1744/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 7 a och 9 § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 a § i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940), sådan paragrafen lyder i lagarna 1392/1995 och 909/2001, ett nytt 3 mom. och till 9 §, sådan den lyder i nämnda lag 1392/1995 och i lagarna 520/1959, 463/1984 och 1144/2005, ett nytt 5 mom som följer:

7 a §

Utan hinder av 1 och 2 mom. ska arvskatt betalas på hela beloppet av försäkringsersättning enligt en dödsfallsförsäkring som är ansluten till en frivillig individuell pensionsförsäkring upp till pensionsförsäkringens sparsumma. På den del av försäkringsersättningen som överstiger sparsumman tillämpas bestämmelserna i 2 mom.

9 §

Från den egendom som tillfaller dödsboet eller den skattskyldige avdras skatten på den försäkringsersättning eller de sparmedel enligt ett lånsiktigt sparavtal som räknas som inkomst enligt 36 § 2 mom eller 34 a § 7 mom. i inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på försäkringsersättningar för dödsfall som har inträffat den dag lagen trädde i kraft eller därefter.

RP 158/2009
FiUB 40/2009
RSv 222/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.