572/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) 7 kap. 7 §,

ändras 2 kap. 6 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 3 mom., 6 § 1 mom., 10 § samt 14 § 1 och 3 mom., 7 kap. 1 §, 2 § 2 mom. och 6 §, 8 kap. 4 § 2 mom., 9 kap. 1, 3 och 4 §, 11 kap. 3 § 2 mom. och 5 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 3 § 2 och 3 mom. och 6 §, 13 kap. 8 § 1 mom., 16 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 21 kap. 1 §,

av dem 6 kap. 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 933/1996 och 14 § 3 mom. sådant det lyder i lag 378/2007, samt

fogas till 7 kap. nya 1 a och 1 b § och till kapitlets 3 § ett nytt 2 mom. samt till 17 kap. 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Fastighetsköp

6 §
Köpvittne

Bestämmelser om köpvittnen och om deras uppgifter utfärdas separat.

5 kap.

Allmänna stadganden om inskrivningsärenden

2 §
Inskrivningsmyndighet

Inskrivningsmyndighet är den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns.

Inskrivningsärendena avgörs av en inskrivningsjurist som är anställd i tjänsteförhållande vid lantmäteriverket eller av en anställd vid lantmäteribyrån som har förordnats till uppgiften. Om ett inskrivningsärende är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra, ska det avgöras av inskrivningsjuristen.

Av inskrivningsjuristen krävs högre högskoleexamen i juridik.

6 kap.

Inskrivningsansökningar och behandlingen av dem

1 §
Ansökan

I lagen om överlåtelseskatt (931/1996) föreskrivs om skatt som ska betalas när inskrivning söks.

6 §
Hörande

För utredning av de omständigheter som anknyter till en rättighet som ska inskrivas kan inskrivningsmyndigheten ge sökanden eller någon annan tillfälle att avge ett skriftligt utlåtande eller kalla honom till inskrivningsmyndigheten vid en viss tidpunkt, personligen eller företrädd av ett ombud, för att bli hörd.


10 §
Delgivning av beslut

Ett beslut delges inte, om ärendet har avgjorts i enlighet med ansökan och ingen annan som har del i saken har motsatt sig det.

Om ärendet har avgjorts på något annat sätt än sökanden har begärt, ska sökanden delges beslutet med iakttagande av bestämmelserna om delgivning i förvaltningslagen (434/2003). Detsamma gäller andra som har del i saken och som har hörts i samband med handläggningen, om inte ansökan avgörs enligt de yrkanden som dessa framför.

14 §
Kompletterande stadganden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska förvaltningslagen tillämpas på behandlingen av inskrivningsärenden.


Bestämmelser om handlingarnas offentlighet finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

7 kap.

Lagfarts- och inteckningsregister

1 §
Uppgifter som ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret

I lagfarts- och inteckningsregistret ska antecknas inskrivningsansökningar, uppgifter om behandlingen av ansökningar samt avgöranden som gäller inskrivning.

I lagfarts- och inteckningsregistret ska det efter anmälan också antecknas uppgifter om

1) utmätning som hänför sig till en fastighet,

2) säkringsåtgärder och fastighetsägarens konkurs,

3) begränsad förfoganderätt enligt 12 kap. 5 §,

4) lagstadgad panträtt,

5) mottagaren av ett skriftligt pantbrev,

6) ägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och en myndighet som förvaltar en fastighet,

7) till en fastighet hänförliga rättigheter och gravationer, om de enligt denna eller någon annan lag ska uppges för inskrivningsmyndigheten eller behövs för registrets användningsändamål.

För att de registrerade entydigt ska kunna specificeras ska identifierings- och kontaktuppgifterna för de sökande och rättsinnehavare som finns antecknade i lagfarts- och inteckningsregistret införas som personuppgifter. Likaså ska uppgifter om dödsdag införas. Dessutom ska ändringar i uppgifterna införas i registret. På behandlingen av personuppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret ska personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret ska bevaras för framtiden, om inte något annat föreskrivs särskilt genom lag. Om uppgifter i registret har ändrats, ska de tidigare uppgifternas bevaras och vara tillgängliga. Detta ska säkerställas antingen genom att uppgifterna arkiveras separat eller på något annat sätt som datatekniken möjliggör.

1 a §
Syftet med lagfarts- och inteckningsregistret

Syftet med lagfarts- och inteckningsregistret är att

1) möjliggöra inskrivning av rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet, för att rättsinnehavarnas rättigheter ska kunna befästas och utomståendes intressen tryggas,

2) främja behandlingen av inskrivningsärenden,

3) säkerställa att aktuella uppgifter om rättigheter och gravationer finns tillgängliga för beredning, genomförande och tillsyn i fråga om rättshandlingar och projekt som gäller fastigheter liksom även för domstolarnas och myndigheternas verksamhet.

Lantmäteriverket är registeransvarig för lagfarts- och inteckningsregistret.

1 b §
Inskrivningsmyndighetens rätt att få uppgifter

För kontroll och uppdatering av uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret och för behandlingen av inskrivningsärenden har inskrivningsmyndigheten utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av uppgifter rätt att i elektronisk form få

1) en persons eller sammanslutnings identifierings- och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om en persons eller sammanslutnings handlingsbehörighet, behörighet och företrädande av personen eller sammanslutningen och om begränsningar i dessa samt uppgift om dödsdag.

Inskrivningsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. ur

1) befolkningsdatasystemet,

2) registret över förmynderskapsärenden,

3) domstolarnas ärendehanteringssystem,

4) utsökningsregistret,

5) konkurs- och företagssaneringsregistret,

6) företagsinteckningsregistret,

7) företags- och organisationsdatasystemet,

8) handelsregistret,

9) andra register över sammanslutningar och stiftelser.

2 §
Uppgifter som ges ur registret

Lantmäteriverket får utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret i elektronisk form för ändamål som anges i 1 a § i detta kapitel. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret som informationstjänst finns dessutom i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).


3 §
Inskrivningens offentlighetsverkan

Om förandet eller användningen av lagfarts- och inteckningsregistret förhindras annat än tillfälligt, kan lantmäteriverkets centralförvaltning genom sitt beslut förlänga den frist enligt 1 mom. inom vilken en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anses ha kommit parterna till kännedom.

6 §
Arkivering av registeranteckning

Inskrivningsmyndigheten får arkivera uppgifter om sådana särskilda rättigheter och begränsningar som uppenbart upphört att gälla samt om ansökningar som avslagits eller avvisats och andra anteckningar som uppenbart inte längre är av betydelse. När inskrivningsmyndigheten arkiverar en registeranteckning ska den vid behov ge den rättsinnehavare som har antecknats i registret tillfälle att bli hörd.

8 kap.

Rättelse av fel

4 §
Rättelseanteckningar i expeditioner och intyg

Felaktiga expeditioner och intyg ska på uppmaning lämnas in till inskrivningsmyndigheten för rättelse. Myndigheten kan vid vite förplikta innehavaren av handlingen att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet. I fråga om vite tillämpas viteslagen (1113/1990).

9 kap.

Sökande av ändring i inskrivningsärenden

1 §
Besvär

Ändring i inskrivningsmyndighetens slutliga avgörande i inskrivningsärenden får sökas hos jorddomstolen genom besvär.

I beslut om att överföra en ansökan till en annan inskrivningsmyndighet får ändring inte sökas separat.

3 §
Besvärstid

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från det att beslutet fattades. Ändringssökanden ska senast den dag då besvärstiden löper ut ge in sin besvärsskrift till den behöriga inskrivningsmyndigheten före tjänstetidens utgång.

4 §
Tillämpning av fastighetsbildningslagen

På sökande av ändring tillämpas förutom denna lag även 19―21 kap. i fastighetsbildningslagen.

11 kap.

Lagfartsskyldighet

3 §
Lagfartstiden vid förvärv som grundar sig på myndighetsbeslut

Lagfartstiden för ett förvärv som grundar sig på en i utsökningsbalken (705/2007) avsedd auktion eller försäljning under hand som förrättas av en utmätningsman börjar löpa när köpebrevet överlåts till köparen.

5 §
Vite

En fastighetsägare som inte har sökt lagfart inom den tid som anges i 1―3 § kan av inskrivningsmyndigheten vid vite förpliktas att söka lagfart inom utsatt tid. I fråga om vite tillämpas viteslagen.

12 kap.

Lagfartsförfarandet

1 §
Utredningar som skall bifogas lagfartsansökan

Om fastighetens föregående ägare inte har antecknats som lagfartsinnehavare, ska den utredning om äganderätten läggas fram som hade behövts för meddelande av lagfart på denna ägares förvärv. Om den föregående ägaren inte har varit skyldig att söka lagfart på sitt förvärv, ska sökanden lägga fram annan behövlig utredning om föregångarens äganderätt till fastigheten. Utredning om föregångarens äganderätt behövs inte om fastigheten har förvärvats vid en i utsökningsbalken avsedd auktion eller försäljning under hand som förrättas av en utmätningsman eller förvärvats genom en fastighetsförrättning.

3 §
Kungörelselagfart

Inskrivningsmyndigheten ska genom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen uppmana dem som anser sig ha bättre rätt till fastigheten än sökanden att framföra sina yrkanden till inskrivningsmyndigheten inom sex månader från det att kungörelsen har publicerats i den officiella tidningen. Kungörelsen ska dessutom delges sådana kända personer vars rätt lagfarten kan beröra.

Om yrkandet inte har framförts eller talan väckts inom föreskriven tid kan sökanden meddelas lagfart. Bestämmelser om behörig domstol och om avtal om behörig domstol finns i 10 kap. i rättegångsbalken.

6 §
Underrättelser

Inskrivningsmyndigheten ska underrätta kommunens fastighetsregisterförare om att lagfart meddelats på ett outbrutet område, om det outbrutna området finns inom ett område som omfattas av kommunens fastighetsregister.

13 kap.

Rättsverkningarna av lagfart

8 §
Stadganden om förfarandet

Lantmäteriverkets centralförvaltning beviljar och betalar ut ersättning samt företräder staten i skadeståndsärenden och ärenden som gäller regressrätt.


16 kap.

Fastighetsinteckning

2 §
Gemensam inteckning

Gemensam inteckning får fastställas i två eller flera fastigheter endast om


2) de finns inom en och samma inskrivningsmyndighets verksamhetsområde, samt om


17 kap.

Panträtt i fastighet

10 §
Skydd vid fastighetsöverlåtelse

Bestämmelsen i 7 kap. 3 § 2 mom. om förlängning av den frist inom vilken tid en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anses ha kommit parterna till kännedom gäller också de frister som avses ovan i denna paragraf.

21 kap.

Närmare stadganden och ikraftträdande

1 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om uppgifter som ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om behandlingen av inskrivningsärenden och om förandet av lagfarts- och inteckningsregistret utfärdas genom förordning av statsrådet.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009
JsUB 5/2009
RSv 89/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.