1204/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 34 och 70 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 34 § 2 mom. 8 punkten samt 70 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten samt

ändras 70 § 2 mom. 1 punkten som följer:

70 §
Utbetalning av retroaktiv folkpension och barnförhöjning

Det förfarande som anges i 1 mom. tillämpas också, om Folkpensionsanstalten beviljar barnförhöjning retroaktivt för samma tid för vilken förmånstagaren har fått

1) en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och förtjänststöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som har beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 178/2009
GrUU 27/2009
ShUU 20/2009
AjUB 11/2009
RSv 224/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.