1483/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 38―40 §, 44 § 1 mom., 45 § 3 mom., 55, 58, 60, 63 och 65 §, 72 § 2 mom. samt 75 §,

av dem 44 § 1 mom., 45 § 3 mom. samt 55, 58 och 63 § sådana de lyder i lag 1479/2007, 60 § sådan den lyder i lag 425/2007 samt 65 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i nämnda lag 1479/2007, som följer:

38 §
Frivillig skuldsanering i fråga om räntestödslån

Räntestödslån som med stöd av denna lag eller andra författningar eller statsrådsbeslut har beviljats landsbygdsföretag kan frivilligt saneras i enlighet med 36 §.

Reglering av räntan på räntestödslån sänker den ränta som låntagaren betalar. Räntestödets belopp beräknas utgående från en ränta i enlighet med villkoren i skuldebrevet. Skuldsanering kan genomföras, om låntagaren och det kreditinstitut som har beviljat lånet är ense om villkoren för skuldsaneringen och om närings-, trafik- och miljöcentralen har samtyckt till en reglering av räntestödslånen.

39 §
Avtal om skuldsanering

Närings-, trafik- och miljöcentralen samt gäldenären och kreditinstitutet undertecknar tillsammans ett avtal om genomförande av frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån och räntestödslån. Avtalet åsidosätter skuldebrevsvillkoren och villkoren i stödbeslutet.

I fråga om förutsättningarna för, förfarandet vid och uppföljningen av frivillig skuldsanering bestäms vid behov närmare genom förordning av statsrådet.

40 §
Förfallande av frivillig skuldsanering

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bestämma att en frivillig skuldsanering ska förfalla, om

1) gäldenären i samband med ansökan om skuldsanering eller under förfarandet har hemlighållit omständigheter som väsentligen påverkar saneringen eller på väsentliga punkter lämnat felaktiga uppgifter om omständigheterna och gäldenärens förfarande har varit synnerligen klanderbart med tanke på de andra parterna,

2) låntagaren väsentligen utan godtagbar orsak har försummat att iaktta avtalet.

Den frivilliga skuldsaneringen förfaller också när domstolen fastställer ett betalningsprogram för låntagaren enligt lagen om företagssanering eller enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner. När domstolen fastställer programmet ska den beakta de lån och fordringar som ingår i den frivilliga skuldsaneringen enligt de villkor som hade bort iakttas utan den frivilliga skuldsaneringen.

Om det har bestämts att skuldsaneringen förfaller, har borgenären rätt att av gäldenären kräva betalning för sin fordran enligt de villkor som skulle gälla utan skuldsanering. Gäldenären ska dock inte betala dröjsmålsränta till borgenären för den tid skuldsaneringen varat, om inte närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar något annat på grund av orsaken till att skuldsaneringen förfaller.

44 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande låta sina tjänstemän utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande av stöd som avses i denna lag iakttas.


45 §
Erhållande av uppgifter

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran ge Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen sådana uppgifter som behövs för att utreda om den sökande varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket eller en person som dessa bemyndigat de uppgifter som behövs för att konstatera om lånevillkoren samt berörda gemenskapsrättsakter, denna lag samt de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

55 §
Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Beslut om beviljande av stöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat den för detta ändamål.

58 §
Ändringssökande

I Landsbygdsverkets eller en närings-, trafik- och miljöcentrals beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

60 §
Förfarandet vid ändringssökande

I de fall som avses i 58 § kan besvärsskriften tillställas besvärsinstansen eller den närings-, trafik- och miljöcentral vars beslut överklagas. Om ändring söks i ett beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd av denna lag kan besvärsskriften också tillställas Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

63 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden

Landsbygdsverkets samt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om skuldsanering är avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering är avgiftsfria.

65 §
Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som någon annanstans i lag bestäms om användningen av dem, användas för

1) förvärv av mark och annan egendom,

2) skötsel och iståndsättning av förvärvad egendom,

3) gottgörelser, ersättningar och förvaltningsutgifter som lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond medför samt för ersättningar i anslutning till statsborgen och för utgifter som statens borgensansvar medför,

4) understöd som avses i 11 §,

5) beskogning av åker i jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets eller närings-, trafik- och miljöcentralens besittning och behövliga skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker som är i deras besittning, samt för

6) forskning som hänför sig till gårdsbruket och småföretagarverksamheten på landsbygden samt utredningar som gäller dessa.

Medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond får även användas för utredande och utvecklande av verksamhetsbetingelserna för företagarverksamhet som främjar en mångsidigare näringsverksamhet på landsbygden samt för utbildning av småföretagare och sådana som ämnar bli småföretagare. För detta ändamål kan medel även anvisas närings-, trafik- och miljöcentralerna, som kan vidarefördela dem till kommunerna.

Av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond får betalas arvode och ersättning för kostnader i anslutning till det förfarande som avses i 36 och 38 §.

72 §
Skuldsanering i fråga om lån och statens försäljningsprisfordringar som baserar sig på tidigare lagstiftning

Avtal om frivillig skuldsanering undertecknas på statens vägnar av närings-, trafik- och miljöcentralen.


75 §
Sökande av ändring i avgöranden enligt tidigare lagstiftning

När denna lag har trätt i kraft söks ändring i beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen, skogscentralen och landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har fattat i ärenden enligt landsbygdsnäringslagen och enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket så som bestäms i 58―61 § i denna lag i fråga om motsvarande ärenden, utan hinder av vad som tidigare har bestämts om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 38, 39 och 65 § samt 72 § 2 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.