587/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av 5 kap. i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 5 kap. 2 och 7 §, 15 § 1 mom., 17 § 1 mom. och 18 § samt

fogas till 5 kap. 14 § ett nytt 3 mom. och till 15 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

2 §
Delägarnas beslutsfattande, behörighet och ordinarie bolagsstämma

På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 5―7 §, 8 § 1―3 mom. samt 9 och 10 § i aktiebolagslagen.

7 §
Röstetal i försäkringsaktiebolag

Var och en får vid ett försäkringsaktiebolags bolagsstämma för egen räkning eller som ombud för någon annan rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Om inte annat bestäms i bolagsordningen, får en aktieägare rösta på olika sätt med olika aktier i ett försäkringsbolag vars aktier i enlighet med värdepappersmarknadslagen är föremål för offentlig handel i Finland eller för motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (börsbolag). I ett sådant bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna begränsningen av ett ombuds rätt att företräda flera aktieägare.

14 §
Stämmokallelsens innehåll

I stämmokallelsen för börsbolag ska dessutom nämnas

1) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman enligt 4 kap. 2 § 2 mom. och 5 kap. 6 och 7 § i aktiebolagslagen,

2) under vilka förutsättningar aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman genom ombud enligt 7 § i detta kapitel och 5 kap. 8 § i aktiebolagslagen,

3) aktieägares frågerätt enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen,

4) det totala antalet aktier i bolaget och det totala antalet röster per aktieslag då bolagsstämman sammankallas,

5) de webbsidor där den i denna lag och värdepappersmarknadslagen avsedda informationen om bolagsstämman kan hämtas.

15 §
Kallelsetid

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före bolagsstämman, den sista anmälningsdagen enligt 5 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen angivna avstämningsdag för bolag som har anslutits till värdeandelssystemet. I ett publikt bolag får kallelsen dock utfärdas tidigast tre månader före den ovan nämnda dagen.


Börsbolag ska utfärda stämmokallelse senast tre veckor före bolagsstämman.

17 §
Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Beslutsförslagen samt, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i minst en veckas tid före stämman hållas tillgängliga för delägarna på bolagets huvudkontor eller webbsidor och utan dröjsmål sändas till delägare som ber om dem samt läggas fram på bolagsstämman.


18 §
Särskilda bestämmelser för börsbolag

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse som avses i 14 § och de handlingar som avses i 17 § 1―3 mom. tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsidor under en period som börjar senast tre veckor före stämman och slutar tidigast tre månader efter stämman.

Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen tillgängliga före bolagsstämman och sända dem tillämpas inte, om bolaget har hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 1 mom. och offentliggjort informationen i dem i enlighet med värdepappersmarknadslagen senast tre veckor före bolagsstämman.


Denna lag träder i kraft den 3 augusti 2009.

Om en bestämmelse i bolagsordningen strider mot denna lag, ska denna lag tillämpas i dess ställe. En ändring av en mot denna lag stridande bestämmelse i bolagsordningen så att den stämmer överens med denna lag ska anmälas för registrering samtidigt som andra ändringar i bolagsordningen, dock senast tre år från ikraftträdandet av denna lag. Registermyndigheten kan förena bolagets förpliktelse med vite.

RP 52/2009
EkUB 8/2009
RSv 98/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG (32007L0036); EUT nr L 184, 14.7.2007, s. 17

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.