584/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 13 § 1 mom., 17 § 2 mom., 35―38 och 38 a § och 0, 1, 2, 20, 40, 41 och 43 punkten i del I, 4 punkten i del II i bilaga 1 samt bilagorna 2―8,

av dem 17 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 273/2006, 36, 37 och 38 a § sådana de lyder i förordning 256/2009 och 38 § sådan den lyder i förordning 1211/2007, 0 punkten i del I i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 694/2009, 1, 2, 20, 40, 41 och 43 punkten sådana de lyder i förordning 256/2009 och bilagorna 2―8 sådana de lyder i förordning 694/2009, samt

fogas till del I i bilaga 1, sådan den lyder i nämnda förordningar 256/2009 och 694/2009, en ny 41 a punkt som följer:

13 §
Allmänna krav som gäller konstruktion och utrustning

1. I 25 och 26 § i fordonslagen föreskrivs om fordons anordningar och utrustning samt i 28 § om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen. Om undantag föreskrivs i denna förordning och dess bilagor. Om de befogenheter Trafiksäkerhetsverket enligt 27 § i fordonslagen har att bevilja enskilda undantag från de krav som gäller fordon föreskrivs i 5 kap.


17 §
Taxameter

2. En klimatmässig miljö som avses i mätinstrumentdirektivet som gäller taxametrar ska omfatta åtminstone de temperaturer där taxametrar används monterade på fordon. Det skydd mot förvanskning av uppgifterna som krävs i mätinstrumentdirektivet ska genomföras med en plombering av en av Trafiksäkerhetsverket auktoriserad installations- och reparationsfirma eller på något annat tillförlitligt sätt som uppfyller kraven i direktivet. Förseglingen ska vara sådan att mätarställningen inte kan ändras utan att förseglingen bryts, med undantag av fjärrinstallering av taxitaxor som genomförs elektroniskt med hjälp av datasystemen i taxibilar. En rapport om den senaste fjärrinstalleringen ska kunna matas ut ur en taxameter, vars taxor installeras som fjärrinstallering.


35 §
Avvikelser rörande fordons konstruktion och utrustning vilka söks hos Trafiksäkerhetsverket

1. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl

a) bevilja undantag som gäller en viss tid och endast i Finland för en fordonstyp, ett enskilt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som ännu inte beviljats det godkännande som krävs i denna förordning, under villkor att fordonstypen, fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller de krav som förutsätts för godkännandet,

b) godkänna att ett oregistrerat fordon, som införts minst fyra år före registreringen och som inte har använts, tas i bruk enligt de regler som gällde då fordonet infördes,

c) bevilja en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag för viss tid eller en annan person eller en annan sammanslutning förnyat undantag för viss tid.

2. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag för enskilda fordon från de krav angående fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning.

3. Trafiksäkerhetsverket kan, antingen för ett enskilt fordon eller för flera fordon i kategori M1 som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, av särskilda skäl bevilja undantag för viss tid från de krav i fråga om fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning, vilket gäller när fordonet används i tävlingar samt vid färd till en tävling eller besiktning.

4. Trafiksäkerhetsverket kan för system, komponenter eller separata tekniska enheter som inrättats för den handikappades särskilda behov i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare bevilja typgodkännande som avviker från kraven i denna förordning angående fordons konstruktion och utrustning.

36 §
Avvikelser rörande de sista fordonen i serien

Trafiksäkerhetsverket ska försäkra sig om att maximiantalet på beviljade undantag för de sista fordonen i tillverkningsserien inte överskrids. Verket antecknar beviljat undantag i det register som gäller fordon och intyget över registreringen.

37 §
Avvikelser för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som tillämpar ny teknologi

1. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som använder sådana tekniker eller lösningar som till sin karaktär inte är förenliga med ett eller flera krav i ett eller flera specialdirektiv, om undantaget inte medför olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten. Vid beviljande av undantag ska det förfarande som föreskrivs i ramdirektivet för bilar och släpvagnar iakttas

a) när tillstånd anhålls av kommissionen,

b) när tillfälligt godkännande som endast gäller i Finland beviljas,

c) när tillfälligt godkännande som endast gäller i Finland anmäls till kommissionen och andra EES-stater,

d) i den motivering, de säkerhets- och miljösynpunkter samt beskrivningar av tester och testresultat som hänför sig till undantaget som ingår i anmälan till kommissionen och andra EES-stater,

e) när tillfälligt nationellt godkännande ändras till EG-typgodkännande,

f) i begränsningar som gäller tillfälligt godkännande som ändrats till EG-typgodkännande,

g) när tillfälligt nationellt godkännande återkallas efter en viss tid, om kommissionen inte tillåter att EG-typgodkännandet beviljas.

2. Trafiksäkerhetsverket erkänner ett nationellt godkännande som beviljats för undantag som avses i 1 mom. i en annan EES-stat om undantaget inte medför olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten.

38 §
Rapportering om beviljade undantag

1. Trafiksäkerhetsverket ska varje år före utgången av mars tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de undantag som beviljats det föregående året med stöd av 35―37 §.

2. Besiktningsställena ska till Trafiksäkerhetsverket för vidare befordran till kommissionen anmäla uppgifter om tekniska lösningar som godkänts med stöd av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen.

38 a §
Rapportering om tillämpning av typgodkännandeförfarandet

Trafiksäkerhetsverket ska senast den 29 april 2011 rapportera till kommissionen hur typgodkännandeförfarandet enligt det direktiv som ingår i 30 § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen har tillämpats.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Kommissionens direktiv 2010/19/EU (32010L0019); EUT nr L 72; 20.3.2010, s. 17

Helsingfors den 17 juni 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1 Bilagorna 2-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.