46/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 (366/2007) 21 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning 335/2008,

ändras 2 §, den svenska språkdräkten i 6 § 1 mom., 12 § 3 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 17 §, 18 § 2 mom., 25 § 1 mom., 26 §, 28 § 4 mom., 37 § 3 mom., 39 §, 40 § 4 mom., 41 § 2 mom., 44 § 1 och 2 mom., 46 § 6 mom., 47 § 1 mom., 50 §, 53 § 2 mom., 54 c § 3 mom., 56 och 57 §, 58 § 2 mom., 61 § 1 mom., 63 § 4 och 5 mom., 67 och 71 § samt bilaga 2,

av dem 2 §, den svenska språkdräkten i 6 § 1 mom., 15 § 2 mom., 37 § 3 mom., 44 § 1 mom., 54 c § 3 mom., 56 § och 61 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 240/2009, 12 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 995/2007, 14 § 1 mom., 25 § 1 mom. samt 39 och 71 § sådana de lyder i nämnda förordning 335/2008, 26 och 50 § sådana de lyder i förordning 155/2008 samt bilaga 2 sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 335/2008 som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödregionerna A―C4 samma stödregioner som avses i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007),

2) digitalisering överföring av basskiften som ritats in på kartor till digitala flygbildskartor,

3) specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

4) icke odlad åker som sköts sådana naturvårdsåkrar och trädesåkrar för vilka det betalas gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd, och där de krav som ingår i tvärvillkoren iakttas,

5) växthus en byggnad av bestående karaktär som används för odling av trädgårdsväxter, är täckt med ljusgenomsläppligt material och har en värmeanläggning,

6) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och används för odling av en växtart för ett speciellt syfte, sköts utan att vara odlat eller används för andra syften,

7) trädesåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av svartträda eller stubbträda eller en- eller flerårig vallåker,

8) naturvårdsåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av flerårig vallåker eller mångfaldsåker som har besåtts med frön till vilt- eller landskapsväxter eller vall,

9) familjemedlem jordbrukarens make eller maka och jordbrukarens barn som inte har fyllt 18 år,

10) vårdbiotop torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap,

11) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som sökanden odlar och besitter eller område av annat slag och som avgränsas av till exempel en kommungräns, en gräns för äganderätt, en gräns för en stödregion eller en gräns för ett avtalsområde, eller ett vattendrag, ett kant- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

12) ansökan om arealstöd en samlad ansökan som avses i artikel 2.11 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

13) trädgårdslägenhet en gårdsbruksenhet där det årligen på en åkerareal om minst 0,5 hektar odlas trädgårdsväxter som anges i bilaga 1,

14) förbindelse en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd enligt denna förordning,

15) avtal ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

16) åker som tillfälligt inte odlas åker som är växtföljdsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas betraktas inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent icke odlade eller som ännu inte har använts till odling,

17) axel 2-lagen lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

18) transaktionskostnader i enlighet med artikel 27.10 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kostnader som är förbundna med att låta transaktionen äga rum och inte direkt kan tillskrivas genomförandekostnaden för det åtagande som de tillhör,

19) utfallsdike en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från kant-, teg- och täckdiken i torrläggningsområdet samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet,

20) referensareal summan av arealerna för de minst en ar stora basskiften som är belägna på åker och som är stödberättigande eller för vilkas del ansökan om stödberättigande har lämnats in och godkänts; summan av arealerna konstateras på det sätt som anges i 5 § i axel 2-lagen när en förbindelse som gäller stödet i fråga ingås,

21) statsrådets förordning från år 2000 statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000),

22) förordningen om gårdsstöd från år 2003 rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

23) miljöstöd den helhet som består av basåtgärder och eventuella tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket,

24) beslutet om miljöstöd statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995).

6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare som ingår en förbindelse kan ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. Den stödberättigande areal som byts ska ha uppgetts som basskifte år 2008. Stödberättigandet ska bytas för hela basskiftet. Om den till miljöstöd berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C1―C4, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A eller B. När det gäller kompensationsbidrag kan den stödberättigande åkerarealen inte bytas mellan olika stödregioner, om det stödbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet av stödregion. Byte av stödberättigandet är inte möjligt, om den åkerareal som bytet gäller är under två hektar per lägenhet. Inom miljöstödet är byte av berättigandet inte möjligt i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal. Byte av stödberättigandet får inte leda till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Byte av stödberättigandet är en bestående åtgärd. Byte kan sökas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd stödåret innan förbindelsen ingås.


12 §
Avtal och giltighetstiden för det

Avtalet träder i kraft vid avtalsperiodens ingång. Avtalet har ingåtts när närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt ansökan genom ett separat beslut. Ansökan och närings-, trafik- och miljöcentralens separata beslut utgör ett godkänt gällande beslut. Avtalet förblir i kraft även om årlig utbetalning av specialstöd inte söks, när orsaken till att utbetalning inte söks är en sådan som avses i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen.

