1829/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i markanvändnings- och byggförordningen av den 10 september 1999 (895/1999) 2 § 2 mom., 6 § 3 mom., 7 § 3 mom. 1 punkten, 11 § 3 mom., 13 § 1 punkten, 18 § 4 mom., 20 § 3 punkten, 26 § 4 mom., 28 § 2 punkten, 31 §, 35 §, rubriken för 60 § och i 1 mom. det inledande stycket samt 2-3 mom., 67 §, 69 §, 85 § 3 mom., 88 §, 94 § 1 mom., 95 §, 96 § och 99 § som följer:


2 §
Uppföljning av områdesanvändningen

Närings-, trafik- och miljöcentralen främjar och styr ordnandet av uppföljningen av områdesanvändningens och den byggda miljöns tillstånd och utveckling inom sitt verksamhetsområde samt svarar för sin del för ordnandet av nödvändig uppföljning.


6 §
Utarbetande av byggnadsordningen

Utlåtande om förslaget till byggnadsordning skall begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen, förbundet på landskapsnivå och den kommun vars område påverkas av byggnadsordningen när det gäller områdesanvändningen eller bebyggandet av området.


7 §
Beredning av riksomfattande mål för områdesanvändningen

Utlåtande om förslaget till riksomfattande mål för områdesanvändningen skall begäras av

1) de ministerier, närings-, trafik- och miljöcentraler, förbund på landskapsnivå och andra myndigheter som saken berör,


11 §
Myndigheternas samråd

Till samråd kallas närings-, trafik- och miljöcentralen och andra myndigheter vars verksamhetsområde saken kan gälla. Över samrådet upprättas en promemoria, av vilken framgår de centrala frågor och ställningstaganden som varit aktuella vid samrådet.

13 §
Utlåtanden om planförslaget

Utlåtande om förslaget till landskapsplan skall begäras av

1) närings-, trafik- och miljöcentralen,


18 §
Myndigheternas samråd

Kommunen skall komma överens med närings-, trafik- och miljöcentralen om anordnande av samråd och ge in det material som behövs för samrådet.


20 §
Utlåtanden om planförslaget

Utlåtande om förslaget till generalplan skall begäras av


3) enligt behov närings-, trafik- och miljöcentralen samt andra myndigheter och sammanslutningar som är centrala med avseende på generalplanen.

26 §
Myndigheternas samråd

Kommunen skall komma överens med närings-, trafik- och miljöcentralen om anordnande av samråd och ge in det material som behövs för samrådet.


28 §
Utlåtanden om planförslaget

Utlåtande om förslaget till detaljplan skall begäras av


2) närings-, trafik- och miljöcentralen, om planen kan gälla de riksomfattande målen för områdesanvändningen, ett område eller ett objekt av betydelse för naturvården eller byggnadsskyddet eller ett område som i landskapsplanen har reserverats som rekreations- eller skyddsområde,


31 §
Samråd om programmet för deltagande och bedömning

När närings-, trafik- och miljöcentralen har beslutat att anordna samråd enligt 64 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen och meddelat kommunen detta, sänder kommunen det material som behövs för samrådet till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen upprättar en promemoria över samrådet, varav framgår vad de som deltagit i samrådet anser om behoven av kompletteringar i programmet för deltagande och bedömning samt slutresultatet av samrådet. Promemorian skall utan dröjsmål sändas till dem som kallats till samrådet.

35 §
Myndigheternas samråd om stranddetaljplan

Markägaren och den som utarbetat planen kallas till ett sådant samråd mellan myndigheter som avses i 26 §, om markägaren ser till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Markägaren skall tillställa närings-, trafik- och miljöcentralen det material som behövs för samrådet.

60 §
Utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen

Beträffande ansökan om bygglov skall närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande inhämtas med stöd av 133 § 3 mom. markanvändnings- och bygglagen, om bygglov söks för ett område som ingår i


Utlåtande behövs dock inte, om byggandet grundar sig på ett undantagsbeslut av närings-, trafik- och miljöcentralen eller ett undantagsbeslut av kommunen i det fall att närings-, trafik- och miljöcentralen har gett utlåtande om den ansökan som beslutet avser. Med stöd av 1 mom. 4 punkten behövs utlåtande inte heller, om en generalplan med rättsverkningar eller en detaljplan är i kraft på området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall ge sitt utlåtande inom tre månader.

