1460/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 och 13 a § i lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 5 § 3 och 5 mom. samt 13 a §, sådana de lyder i lag 303/2006, som följer:

5 §

Inom sitt verksamhetsområde svarar regionförvaltningsverket och länsveterinären, som lyder under det, för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Livsmedelssäkerhetsverket kan förordna länsveterinären och regionförvaltningsverket kommunalveterinären att även utanför sitt tjänsteområde handha en viss uppgift som hör till denna lags verkställighet. Livsmedelssäkerhetsverket kan ålägga även en annan veterinär att i anslutning till en dylik uppgift utföra en verkställande uppgift, såsom avlivning av ett djur, avspärrning av ett område eller någon annan motsvarande uppgift. En sådan annan veterinär som utför en uppgift som Livsmedelssäkerhetsverket ålagt honom eller henne ska vid utförandet av uppgiften iaktta vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På en veterinär tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt vad som i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentligt samfunds och tjänstemans skadeståndsansvar. Administrativa beslut om behövliga åtgärder fattas av den myndighet som svarar för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. I denna paragraf avsedda veterinärer är skyldiga att i uppgifter som ansluter sig till verkställigheten av denna lag följa föreskrifter som utfärdas av Livsmedelssäkerhetsverket.

13 a §

Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket kan förena ett förordnande enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om att en importör ska vidta åtgärder som rör produkter som underkänts vid importinspektion med hot om att de åtgärder som importören försummat att vidta kommer att vidtas på dennes bekostnad. I ärenden som gäller hot om tvångsutförande iakttas i övrigt vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.