14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Avtalsperioden för avtal som avses i 40, 41 och 51 § kan i ansökan vara fem eller tio år. Avtalsperioden för avtal som avses i 54 a och 54 b § är fem år och för avtal som avses i 54 c § tio år. Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer avtalsperiodens längd i sitt beslut om godkännande av avtalet. Avtalsperioden för övriga avtal är fem år.


15 §
Avtal som grundar sig på en plan

En förutsättning för ingående av avtal som grundar sig på en plan, med undantag av avtal som avses i 43 och 54 a §, och för ändringar som avses i 21 och 25 §, är att det i enlighet med 14 § 2 mom. i axel 2-lagen är ändamålsenligt med tanke på ett hållbart nyttjande av naturresurserna och på miljöns tillstånd.

17 §
Godtagbara kostnader och inkomstbortfall i fråga om ett avtal som grundar sig på en plan

En åtgärd som ska genomföras och den kostnad som den föranleder kan godkännas i avtalet, om åtgärden är motiverad med avseende på uppnåendet av målen för avtalet. Som kostnad kan godkännas kostnaden för det förmånligaste genomförandesättet. Bara kostnader som uppkommit under program- eller avtalsperioden och som hänför sig till genomförandet av avtalet kan godkännas som kostnader för ett avtal som grundar sig på en plan.

Ekonomisk nytta som uppkommer vid bärgning eller på något annat sätt genom användningen av området ska beaktas i beloppet av specialstöd som betalas på basis av avtalet. Nytta som uppkommer inom skogsbruket beaktas dock inte.

Inkomstbortfall beräknas enligt sådan användning som sker i enlighet med tvärvillkoren. Vid beräkningen av inkomstbortfall beaktas inte inkomstbortfall som hänför sig till skogsbruket på avtalsområdet.

Skäliga planeringskostnader och kostnader för förande av skötseldagbok kan ingå i totalkostnaderna för ett avtal som grundar sig på en plan.

Kostnader för arrendering av avtalsområdet godkänns inte som godtagbara kostnader i samband med specialstöd. Som kostnader kan godkännas extra kostnader för uppsikt över betesdjur och förseende av dem med dricksvatten. Som kostnader godkänns inte kostnader för virkesdrivning, transport av virke eller andra kostnader som hänför sig till skogsbruket.

Som kostnader som kan ersättas kan sådant arbete godkännas som stödtagaren utför i anslutning till genomförandet av avtalsvillkoren och kostnader som föranleds av användningen av egna maskiner eller anordningar, om det förs arbetsdagbok överarbetet. Om det gäller ett avtal som avses i 41, 49 och 51 §, kan som godtagbar kostnad sådant arbete godkännas som utförs av en registrerad förening som avses i enligt 4 § 2 mom. i axel 2-lagen utan vederlag.

Kostnader som anges utan transaktionskostnad kan godkännas högst till de belopp som anges i bilaga 2 till denna förordning, om närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer specialstöd som betalas på basis av ett avtal som grundar sig på en plan och bedömer de kostnader som anges i jordbrukarens ansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska lägga transaktionskostnaden till det specialstöd som betalas på basis av ett avtal som grundar sig på en plan. Om det i ett avtal som avses i 42 § fastställs som avtalsvillkor att avtalsområdet ska vara täckt av växtlighet under vintersäsongen, kan kostnaden för detta inte beaktas, om jordbrukaren har valt en tilläggsåtgärd som avses i 32 § 3, 4 eller 5 punkten. Det är dock möjligt att från fall till fall avvika från de kostnader som anges i bilaga 2, om motiverade faktiska skäliga kostnader i det enskilda fallet stöder en sådan avvikelse.

18 §
Inverkan av andra stöd eller ersättningar på beloppet av specialstöd som grundar sig på en plan

Ett avtal kan inte inbegripa åtgärder som jordbrukaren är förpliktad att vidta enligt annan lagstiftning. Ett avtal kan inte heller inbegripa åtgärder för vilka jordbrukaren har fått ersättning genom beslut av vattendomstolen, miljötillståndsverket eller regionförvaltningsverket. Om ersättning för en åtgärd har betalts med stöd av vattenlagen (264/1961), kan åtgärden inte införlivas med avtalet under de tio år som följer efter det att ersättningen har erhållits.

25 §
Precisering, justering och ändring av avtal

Om det är fråga om ett avtal som avses i 40–43 §, 49 eller 51 §, kan de avtalsenliga åtgärderna vid behov preciseras under avtalets giltighetstid för att målen för avtalet inte ska äventyras. Preciseringen kan ske på ansökan av stödtagaren eller på initiativ av närings-, trafik- och miljöcentralen före ingången av följande avtalsår. Precisering ska sökas i enlighet med det förfarande som avses i 13 § i axel 2-lagen. Före preciseringen ska stödtagaren höras i ärendet.