67 §
Information om rivningsplaner

Om rivning av en byggnad eller en del av en byggnad kan innebära att en historiskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad eller stadsbild eller byggd miljö förstörs, skall kommunens byggnadstillsynsmyndighet inom 14 dagar efter det att den fått rivningsanmälan eller en ansökan om sådant bygglov som leder till rivning av en byggnad, underrätta kommunstyrelsen och närings-, trafik- och miljöcentralen om det.

69 §
Information till närings-, trafik- och miljöcentralen

Kommunen skall underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder så snart lovet eller tillståndet har beviljats. Till underrättelsen skall fogas tillståndsbeslutet samt en omgivningskarta som visar var området eller byggnaden ligger.

85 §
Ansökan om undantag

Ansökningar om undantag skall ges in till kommunen. Om behandlingen av undantaget enligt 171 § markanvändnings- och bygglagen ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen, skall kommunen sända ansökan dit tillsammans med sitt eget utlåtande.

88 §
Delgivning av undantagsbeslut

Kommunen skall utan dröjsmål delge närings-, trafik- och miljöcentralen ett undantagsbeslut sedan beslutet fattats. Till beslutet skall fogas en situationsplan över det område beslutet gäller och en omgivningskarta eller någon annan karta av vilken tillräckligt tydligt framgår hur området är bebyggt eller kommer att bebyggas.

94 §
Information om beslut om godkännande

Kommunen skall utan dröjsmål delge närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut om godkännande av generalplanen, detaljplanen eller byggnadsordningen samt en plankarta och en planbeskrivning samt byggnadsordningen. Dessutom skall en kopia av ingivna utlåtanden och anmärkningar ges, om inte en tillräcklig redogörelse för dem ingår i beslutet om godkännande.


95 §
Delgivning av plan och byggnadsordning

Ett förbund på landskapsnivå skall sända den fastställda landskapsplanen till de ministerier som saken berör samt till närings-, trafik- och miljöcentralen, lantmäteribyrån, förbunden på landskapsnivå för områden som gränsar till landskapsplaneområdet, kommunerna och byggnadstillsynsmyndigheterna i landskapsplaneområdet samt enligt behov till andra myndigheter.

Kommunen skall sända en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning som trätt i kraft till lantmäteribyrån, förbundet på landskapsnivå, kommunens byggnadstillsynsmyndighet, grannkommunerna till planområdet samt enligt behov till andra myndigheter. Meddelande om planens och byggnadsordningens ikraftträdande skall sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

96 §
Myndigheternas rätt att få upplysningar

De upplysningar som miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt 205 § markanvändnings- och bygglagen har rätt att få är dels sådana upplysningar om områdesanvändningens och den byggda miljöns tillstånd och utveckling, om planläggnings- och tillståndsläget och om organiseringen av förvaltningen och om förvaltningens åtgärder som ministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna behöver för att kunna följa områdesanvändningen och den byggda miljön dels sådana handlingar som i det enskilda fallet behövs för tillsyn och andra myndighetsuppgifter. Angående avgifter för prestationer som gäller uppgifter ur fastighetsregistret samt lantmäteriverkets flygbilder och kartor gäller vad som bestäms särskilt.

99 §
Miljökonsekvenser som överskrider statsgränserna

Om en plan som är under beredning sannolikt har sådana konsekvenser som avses i 199 § markanvändnings- och bygglagen, skall det förbund på landskapsnivå eller den kommun som utarbetar planen underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om att planläggningen har inletts. Till meddelandet skall fogas det program för deltagande och bedömning som gäller planen och andra uppgifter som behövs för att man skall kunna bedömas om samarbete med en annan stat skall inledas i ärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall utan dröjsmål sända programmet för deltagande och bedömning, sitt eget utlåtande och andra nödvändiga uppgifter till miljöministeriet, som skall underrätta den andra staten om dessa. Miljöministeriet sänder en underrättelse till en annan stat till utrikesministeriet för kännedom.

Miljöministeriet eller den närings-, trafik- och miljöcentral som ministeriet bestämmer skall bereda myndigheterna i en stat som är part i ett sådant avtal som avses i 199 § markanvändnings- och bygglagen samt fysiska personer och sammanslutningar tillfälle att delta i de förfaranden för deltagande och växelverkan som gäller utarbetandet av planen. Det förbund på landskapsnivå eller den kommun som utarbetar planen skall lämna miljöministeriet eller den närings-, trafik- och miljöcentral som ministeriet bestämmer nödvändiga uppgifter om utredningar som utförts för att konsekvenserna av planen skall kunna bedömas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.