1753/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 29 kap. 2 § som följer:

29 kap.

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

2 §
Behöriga domstolar

Utan hinder av vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag också prövas av tingsrätten på bolagets hemort.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

2) från Lahtis tingsrätt till Päijänne-Tavastlands tingsrätt,

3) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands tingsrätt,

4) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

5) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.