26 §
Överföring av avtal

Är det fråga om ett avtal som avses i 45 eller 46 §, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan överföra avtalet på den nya ägaren eller innehavaren av en del av gårdsbruksenheten bara, om orsaken till ansökan om överföring är att avtalsområdet delas på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Av skäl som hänför sig till miljön kan dock överföringen av en del av ett avtalsområde eller av hela avtalet i delar godkännas också i andra fall och för andra avtal än de som nämns ovan. Vid en överföring ska den stödtagare som fortsätter med verksamheten iaktta avtalet i fråga under den återstående avtalsperioden. Är det fråga om ett avtal som avses i 52 §, kan de djur som omfattats av avtalet överföras till de nya ägarna eller innehavarna förutsatt att antalet djur inte minskar.

28 §
Minimikrav som utgör en förutsättning för betalning av miljöstöd

På gårdsbruksenheter får växtskyddsmedel spridas bara av personer som vart femte år deltar i minst fyra timmar lång utbildning kring aktuella växtskyddsfrågor. Som utbildning godkänns sådan utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt i förväg. Som utbildning godkänns också sådan motsvarande giltig utbildning som uppfyller vad som föreskrivs i statsrådets förordning från år 2000 och som är ett av villkoren för växtskydd. Det ska finnas ett skriftligt intyg över utbildningen. Utbildningen ska genomgås före det första förbindelseårets utgång. Om det efter slutet på vegetationsperiod har gått fem år sedan en person som ska sprida växtskyddsmedel senast genomgått utbildning, ska denne åter genomgå utbildning innan följande vegetationsperiod börjar. Som utbildning godkänns också en av Livsmedelssäkerhetsverket anordnad examen i användning av växtskyddsmedel som medför särskild fara för hälsa eller miljö eller en motsvarande specialexamen som har avlagts tidigare. Senast under det sjätte året av giltighetstiden för denna examen ska utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt genomgås eller specialexamen avläggas på nytt.

37 §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd

En tilläggsåtgärd ska frångås, om husdjursproduktionen på en gårdsbruksenhet upphör eller om djurantalet annat än tillfälligt sjunker så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte uppfylls och en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 eller 8 punkten har valts. En vald tilläggsåtgärd enligt 32 § 1 punkten ska frångås, om jordbrukaren ansöker om avtal som avses i 45 eller 46 §. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 och 4 punkten ska frångås, om det på en gårdsbruksenhet som förbundit sig att följa villkoren för husdjurslägenheter finns mer än två djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter. En tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås, om odlingsarealen för trädgårdsväxter sjunker till mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärder enligt 32 § 4―7 och 10 punkten som är avsedda för stödregionerna A och B ska frångås, om jordbrukaren avstår från alla sina åkerarealer inom dessa regioner. Jordbrukaren kan frångå en av de i 32 § 3-6 punkten avsedda tilläggsåtgärder som valts år 2007 eller 2008, om jordbrukaren har haft sådana trädesrättigheter som avses i artikel 53 i förordningen om gårdsstöd från år 2003 och inom stödregion A eller B har valt tre eller fyra tilläggsåtgärder eller inom stödregion C två tilläggsåtgärder. Om en tilläggsåtgärd frångås, ska jordbrukaren betala tillbaka det stöd som har betalats för den. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 8 punkten ska frångås och det stöd som erhållits betalas tillbaka, om jordbrukaren ingår ett avtal som avses i 54 b §. Denna tilläggsåtgärd kan dock inte frångås, om den är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren valt inom stödområde A eller B.


39 §
Avtalstyper

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan ingå följande avtal med jordbrukare:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) följande behandlingsmetoder för avrinningsvatten:

a) reglerbar dränering,

b) reglerbar underbevattning,

c) återanvändning av avrinningsvatten,

5) ekologisk produktion,

6) ekologisk husdjursproduktion,

7) skötsel av vårdbiotoper,

8) främjande av naturens och landskapets mångfald,

9) uppfödning av lantraser,

10) odling av ursprungssorter,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

40 §
Anläggning och skötsel av skyddszon

I stödregion C kan avtal ingås i fråga om anläggning av skyddszon på ett objekt för vars del giltighetstiden för ett avtal som hänför sig till beslutet om miljöstöd upphör genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen innan avtalsperioden för det avtal som här avses börjar, på ett objekt där ett motsvarande avtal om specialstöd som uppfyller vad som föreskrivs i statsrådets förordning från år 2000 upphör att gälla vid ingången av avtalsperioden för det nya avtal som här avses, eller på ett objekt där behovet av att anlägga en skyddszon har konstaterats i en översiktsplan för skyddszoner eller i motsvarande utredning som syftar till anläggning av sammanhängande skyddszoner vilka berör flera jordbrukare eller i en skyddsplan för ett grundvattenområde. Avtal kan också ingås i fråga om anläggning av skyddszoner på objekt som är belägna på sluttande strandåker eller på ett översvämningsområde eller på objekt som anges i förvaltningsplaner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (2000/60/EG). En jordbrukare som har ansökt om eller har ett avtal enligt 54 c § kan inte ingå avtal enligt denna paragraf i fråga om samma areal.

