1328/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) 1 § 2 mom., 5 § och 8 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas också på sådana ansökningar som Tullstyrelsen eller Trafiksäkerhetsverket behandlar och som avser Tullstyrelsens eller Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden.

5 §
Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgifter som Skatteförvaltningen och Tullverket tar ut fastställs genom förordning av finansministeriet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut fastställs genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 §
Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel inträffat i en avgift som fastställts av Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket kan inom sex månader från avgiftens fastställande yrka ändring hos den myndighet som påfört avgiften. I ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndigheten som påfört avgiften är belägen. Besvärstiden är 30 dagar räknat från det då ändringssökanden har tagit del av beslutet som meddelats med anledning av rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.