1137/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

På föredragning från undervisningsministeriet

ändras i förordningen om yrkesutbildning (811/1998) 10 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 488/2008 och 20 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 19 a § samt till 20 § ett nytt 3 mom., som följer:

10 §
Grunderna för bedömningen inom läroavtalsutbildningen

Vid undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte, vid utbildning som förbereder invandrare för den grundläggande yrkesutbildningen, vid orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen samt vid undervisning i huslig ekonomi kan avvikelse göras från ovannämnda grunder för bedömning enligt vad som bestäms i de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.


19 a §
Orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen

Syftet med den orienterande och förberedande utbildningen före den grundläggande yrkesutbildningen som avses i 3 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning är att ge kunskap och behövliga färdigheter för att den studerande ska söka sig till grundläggande yrkesutbildning. Därtill är syftet med utbildningen att stödja och stärka den studerandes förutsättningar att avlägga yrkesinriktad grundexamen.

Utbildningens omfattning är minst 20 och högst 40 studieveckor.

Utbildningen ska följa de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.

20 §
Undervisning i huslig ekonomi

Undervisning i huslig ekonomi som avses i 3 § 3 mom. lagen om yrkesutbildning kan ordnas som annan utbildning än grundläggande yrkesutbildning vid sidan av utbildningen inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen om inte vederbörande ministerium med stöd av lagens 9 § beslutar annat i den utbildningsuppgift som ges utbildningsanordnaren. Syftet med utbildningen är att ge den studerande praktiska kunskaper och färdigheter i huslig ekonomi och att främja välbefinnandet.


Utbildningen ska följa de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsrådet
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.