41 §
Skötsel av mångfunktionell våtmark

Avtal kan ingås endast inom sådana områden där åkrarna utgör mer än 20 procent av avrinningsområdet för ett vattendrag eller utfallsdike. Avtal kan ingås bara i avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken eller Bottenviken samt i avrinningsområdena för sådana sjöar där det genom avtalet är möjligt att avsevärt minska den vattendragsbelastning som jordbruket står för och att öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt att främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen. Avtal kan ingås också för objekt som har anlagts med hjälp av stöd för icke-produktiva investeringar som avses i axel 2-lagen och för objekt för vilkas del giltighetstiden för ett avtal som hänför sig till beslutet om miljöstöd upphör genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen innan avtalsperioden för det avtal som här avses börjar, eller för objekt för vilkas del ett motsvarande i statsrådets förordning från år 2000 avsett avtal om specialstöd upphör att gälla vid ingången av avtalsperioden för det nya avtal som avses här.

44 §
Ekologisk produktion och förutsättningar som gäller jordbrukaren

Ingåendet av avtal som avses i 45 och 46 § förutsätter att jordbrukaren har godkänts att omfattas av det kontrollsystem som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008). Ansökan om anslutning till kontrollsystemet ska göras senast den sista dagen för ansökan om arealstöd det år då avtalet söks. Senast den 15 september det första avtalsåret ska närings-, trafik- och miljöcentralen ha verkställt en inledande kontroll som är förenlig med kontrollsystemet på jordbrukarens gårdsbruksenhet och jordbrukaren ska ha godkänts att omfattas av kontrollsystemet. Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet för åkerbrukets och växthusproduktionens del. Är det fråga om ett avtal som avses i 46 §, förutsätter ingåendet av avtalet dessutom att jordbrukaren har godkänts för kontrollsystemet beträffande ett djurslag som nämns i 46 § 5 mom. Produktionsinriktningen kan under avtalsperioden bytas från en inriktning inom djurproduktionen till en annan eller från en inriktning inom djurproduktion till växtproduktion i enlighet med vad som föreskrivs i 47 §. Också vid byte av produktionsinriktningen ska kontrollsystemet omfatta den produktionsinriktning som avses bli genomförd. Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet under hela avtalsperioden.

Ingåendet av avtal som avses i 45 och 46 § förutsätter att jordbrukaren eller den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel har genomgått en minst fem dagar lång grundkurs i ekologisk odling eller motsvarande utbildning kring bedrivande av ekologisk jordbruksproduktion. Är det fråga om jordbruk som bedrivs i form av en sammanslutning, ska den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla utbildningskravet. Intyg över att utbildningskravet uppfylls ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen senast den sista dagen för ansökan om arealstöd det år då avtalet söks. Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal som avses i 25 eller 25 a § i statsrådets förordning från år 2000, förutsätts inget intyg.


46 §
Ekologisk husdjursproduktion

Om jordbrukaren har ett gällande avtal som avses i 25 § i statsrådets förordning från år 2000 eller i 45 § i denna förordning, ska närings-, trafik- och miljöcentralen besluta att giltighetstiden för det upphör innan avtalet om ekologisk husdjursproduktion ingås. Upphörandet av giltighetstiden för avtalet i fråga inverkar inte på utbetalda specialstöd.

47 §
Ekologisk produktion samt ekologisk husdjursproduktion och förändringar i förhållandena

Om gårdsbruksenhetens genomsnittliga antal djurenheter i fråga om de djurslag som berättigar till specialstöd för ekologisk produktion minskar så att det understiger en djurenhet eller om jordbrukaren lägger ned husdjursproduktionen beträffande de djur som berättigar till specialstöd för ekologisk produktion, ska ett avtal som avses i 46 § genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen ändras till ett avtal som avses i 45 §. I beslutet om ändring förblir avtalsperioden densamma som i det tidigare avtalet. Till följd av avtalsändringen betalas specialstöd endast för växtproduktion under den återstående avtalsperioden. Jordbrukaren ska återbetala specialstöd som har betalts ut på basis av ekologisk husdjursproduktion. Om nedläggningen av den ekologiska husdjursproduktionen sker av en orsak som avses i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen, behöver specialstödet inte återbetalas.


