1699/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 februari 2006 om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (145/2006) 2―4 §, sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i förordning 1150/2006 och 1251/2007 samt 3 och 4 § delvis ändrade i sistnämnda förordning, som följer:

2 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen för tre år i sänder.

Delegationen har högst 30 medlemmar.

Statsrådet utser högst 17 av medlemmarna för delegationens mandatperiod bland personer som föreslagits av finansministeriet och högst 13 bland personer som föreslagits av Finlands Kommunförbund.

Statsrådet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för delegationen för dess mandatperiod.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem avgår under mandatperioden utser finansministeriet i hans eller hennes ställe en ny person för den återstående mandatperioden.

3 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) främja förnyandet av verksamhetssätten och tjänsteproduktionssätten inom den offentliga förvaltningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i syfte att säkerställa tillgången på de offentliga tjänsterna samt effektiviteten av och kvaliteten hos dem i hela landet,

2) fungera som ledningsgrupp för finansministeriets program för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) under programmets verksamhetsperiod,

3) vid behov fungera som styrgrupp för den övriga beredningen inom finansministeriet av uppgifter som hänför sig till utvecklandet av elektronisk ärendehantering och informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och till beredningen av det nätverksbaserade samarbetet kring informationsförvaltning i kommunerna,

4) utfärda rekommendationer för den offentliga förvaltningen (JHS) om informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,

5) främja samarbetet mellan de organisationer som förvaltar grunddatalagren inom den offentliga förvaltningen samt förbättra kompatibiliteten hos grunddatalagren och informationens tillgänglighet i dessa,

6) delta i beredningen av arrangemang inom stats- och kommunalförvaltningen för samarbete kring informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen och utarbeta förslag gällande arrangemangen,

7) utarbeta förslag till utrednings-, pilot- och utvecklingsprojekt som är viktiga vid utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik och för utvecklingen av den offentliga informationsförvaltningen,

8) främja datasäkerheten och dataskyddet samt god informationshantering i fråga om den offentliga förvaltningens verksamhetssätt,

9) följa den finansiering av informationsförvaltningsprojekt som de olika ministerierna anvisar och som styr kommunernas verksamhet och utarbeta förslag gällande finansieringen,

10) årligen göra upp en verksamhetsplan för skötseln av de uppgifter som avses i punkterna 1-9,

11) fullgöra andra av finansministeriet eller delegationen förelagda uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde.

4 §
Organiseringen av delegationens verksamhet

Delegationen kan tillsätta behövliga sektioner. Delegationen kan även ge en sektion i uppdrag att göra framställningar och avge utlåtanden samt att utföra andra av delegationens uppgifter på dess vägnar.

Permanenta sektioner vid delegationen är JHS-sektionen och sektionen för grunddatalager.

Beredningen och genomförandet av ärenden som gäller delegationen och dess uppgifter sker vid finansministeriet på det sätt som närmare fastställs i ministeriets arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Utvecklingsdirektör
Marko Puttonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.