1223/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 6 § 1 mom. 7 punkten, 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 23 § 1 mom. 4 punkten, 36 och 53 a §, 60 § 2 mom. 1 punkten, i 72 § 2 mom. det inledande stycket, rubriken för 73 §, 83 §, 85 § 3 mom. 6 punkten och 88 § 1 mom.,

av dem 53 a § sådan den lyder i lag 586/2008 samt 85 § 3 mom. 6 punkten och 88 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1151/2007, samt

fogas till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 37 § ett nytt 5 mom., till 73 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 74 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Arbetspension

Med arbetspension avses i denna lag arbets- och familjepensioner enligt följande författningar:


7) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008),


8 §
Bosättningskrav

En i Finland bosatt person har rätt till folkpension, familjepension och barnförhöjning. En förutsättning för familjepension är därutöver att även förmånslåtaren vid sin död bodde i Finland och en förutsättning för barnförhöjning att även barnet bor i Finland.


9 §
Krav på bosättningstid

Kravet på bosättningstid gäller dock inte den vars arbetsoförmåga har inträtt medan han eller hon varit bosatt i Finland och innan han eller hon har fyllt 19 år. Kravet på bosättningstid gäller inte heller den som ansöker om sjukpension och som får handikappbidrag för personer under 16 år när han eller hon fyller 16 år.


23 §
Prioriterade intjänade pensioner och förhöjningar när det gäller folkpension

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas inte som inkomst


4) engångsförhöjning som betalas till arbetspension enligt de lagar som nämns i 6 § 1 mom. i denna lag eller till olycksfallspension enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen eller lagen om olycksfall i militärtjänst,


24 §
Justering av folkpensionen

Utöver de fall som avses i 1 och 2 mom. justeras folkpensionen på grund av pension eller ersättning enligt 22 § som betalas från ett annat land än Finland, om förordningen om social trygghet eller någon annan internationell överenskommelse om social trygghet inte förhindrar att pensionen eller ersättningen beaktas som inkomst. I detta fall justeras folkpensionen senast två år efter det att folkpensionen började eller senast justerades.


36 §
Justering av fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Kompletteringsbeloppet justeras när det gått två år sedan kompletteringsbeloppet började betalas ut eller senast justerades (regelbunden justering).

Kompletteringsbeloppet ska också justeras när

1) de av den efterlevande makens inkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp för den efterlevande maken har stigit med minst 734 euro på ett år jämfört med den med folkpensionsindexet förhöjda årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet har beräknats,

2) de av den efterlevande makens inkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp för den efterlevande maken har sjunkit med minst 367 euro på ett år jämfört med den med folkpensionsindexet förhöjda årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet har beräknats,

3) den efterlevande maken ingår äktenskap efter att ha fyllt 50 år, eller

4) den efterlevande maken inleder ett samboförhållande eller hans eller hennes samboförhållande upphör eller den efterlevande makens äktenskap upplöses.

Om en förändring enligt 2 mom. har inträffat den första dagen i en månad, justeras kompletteringsbeloppet från ingången av den månaden. I annat fall justeras kompletteringsbeloppet från ingången av den månad som följer på förändringen.

37 §
Indragning av fortsättningspension

Fortsättningspensionens kompletteringsbelopp upphör utan särskilt beslut, om utbetalningen av kompletteringsbeloppet avbrutits på grund av 73 § 3 mom. 3 punkten och det inte inom två år från avbrottet framställts krav på att det ska betalas.

53 a §
Betalning av barnförhöjning till Folkpensionsanstalten

Den barnförhöjning som avses i 51 § betalas till Folkpensionsanstalten på dess begäran som ersättning för underhållsstödet för den tid då underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008) betalas till barnet på grund av att pensionstagaren har försummat sin underhållsskyldighet gentemot barnet.

60 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om barnförhöjning

Den som får barnförhöjning skall till Folkpensionsanstalten anmäla

1) adressförändring samt flyttning utomlands och återflyttning till Finland när det gäller barnet eller den som får barnförhöjning,


72 §
Indrivning av pension från arbetspension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar arbetspension driva in pension som denna betalar retroaktivt till den del pensionen motsvarar den folkpension eller det extra fronttillägg som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar arbetspension


73 §
Avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av pension avbryts, om

1) en pensionstagare som är bosatt utomlands inte inom utsatt tid har svarat på den begäran om utredning av pensionstagares förhållanden som sänts till honom eller henne med stöd av 56 § 4 mom.,

2) pensionstagaren inte inom utsatt tid har returnerat den ansökan om justering som sänts till honom eller henne med stöd av 24 § 3 mom., eller

3) den som får ett kompletteringsbelopp inte inom utsatt tid har returnerat den ansökan om justering som sänts till honom eller henne med stöd av 36 § 1 mom.


74 §
Hur länge en förmån betalas

En pension upphör utan särskilt beslut, om pensionen avbrutits med stöd av 65 § 1 mom. eller 73 § 3 mom. 1 eller 2 punkten och det inte inom två år från avbrottet framställts krav på att den ska betalas.

83 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad arbetspension eller ersättning

Om den som får folkpension eller familjepension har beviljats en sådan arbetspension eller ersättning enligt 22 § retroaktivt som ska beaktas som inkomst eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet enligt 84 § eller utan partens samtycke enligt 81 § 2 mom. avgöra ärendet på nytt efter att ha hört den som saken gäller.

85 §
Uppgifter av myndigheter samt pensions- och försäkringsanstalter

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:


6) uppgifter om antalet offentligt noterade aktier separat för varje bolag och aktieserie samt antalet andelar i placeringsfonder separat för varje andel i en placeringsfond enligt

4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005),


88 §
Uppgifter om fängelsestraff

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag ska en enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter ska lämnas om förmånstagare som har börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Uppgifter ska också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Det inledande stycket i 72 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2011.

Lagens 85 § 3 mom. 6 punkt ska tillämpas första gången på uppgifter som fås för skatteåret 2008.

Folkpension som börjat innan denna lag trätt i kraft justeras första gången på basis av 24 § 3 mom. i denna lag efter det att pensionstagaren har returnerat den begäran om utredning eller ansökan om justering som avses i 73 § 3 mom.

Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som betalas när denna lag träder i kraft justeras med stöd av 36 § 1 mom. i denna lag för första gången två år efter lagens ikraftträdande.

RP 235/2009
ShUB 51/2009
RSv 233/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.