50 §
Små vårdbiotoper

Om en liten vårdbiotop som omfattar 5―30 ar önskas utgöra avtalsområde för ett avtal enligt 49 §, kan den godkännas som avtalsområde bara om den i de rapporter över traditionella landskap som de regionala miljöcentralerna publicerat 1996-2001 har fastställts vara en vårdbiotop som är nationellt, regionalt eller lokalt värdefull eller närings-, trafik- och miljöcentralen har konstaterat att den uppvisar motsvarande värden, eller om den är en vårdbiotop som ingår i nätverket Natura-2000.

53 §
Allmänna villkor för avtal om uppfödning av lantraser

Jordbrukaren ska före avtalsperiodens utgång lämna in en utredning till närings-, trafik- och miljöcentralen om att de djur som avtalet omfattar har använts till fortplantning av rasen i fråga. Om ett djur dör eller utmönstras under avtalsperioden, ska det utan dröjsmål ersättas med ett annat djur som uppfyller stödvillkoren. Djur som inte förmår producera avkomma ska också ersättas. Antalet djur som avtalet omfattar får minska under avtalsperioden bara, om

1) orsaken är en i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen avsedd omständighet,

2) det vore omöjligt eller med avseende på produktionen oskäligt att hålla antalet konstant; antalet får dock inte minska så att det understiger det föreskrivna minimiantalet djur.


54 c §
Långvarig vallodling på torvåkrar

Ett sådant avtal kan inte ingås som enligt ansökan ska börja gälla den 1 maj, om det på den areal som avses i ansökan om avtal har odlats rörflen under året innan avtalet ingås. Om ett avtal enligt ansökan ska börja gälla den 1 oktober, kan det inte ingås om det på den areal som avses i ansökan om avtal har odlats rörflen under året i fråga. En jordbrukare som har ansökt om eller har ett avtal som avses i 40 § kan inte ingå avtal som avses i denna paragraf i fråga om samma areal.

56 §
Minimimängder i fråga om arealer, djurenheter och djur

Avtal kan ingås när arealen eller antalet djurenheter eller djurantalet är minst följande:

Avtal Minimimängder
Areal (ha)/djurenheter (de) eller djur (st.)
Åkerodling på grundvattenområden 1,00 (ha)
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dränering 1,00 (ha)
- reglerbar underbevattning 1,00 (ha)
- återanvändning av avrinningsvatten 1,00 (ha)
Ekologisk produktion 3,00 (ha)
Ekologisk husdjursproduktion, åkerareal 3,00 (ha)
Ekologisk trädgårdsodling 0,80 (ha)
Uppfödning av lantraser
- får/getter 0,45 (de)
- nötkreatur 0,6 (de)
- hästar 1 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
Odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen 0,30 (ha)
Placering av flytgödsel i åker 2,00 (ha)
Långvarig vallodling på torvåkrar 1,50 (ha)
57 §
Sökande som inte förbundit sig vid miljöstödet

Avtal som avses i 41, 49 och 51 § kan ingås med en registrerad förening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen. Ingåendet av avtal förutsätter att de åtgärder som ingår i avtalet stöder uppnåendet av målen för den lokala plan för utveckling av landsbygden som avses i 6 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) inom vars tillämpningsområde avtalsområdet är beläget. Vidare förutsätts att det med avseende på planen är ändamålsenligt att avtalet ingås. Ingåendet av avtalet förutsätter inte en gällande miljöstödsförbindelse.

Innan avtal som avses i 1 mom. ingås ska närings-, trafik- och miljöcentralen begära utlåtande om ingåendet av avtalet av en lokal aktionsgrupp som avses i 3 § i axel 2-lagen.

58 §
Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsbidrag och miljöstöd

Betalningen av kompensationsbidrag och miljöstöd förutsätter att skörd har bärgats på den åkerareal som är föremål för stödet eller att åkerarealen har skötts så som föreskrivs i 59―61 §. Odlingen och skötseln av åkerarealen ska uppfylla kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009).


61 §
Miljöstöd och skötta åkerarealer

För en naturvårdsåker som har anlagts på icke odlad åkerareal som sköts betalas stöd för basåtgärder inom miljöstödet i enlighet med 69 §. Stödet betalas för högst 15 procent av en gårdsbruksenhets sammanlagda årliga stödberättigande åkerareal. En åkerareal som har anmälts som naturvårdsåker men som utgör mer än 15 procent av ovan nämnda sammanlagda åkerareal anses som grönträda. Stöd för naturvårdsåkrar betalas inte för åkrar med sedvanlig odling av vall, gräs eller energigrödor eller för permanent betesmark. Stöd betalas inte heller för annan areal som omfattas av specialstöd än sådan åkerareal som avses i 45 och 46 §.


