eller

4) beslutet är inte förenligt med grunderna för Finlands rättsordning eller strider mot en sådan bestämmelse i finsk lag som tillämpas oberoende av vilken lag som i övrigt ska tillämpas.

Helsingfors hovrätt får på ansökan besluta om ett utländskt beslut om intressebevakning ska erkännas i Finland.

95 k §
Verkställbarhet

Ett sådant beslut om intressebevakning som har meddelats i en främmande stat och som är verkställbart i den staten är verkställbart i Finland om Helsingfors hovrätt på ansökan har fastställt att beslutet är verkställbart här. På de grunder som anges i 95 j § 2 mom. får hovrätten vägra att fastställa att beslutet är verkställbart.

95 l §
Tillämpningen av ett beslut i Finland

När ett i en främmande stat utfärdat beslut om intressebevakning blir tillämpligt i Finland, bestäms de villkor som gäller tillämpningen av beslutet enligt finsk lag.

Övriga bestämmelser
95 m §
Oförenlighet med grunderna för Finlands rättsordning

En bestämmelse i en främmande stats lag ska lämnas utan avseende, om tillämpning av bestämmelsen skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för rättsordningen i Finland.

95 n §
Hänvisning till en främmande stats lag

Om inte något annat föreskrivs särskilt, avser en hänvisning i detta kapitel till en främmande stats lag inte de bestämmelser i den främmande statens lag som hör till området för den internationella privaträtten.

95 o §
Bestämmelsernas subsidiaritet

Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast om inget annat följer av annan lag eller av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

På finska myndigheters internationella behörighet i intressebevakningsärenden som inletts innan denna lag träder i kraft ska de bestämmelser tillämpas som gäller vid ikraftträdandet. En myndighet är dock behörig att handlägga ett ärende om myndigheten är behörig enligt denna lag.

Denna lag inverkar inte på giltigheten av en rättshandling som företagits innan denna lag träder i kraft.

RP 61/2010
LaUB 13/2010
RSv 108/2010

Helsingfors den 3 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.