1574/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974) 5 och 6 §,

sådana de lyder, 5 § i lag 1407/2004 och 6 § delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

5 §

Miljöministeriet svarar för den högsta ledningen och övervakningen av bekämpningen av oljeskador som avses i denna lag. Finlands miljöcentral styr och övervakar det allmänna organiserandet och utvecklandet av bekämpningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar organiserandet av bekämpningen av oljeskador och deltar vid behov själv i bekämpningen.

Det lokala räddningsväsendet ska inom sitt område handha bekämpningen av oljeskador. Det lokala räddningsväsendet kan komma överens om hur bekämpningen ska ordnas i samråd med de i 4 § 2 mom. avsedda oljeupplagrarna. Det lokala räddningsväsendet ska ha en plan för bekämpning av oljeskador om vars innehåll föreskrivs genom förordning av statsrådet. Bekämpningsplanen ska föras till närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse.

De kommunala myndigheterna och verken ska delta i bekämpningen av oljeskador och vid behov ha hand om efterbehandlingen. Den plan för bekämpning av oljeskador som avses i 2 mom. ska ange vilka kommunala myndigheter och verk som deltar i efterbehandlingen.

6 §

I denna lag avsedda oljeskadebekämpningsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralen, den lokala räddningsmyndigheten inom räddningsväsendet och den räddningsledare som leder bekämpningsarbetet.

Andra myndigheter är skyldiga att ge oljeskadebekämpningsmyndigheterna handräckning i de ärenden som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om det tillvägagångssätt som ska tillämpas vid anhållan om och givandet av handräckning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.