239/2010

Given i Helsingfors den 9 april 2010

Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 12 b §, sådan den lyder i lag 303/2006, och

ändras 21 § 2 mom. som följer:

21 §

Rätten till i denna lag avsedda ersättningar går helt eller delvis förlorad, om den som annars är berättigad till ersättning inte har iakttagit denna lag eller lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller om han vid anskaffandet av djur eller annan egendom hade eller, med beaktande av omständigheterna, borde ha haft kännedom om att djuret lider av en i denna lag avsedd sjukdom eller ett egendomen är behäftad med smitta.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

De förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som har utfärdats med stöd av den 12 b § som upphävs genom denna lag förblir i kraft.

RP 188/2009
JsUB 1/2010
RSv 16/2010

Helsingfors den 9 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.