63 §
Allmänna förutsättningar för betalning av specialstöd

Den årliga areal som är berättigad till specialstöd konstateras utgående från uppgifterna i ansökan om arealstöd, uppgifterna i en anmälan som eventuellt förutsätts vid ansökan om utbetalning i fråga om ett avtal och kontrolluppgifterna i fråga om gårdsbruksenheter som närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar. Specialstöd kan betalas tidigast den 31 augusti årligen efter det att en eventuell kontroll av gårdsbruksenheten har slutförts och villkoren i avtalet har iakttagits.

Om jordbrukaren har tagit i bruk ny digitaliserad areal genom sin ansökan om arealstöd, anses det att jordbrukaren samtidigt har godkänt användningen av den nya arealen också vid utbetalningen av specialstöd som hänför sig till avtalet. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan betala specialstödet för året i fråga på basis av den godkända digitaliserade arealen, dock med beaktande av vad som bestäms i 23 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska härvid i samband med utbetalningen av specialstöd fastställa avtalet i korrigerad form med anledning av digitaliseringen och sända det korrigerade avtalet till jordbrukaren.


67 §
Betalning av specialstöd för uppfödning av lantraser

Specialstöd för djur som ska anmälas skriftligen till närings-, trafik- och miljöcentralen kan betalas, om de anmälda djurens djuridentifikationer är desamma som de i avtalet fastställda djuridentifikationerna för de djur som avtalet omfattar.

71 §
Beloppen av specialstöd

Till en jordbrukare eller annan stödtagare som har ingått avtal betalas årligen i specialstöd per hektar åker eller annat område eller per djurenhet som avtalet omfattar eller, i fråga om hönor, per gårdsbruksenhet högst följande belopp:

Avtal Euro
Anläggning och skötsel av skyddszon
högst 450/ha i stödregionerna A och B, högst 350/ha i stödregion C
Skötsel av mångfunktionell våtmark högst 450/ha
Åkerodling på grundvattenområden högst 156/ha
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dränering högst 54/ha
- reglerbar underbevattning högst 108/ha
- återanvändning av avrinningsvatten högst 140/ha
Ekologisk produktion 141/ha
Ekologisk husdjursproduktion 126/ha
Skötsel av vårdbiotoper högst 450/ha
- värdefulla små objekt på 5―30 ar 200/object
Främjande av naturens och landskapets mångfald högst 450/ha
Uppfödning av lantraser
- får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår 270/de
- öst- och nordfinsk boskap 500/de
- västfinsk boskap 270/de
- finska hästar 270/de
- finska lantrasgetter 270/de
- hönor och tuppar av lantras
- 20―39 hönor och tuppar 100/gårdsbruksenhet
- 40―59 hönor och tuppar 150/gårdsbruksenhet
- minst 60 hönor och tuppar 250/gårdsbruksenhet
Odling av ursprungssorter 450/ha
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen högst 347/ha
Placering av flytgödsel i åker 56/ha
Långvarig vallodling på torvåkrar
- husdjurslägenheter där det sammanlagt föds upp mer än 2 djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter 68/ha
- övriga husdjurslägenheter och växtodlingslägenheter 114/ha

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På ansökningar om avtal som har lämnats in innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas 71 § i dess ordalydelse vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 januari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 2

