1297/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om registrering av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1998 om registrering av fordon (1100/1998) 3 § 1 mom., 6 § 4 och 6 punkten, 7 §, 8 § 1 mom., 10, 11 och 14 § samt 15 § 1 mom.,

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1018/2003, som följer:

3 §
Anordnande av registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket ordnar fordonsregistrering genom att skaffa de tjänster som behövs för verksamheten hos dem som tillhandahåller tjänsterna (avtalsregistrerare) och genom att vid behov sköta uppgifterna själv. Om registreringsverksamhet vid andra myndigheter kan bestämmas särskilt.


6 §
Avtal om registreringsverksamhet

I ett avtal om registreringsverksamhet skall åtminstone avtalas om


4) tillsynen över registreringsuppgifter och andra sätt genom vilka Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att uppgifterna sköts på behörigt sätt,


6) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till avtalsregistreraren och om övriga villkor enligt vilka avtalsregistreraren sköter registreringsverksamheten.

7 §
Registreringsavgift

För avtalsregistrerarens registreringsverksamhet uppbärs till Trafiksäkerhetsverket avgifter som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

8 §
God förvaltning

Avtalsregistreraren ska vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). På en person som är anställd hos avtalsregistreraren och utför registreringar tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen. Avtalsregistrerare och Trafiksäkerhetsverket får sända registreringsintyg som vanlig brevförsändelse.


10 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över avtalsregistrerarens registreringsverksamhet. För tillsynen har verket rätt att företa inspektioner i avtalsregistrerarens lokaler och få uppgifter om handlingar som ansluter sig till registreringsverksamheten.

11 §
Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret som behövs för att tillförlitlighetskraven på avtalsregistreraren och den som utför registreringar ska kunna utredas och övervakas. Uppgifter om brott får som grund för hävande av avtal lämnas till avtalsregistreraren.

14 §
Sökande av rättelse

Rättelse i avtalsregistrerarens beslut om registrering får yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Ett rättelseyrkande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En anvisning om hur ett rättelseyrkande ska framställas ska bifogas beslutet.

15 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver registreringsverksamhet utan avtal med Trafiksäkerhetsverket eller sådan rätt som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller vidtar sådana registreringsåtgärder som nämnda avtal inte berättigar till ska dömas för usurpation av tjänstemannabefogenhet enligt 16 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.