1261/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om temporär ändring av 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) temporärt 2 § 1 mom. och 4 §, sådana de lyder i lag 346/2002, som följer:

2 §
Skattetillägg

Om skatt, som ska betalas på eget initiativ, lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på skatten. Skattetillägget är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sex procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.


4 §
Förseningsränta

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta som är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sex procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Lagen tillämpas på skattetillägg och förseningsränta som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

RP 133/2009
FiUB 39/2009
RSv 208/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.