Godtagbara maximikostnader i avtal
I kostnaderna ingår inte mervärdesskatt moms 0 %
Uppgörande av en plan 320 €/plan
- krävande vårdbiotop- och mångfaldsobjekt 420 €/plan
Områdets storlek och det planeringsbehov som följer av mångfalden ska beaktas när planeringskostnaden bedöms. En högre planeringskostnad kan godkännas t.ex. på grundval av områdets storlek och mångfald samt krävande betesrotation.
Förande av skötseldagbok 4―8 h/år 24,6 €/h
Fodrets värde beaktas som nytta som minskar kostnaderna.
Transaktionskostnaden är 20 % av de godtagbara kostnaderna och det inkomst- och stödbortfall från vilka den nytta som fås genom objektet har dragits av.
Transaktionskostnad = 20 x (kostnader + inkomstbortfall + stödbortfall - nytta):100
1. Avtal om anläggning och skötsel av skyddszon
Anläggning sammanlagt 136 €/ha/avtalsperiod
- Vallfrökostnad 51 €/ha
- Bearbetning 37 €/ha
- Sådd 48 €/ha
Skötsel
- Slåtter med traktordriven slåttermaskin 45 €/ha
- Bärgning (vändning, balning och transport) 198 €/ha
- Förhindrande av ogrässpridning 32 €/ha
Om skyddszonen sköts genom betesgång, används samma kostnader för betesgång som anges i punkt 7. Skötsel av vårdbiotop.
Som kostnader kan beaktas också kostnaderna för plantering och skötsel av busk- eller trädgrupper.
Inkomstbortfall vid odling av stråsäd och oljeväxter
- stödregionerna A och B 122 €/ha
- stödregion C 107 €/ha
Om skyddszonen anläggs på en åker som använts till odling av specialväxter (t.ex. potatis, sockerbeta, frilandsgrönsaker, andra trädgårdsväxter), kan högre inkomstbortfall godkännas.
Som inkomstbortfall kan beaktas också eventuellt bortfall av stöd.
Riktgivande tal för fodrets värde anges i punkt 7.
2. Avtal om skötsel av mångfunktionell våtmark
Kostnader för uppsikt över konstruktionernas skick och mängden slam som uppkommit 65 €/ha
Slåtter av växtligheten på våtmarken och det omgivande skyddsområdet
- Slåtter med traktordriven slåttermaskin 45 €/ha/42 €/h
Nyttan av slåtteravfallet 0―40 €/ha
Transport av slåtteravfallet 70 €/ha/70 €/h
Avlägsnande av slam från våtmarken och dikesmynningar
- Arbetsdebitering för traktorgrävmaskin eller lätt schaktmaskin 233 €/ha /38,9 €/h
- Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 137 €/ha/126 €/h
Avlägsnande av växtlighet från våtmarkens vattenområde och botten (en gång per 10 år)
- Arbetsdebitering för grävmaskin på band 600 €/ha /53 €/h
- Bortförsel av växtlighet 98 €/ha /46 €/h
Som kostnad kan beaktas också kostnaderna för skötsel av busk- och trädgrupper eller vattenväxter som planterats på avtalsområdet och för iståndsättning av dammkonstruktioner.
Manuellt arbete 16 €/h
Inkomstbortfall
- stödregionerna A och B 122 €/ha
- stödregion C 107 €/ha
Som inkomstbortfall kan beaktas också eventuellt bortfall av stöd.
3. Avtal om åkerodling på grundvattenområden
Kvävegivan högst 60 % av basåtgärdsnivån (vid odling av korn) 54 €/ha
Kvävegivan högst 60 % av basåtgärdsnivån (vid odling av ensilage) 96 €/ha
Vägt inkomstbortfall (korn 60 %, ensilage 40 %) 71 €/ha
Inkomstbortfall vid minskad användning av växtskyddsmedel (vid odling av korn) 22 €/ha
Inkomstbortfall vid minskad användning av växtskyddsmedel
(vid odling av ensilage) 65 €/ha
Vägt inkomstbortfall (korn 60 %, ensilage 40 %) 39 €/ha Om avtalsområdet anläggs på åker där det har odlats specialväxter (t.ex. potatis, sockerbetor, frilandsgrönsaker, andra trädgårdsväxter), kan högre inkomstbortfall godkännas.
På avtalsområdet tillåts endast reducerad höstbearbetning 20 €/ha
Avtalsområdet har ett växttäcke på vintern 20 €/ha
4. Avtal om reglerbar dränering
Planering 20 €/ha
Skötsel av reglerbrunn (10 h per år) och av reglering för granskningsröret för grundvatten 107 €/ha
Nytta i form av skördeökning (merskörden 5 %)
- Vid odling av foderkorn 21 €/ha
- Vid odling av potatis 170 €/ha
- Genomsnittlig nytta (korn 3 år, potatis 2 år) 81 €/ha
5. Avtal om reglerbar underbevattning
Planering 20 €/ha
Pumpning 50 €/ha
Uppföljning och skötsel av regleringen 107 €/ha
Uppföljning och skötsel av underbevattning 80 €/ha
Nytta i form av skördeökning (merskörden 10 %)
- Vid odling av foderkorn 41 €/ha
- Vid odling av potatis 341 €/ha
- Genomsnittlig nytta (korn 3 år, potatis 2 år) 161 €/ha
6. Avtal om återanvändning av avrinningsvatten
Planering 20 €/ha
Pumpning 50 €/ha
Nytta i form av skördeökning (merskörden 10 %)
- Vid odling av foderkorn 41 €/ha
- Vid odling av potatis 341 €/ha
