1400/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 43 och 48 § i beredskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beredskapslagen av den 22 juli 1991 (1080/1991) 43 och 48 §, av dem 43 § sådan den lyder i lag 465/2003, som följer:

43 §

En utgivare och en utövare av programverksamhet är skyldig att utan ersättning publicera eller sända statsrådets, ministeriernas, regionförvaltningsverkens, närings-, trafik- och miljöcentralernas och kommunstyrelsernas samt de militära myndigheternas och räddningsmyndigheternas meddelanden om tillämpningen eller iakttagandet av denna lag, vilka snabbt måste nå hela befolkningen eller invånarna inom ett visst område för att syftet med denna lag ska nås. Sådana meddelanden ska utan dröjsmål i oförändrad form publiceras i ifrågavarande periodiska publikation, nätpublikation eller program.

48 §

Ett beslut som statsrådet, ett ministerium eller Finlands Bank har meddelat med stöd av denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Andra beslut som meddelats med stöd av denna lag får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsbeslut ska iakttas omedelbart trots besvär, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

I förvaltningsbeslut av statsrådet som enligt 6 § ska föreläggas riksdagen får ändring inte sökas genom besvär.

I fråga om ändringssökande tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.