1446/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 44 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 44 § 2 mom. i lag 601/2005 och 44 § 3 mom. i lag 479/2003, som följer:

44 §
Ändringssökande

Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett beslut genom besvär hos regionförvaltningsverket så som bestäms i förvaltningsprocesslagen, om beslutet gäller

1) antagning av studerande,

2) en i 20 § föreskriven individuell plan för hur undervisningen ska ordnas,

3) särskilda undervisningsarrangemang enligt 21 §,

4) den studietid som bestäms i 31 § eller när en studerande ska anses ha avgått, samt

5) förlust av studierätten enligt 32 §.

Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. och som har fattats av regionförvaltningsverket söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.