- Genomsnittlig nytta (korn 3 år, potatis 2 år) 161 €/ha
Uppföljning och skötsel av reglering 202 €/ha
7. Avtal om skötsel av vårdbiotoper, avtal om främjande av naturens och landskapets mångfald
Traktorarbete inklusive förare 41 €/h
Manuellt arbete 16 €/h
Slåtter och bärgning av växtligheten
Slåtter med traktordriven slåttermaskin
- åkrar 45 €/ha
- vårdbiotoper och andra avtalsområden som inte är åker 90 €/ha
Slåtter med liten slåttermaskin 295 €/ha
Slåtter med röjsåg 21,2 €/h
Kostnaden för liten slåttermaskin eller röjsåg godkänns vid slåtter, om det inte är möjligt att använda den förmånligare metoden på objektet.
Bärgning av slåtteravfall (balning, vändning och transport) 198 €/ha
Röjning
Kostnader per hektar:
Röjning vid restaurering det år då objektet börjar vårdas 421 €/ha
- kan efter det av motiverade skäl godkännas vart femte år
Röjning vid skötsel under andra år, per vårdomgång 98 €/ha
Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall 211 €/ha
Bränning av gallrings-/röjningsavfall 226 €/ha
Transport av röjningsrester 130 €/ha
Timtaxor:
Röjning (röjning eller slåtter som utförs med röjsåg) 21,2 €/h
Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand och bränning av det 16 €/h
Maskinell hopsamling 38,9 €/h
Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn 40 €/h
Kostnaderna för röjning och bortförsel av slåtteravfall kan godkännas som kostnader bara i fråga om den del av objektet som inte ger försäljningsdugligt virke.
Som kostnadsbas kan godkännas en hektar- eller timbaserad kostnad enligt vårdobjektets storlek och kravet på vården.
Inhägnande
- Nötkreatur: elstängsel (2 trådar, stolpar mm., inte arbetet) 1,50 €/m
- Elstängselaggregat 220― 480 €/aggregat
- Krävande objekt (t.ex. steniga, bergiga eller våta/sanka objekt) + 20 % på stängsel- kostnaderna
- Får: fårnät 3 €/m
- Gärdsgård 17―25 €/m
Gärdsgård kan godkännas bara i fråga om objekt som är viktiga i landskapshänseende.
Granskning och reparation av stängslet 20 % av byggnadskostnaderna/år
Transport av djur
Egen bil/traktor och transportvagn (arbetstid 4 h x 2 pers., lastning, lossning, transport) 130 €/gång
Djurtransportbil (lastning, lossning osv. utgångstaxa) 200 €/gång
Utöver det ovan nämnda: km-ersättningar
- egen bil/traktor och transportvagn 0,54 €/km
- djurtransportbil 1―1,5 €/km
Vid transport som sker vattenledes kan en högre kostnad godkännas.
Extra kostnad för uppsikt över djur 75 €/ha
- en högre extra kostnad kan av motiverat skäl godkännas för objekt som ligger långt från gårdsbruksenhetens driftcentrum eller i svårframkomlig terräng eller på en ö eller holme.
Extra kostnad för vattning av djur 50 €/ha
- en högre extra kostnad kan av motiverat skäl godkännas för objekt som ligger långt från gårdsbruksenhetens driftcentrum eller i svårframkomlig terräng eller på en ö eller holme.
Utsädeskostnader för växtblandningar för ängar prästkrage, klintarter, vitblära, gulmåra och gulsporre (200―400 g/ha) 60―120 €/ha
+ ven eller fårsvingel (5―10 kg/ha) 6 €/kg
Fodrets värde, när fodret bärgas eller djur går på bete på området. Beaktas inte om fodret inte ger någon nytta, dvs. om det gäller hyrda avtalsområden, hyrda djur eller fodret inte säljs.
- Övergödd äng (Södra eller Mellersta Finland) 160―300 €/ha/år
- Äng med låg avkastning (Mellersta eller Norra Finland) 80―160 €/ha/år
- Torr äng 15―50 €/ha/år
- Strandäng 100―200 €/ha/år
- Skogsbete med god avkastning (400 &§8211; 600 fe/ha/år) 60―90 €/ha/år
- Skogsbete med låg avkastning (0-200 fe/ha/år) 0―10 €/ha/år
Från fodrets värde avdras inkomstbortfall på grund av sämre tillväxt hos djur på objekt med vårdbiotoper och biologisk mångfald under betesperioden för nötkreatur 40 €/ha
Utan vederlag utfört arbete
- manuellt arbete 10 €/h
- traktor/annan motsvarande arbetsmaskin 30 €/h
8. Avtal om effektiviserad minskning av näringsbelastningen
Uppgörande av odlingsplan 125 €/st.
Kostnader för markkartering
- Extra kostnad för arbetet jämfört med basåtgärderna 0,5 €/ha/år
- Extra kostnad för karteringen jämfört med basåtgärderna 5,3 €/ha/år eller kostnad för karteringen 57 €/st.
Förluster av täckningsbidrag&§8211; Hö 522 €/ha/år
- Ensilagevall 817 €/ha/år
- Korn 706 €/ha/år
- Havre 695 €/ha/år
- Vete 551 €/ha/år
- Rybs 408 €/ha/år
Nyttan som fås av skörden (dras av från stödet)
- Hö 365 €/ha/år
- Ensilagevall 283 €/ha/år
Som inkomstbortfall kan beaktas också eventuellt bortfall av stöd.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.